Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

Εγώ είμαι Ιησούς (18)Ο ΓΙΑΧΟΥΕ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Ο ΓΙΑΧΟΥΕ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ
Εξ.γ:15  ς:3
Ησ.μγ:10  μδ:8  με:6
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ
Ησ.θ:6
Ιωαν.κ:28
Α’Τιμ.γ:16   Τιτ.β:13

Ο ΓΙΑΧΟΥΕ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ
Ησ.μδ:24, 6

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ
Ιωαν.α:10
Αποκ.β:8  κβ:13

Ο ΓΙΑΧΟΥΕ ΕΙΝΑΙ Ο «ΕΓΩ ΕΙΜΙ»
Εξ.γ:13,14

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο «ΕΓΩ ΕΙΜΙ»
Ιωαν.η:58


Ο ΓΙΑΧΟΥΕ ΕΙΝΑΙ ΣΩΤΗΡΑΣ
Ησ.με:21,22  μγ:11

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΤΗΡΑΣ
Λουκβ:11
Τιτ.β:13
Β’Πετρ.γ:18  
Ιουδ.25

Ο ΓΙΑΧΟΥΕ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ
Ψαλμ.μδ:4  98:6
Ησ.μδ:6
Ιερ.ι:10, μς:18

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ
Ιωαν.ιη:37
Α’Τιμ.ς:15
Αποκ.ιζ:14, ιθ:16

ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΧΟΥΕ
Ματθ.δ:10
Δευτ.ς:13  ια:13
Ι.Ναυή κδ:14,15

ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ
Ιωαν.ιβ:26
Α’Κορ.ζ:22
Κολ.γ:24

Ο ΓΙΑΧΟΥΕ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ
Δευτ.ς:4

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ
Λουκ.β:11
Πραξ.β:36  θ:5  
Α’Κορ.η:6

Ο ΓΙΑΧΟΥΕ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΡΑΧΟΣ
Α’Σαμ.β:2   Β’Σαμ.κβ:32

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΡΑΧΟΣ
Α’Κορ.ι:4