Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Ψαράδες - Η προσωπική σου ομολογία


Μια απλή μέθοδος για να μοιραστεί κανείς τις εμπειρίες του με άλλους, βασισμένη στον τρόπο που ο απόστολος Παύλος το έκανε (δες Πραξ.θ & κβ).

1. ΣΥΝΘΕΣΕ ΚΑΙ ΤΑΥΤΙΣΟΥ
4. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

2. ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

5. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΩΗ

3. ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΤΟ ΧΡΙΣΜΑ

6. ΕΚΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ


Π Ρ Ι Ν λάβω αιώνια ζωή
  • Απογοήτευση απ’ τη θρησκεία
  • Αδυναμία καταπολέμησης της αμαρτίας
  • Κενό και μοναξιά
Π Ω Σ έλαβα αιώνια ζωή
  • Πίστη στο Χριστό σαν Σωτήρα - Μετάνοια
  • Βάπτισμα στο νερό στο όνομα του Ιησού
  • Πνεύμα Άγιο με το γνώρισμα των αγν. γλωσσών
Τ Ω Ρ Α απολαμβάνω τη νέα ζωή
  •  Το παρελθόν συγχωρέθηκε 
  •  Το παρόν είναι γεμάτο χαρά 
  •  Υπάρχει ουράνια ελπίδα για το μέλλον

ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ !

Ματθ.ε:13-16 "Σεις είσθε το άλας της γής· εάν δε το άλας διαφθαρή, με τι θέλει αλατισθή; εις ουδέν πλέον χρησιμεύει ειμή να ριφθή έξω και να καταπατήται υπό των ανθρώπων. Σεις είσθε το φως του κόσμου· πόλις κειμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφθή· ουδέ ανάπτουσι λύχνον και θέτουσιν αυτόν υπό τον μόδιον, αλλ' επί τον λυχνοστάτην, και φέγγει εις πάντας τους εν τη οικία. Ούτως ας λάμψη το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, διά να ίδωσι τα καλά σας έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα σας τον εν τοις ουρανοίς".

Η εκκλησία είναι σαν ένα μαγαζί φωτιστικών!