Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

Ψαράδες - Ο σκοπός του ψαρά
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ σαν εκκλησία πρέπει πάντοτε να είναι ο ίδιος μ' αυτόν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού:

Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Λουκ.ιθ:10
Διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήση και να σώση το απολωλός.

 Α’ Τιμ.α:15   
Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εις τον κόσμον διά να σώση τους αμαρτωλούς, των οποίων πρώτος είμαι εγώ·


ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΜΑΣ σαν μαθητές του Ιησού, πρέπει ν` αντανακλά την επιθυμία της καρδιάς Του για:
ΜΙΑ ΧΑΜΕΝΗ ΨΥΧΗ

                          
Λουκ.ιε:4 - 10

Tις άνθρωπος εξ υμών εάν έχη εκατόν πρόβατα και χάση εν εξ αυτών, δεν αφίνει τα ενενήκοντα εννέα εν τη ερήμω και υπάγει ζητών το απολωλός, εωσού εύρη αυτό;
Και ευρών αυτό, βάλλει επί τους ώμους αυτού χαίρων.
Και ελθών εις τον οίκον, συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας, λέγων προς αυτούς· Συγχάρητέ μοι, διότι εύρον το πρόβατόν μου το απολωλός.
Σας λέγω ότι ούτω θέλει είσθαι χαρά εν τω ουρανώ διά ένα αμαρτωλόν μετανοούντα μάλλον παρά διά ενενήκοντα εννέα δικαίους, οίτινες δεν έχουσι χρείαν μετανοίας.
Η τις γυνή έχουσα δέκα δραχμάς, εάν χάση δραχμήν μίαν, δεν ανάπτει λύχνον και σαρόνει την οικίαν και ζητεί επιμελώς, έως ότου εύρη αυτήν; και αφού εύρη, συγκαλεί τας φίλας και τας γείτονας, λέγουσα· Συγχάρητέ μοι, διότι εύρον την δραχμήν την οποίαν έχασα.
Ούτω, σας λέγω, χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού διά ένα αμαρτωλόν μετανοούντα.


 
ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΗΤΑΝ Η ΔΕΚΑΤΗ ΔΡΑΧΜΗ Η ΤΟ 100ο ΠΡΟΒΑΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ!


ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ;Ο Χριστός δεν έχει άλλα χέρια εκτός απ` τα δικά μας για το έργο Του σήμερα! Δεν έχει άλλα πόδια εκτός απ` τα δικά μας για να οδηγήσει τους ανθρώπους στο δρόμο Του! Δεν έχει άλλη γλώσσα εκτός απ’ τη δική μας να πει στους ανθρώπους ότι πέθανε! Δεν έχει άλλη βοήθεια εκτός απ’ τη δική μας για να τους σώσει!