Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ - Η μεγάλη αποστολή


Ματθ.κδ:14  “Και θέλει κηρυχθή τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος”.
Ματθ.κη:19,20  “Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς...”
Μάρκ.ις:15  “Και είπε προς αυτούς, Υπάγετε εις όλον τον κόσμον, και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσην”.
Λουκ.κδ:47    “Και να κηρυχθή εν τω ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσις αμαρτιών εις πάντα τα έθνη, γινομένης αρχής από Ιερουσαλήμ”.
Ιωάν.κ:22,23  “...Λάβετε Πνεύμα Αγιον. Αν τινων συχγωρήσητε τις αμαρτίες είναι συγκεχωρημέναι εις αυτούς, αν τινων κρατήτε, είναι κεκρατημέναι”.
Πρ.α:8  “Aλλά θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Αγιον Πνεύμα εφ’ ημάς και θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία, και έως εσχάτου της γης”.

Α. ΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΗΜΕΡΕΣ
Ο Ιησούς φανέρωσε τον εαυτό Του στους μαθητές Του σε διάφορες περιπτώσεις για μία περίοδο σαράντα ημερών μετά την ανάστασή Του. Στη διάρκεια αυτού του διαστήματος, τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη να υπακούσουν οι μαθητές Του στην εντολή να κηρύξουν το ευαγγέλιο σ’ όλη τη γη. Αυτό δεν ήταν απλά μία παράκληση, αλλά μία οριστική, σαφής εντολή.
Συγχρόνως, τους οδήγησε να μην επιχειρήσουν να κηρύξουν το ευαγγέλιο χωρίς να έχουν λάβει το Αγιο Πνεύμα.  Μαζί μ’ αυτή την αποστολή, τους έδωσε εντολή να παραμείνουν στην Ιερουσαλήμ μέχρι να βαπτιστούν με το Αγιο Πνεύμα και να λάβουν δύναμη “εξ ύψους” (Πρ.α:3-8). Τελευταία, τόνισε το μεγαλύτερο και σημαντικότερο όρο, το βάπτισμα στο Αγιο Πνεύμα.

Β. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕ ΠΕΝΤΕ ΕΝΤΟΛΕΣ
Η Αποστολή περιλάμβανε πέντε πράγματα τα οποία ο Ιησούς διέταξε τους μαθητές Του.
1.     Τους διέταξε να πάνε Μάρκ.ις:15
2.     Τους διέταξε να κηρύξουν Μάρκ.ις:15
3.     Τους διέταξε να διδάξουν όλα τα έθνη  Ματθ.κη:19
4.     Τους διέταξε να τους βαπτίσουν στ’ όνομα Ματθ.κη:19
5.     Τους διέταξε να φυλάξουν τα πάντα  Ματθ.κη:20

Γ. O ΙΗΣΟΥΣ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Ο Ιησούς αναφέρθηκε στην Αποστολή μιλώντας στους μαθητές Του στις σαράντα ημέρες που μεσολάβησαν ανάμεσα στην ανάσταση και την ανάληψή Του. Έχουν καταγραφεί σ’ όλα τα τέσσερα Ευαγγέλια και στις Πράξεις των Αποστόλων. Οι τρεις αυτές περιπτώσεις στις οποίες ο Ιησούς έδωσε την Αποστολή είναι οι εξής:
1.Ενώ οι μαθητές έτρωγαν στην Ιερουσαλήμ (Μάρκ.ις:14-18, Ιωάν.κ:22-23)
2.  Σ’ ένα βουνό στη Γαλιλαία (Ματθ.κη:18-20)
3.  Στο Όρος των Ελαιών, ακριβώς πριν την ανάληψή Του (Λουκ.κδ:45-51, Πρ.α:6-9).
Μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σημαντική θεωρούσε αυτή την αποστολή ο ίδιος ο Κύριος απ’ το γεγονός ότι την επανέλαβε τρεις φορές κι ότι αναφέρεται σ’ όλα τα ευαγγέλια.

Δ. Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΤΑΝ ΕΝΤΟΛΗ
Η Μεγάλη Αποστολή ήταν μία ανέκκλητη εντολή στην Εκκλησία, η οποία δεν πρέπει να την αμφισβητήσει αλλά να την υπακούσει πλήρως. Κάθε εντολή του ευαγγελίου απαιτεί πλήρη κι ολόθερμη υπακοή. Όταν ο Χριστός διατάζει την Εκκλησία Του να πάει, περιμένει υπακοή. Αν Αυτός της λέει να κηρύξει, περιμένει να Τον υπακούσει.  Το μέρος της Εκκλησίας είναι απλά να πιστεύει και να υπακούει.

E. H ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Παρόλο που η αποστολή αποτελεί εντολή, είναι, ωστόσο, κάτι περισσότερο απ’ αυτό. Όταν ανατίθεται μία αποστολή σε κάποιον του δίνεται εξουσία να ενεργεί για λογαριασμό κάποιου άλλου.  Ο Απόστολος Παύλος το αναγνωρίζει, ονομάζοντας τον εαυτό του πρέσβη του Χριστού. Ενεργούσε στη θέση του Χριστού (Β Κορ.ε:20). Έτσι, όταν καλείται ένας εργάτης να κηρύξει το ευαγγέλιο, του δίνεται μία εντολή στην οποία πρέπει να υπακούσει. Εξουσιοδοτείται επίσης να ενεργεί στη θέση του Χριστού. Κανείς δεν μπορεί να περιμένει μεγαλύτερη εξουσία απ’ αυτή!

ΣΤ. ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΟΘΗΚΕ ΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ
Ματθ. κη:20 “Και ιδού, εγώ είμαι μεθ’ υμών πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος”.
Η αποστολή αυτή είναι τόσο σημαντική που ο Ιησούς υποσχέθηκε ότι θα είναι μαζί μ’ αυτούς που θα τολμήσουν να την υπακούσουν. Η υπόσχεσή Του δεν είναι για μία μικρή χρονική περίοδο, αλλά για “πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος”. Η φράση “συντέλεια του αιώνα” στην ουσία σημαίνει το “τέλος του αιώνα”.
Αξίζει να σημειωθεί πως, όταν οι μαθητές υπάκουσαν στην αποστολή, ο Ιησούς εκπλήρωσε την υπόσχεσή Του. Ας προσέξουμε το τελευταίο εδάφιο στο ευαγγέλιο του Μάρκου: ”Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, συνεργούντος του Κυρίου, και βεβαιούντος το κήρυγμα διά των επακολουθούντων θαυμάτων”. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε την υπόσχεση του Κυρίου μας. Ο Κύριος θα εργαστεί με μας και θα επιβεβαιώσει το λόγο Του με σημεία που θ’ ακολουθήσουν.