Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019

Τιμώντας τον Θεό
Εφεσ.ς:4 Και οι πατέρες, μη παροργίζετε τα τέκνα σας, αλλ' εκτρέφετε αυτά εν παιδεία Κυρίου.


Τιμώντας τους γονείς

Αν ένας πατέρας πει ότι θα υπακούσει στο Εφες.ς:4 (να εκτρέφει τα παιδιά του εν παιδεία Κυρίου), αλλά μόνο αν τα παιδιά του αποδειχτούν άξια, θα του λέγαμε ότι οι εντολές του Θεού δεν είναι διαπραγματεύσιμες.

Όμως, πολλοί άνθρωποι δικαιολογούν την ασέβεια και την παραμέληση των γονιών τους, επειδή τους θεωρούν ανάξιους.

Όταν το κάνουν αυτό, δεν κρίνουν μόνο τους γονείς τους, κρίνουν τον Θεό και τις εντολές Του:

Εφεσ.ς:2 Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα, ήτις είναι εντολή πρώτη με επαγγελίαν,

Ματθ.ιε:1-9 Τότε προσέρχονται προς τον Ιησούν οι από Ιεροσολύμων γραμματείς και Φαρισαίοι, λέγοντες· Διά τι οι μαθηταί σου παραβαίνουσιν την παράδοσιν των πρεσβυτέρων; διότι δεν νίπτονται τας χείρας αυτών όταν τρώγωσιν άρτον. Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς· Διά τι και σεις παραβαίνετε την εντολήν του Θεού διά την παράδοσίν σας; Διότι ο Θεός προσέταξε, λέγων· Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα· και, Ο κακολογών πατέρα ή μητέρα εξάπαντος να θανατόνηται· σεις όμως λέγετε· Όστις είπη προς τον πατέρα ή προς την μητέρα, Δώρον είναι ό,τι ήθελες ωφεληθή εξ εμού, αρκεί, και δύναται να μη τιμήση τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού· και ηκυρώσατε την εντολήν του Θεού διά την παράδοσίν σας. Υποκριταί, καλώς προεφήτευσε περί υμών ο Ησαΐας, λέγων· Ο λαός ούτος με πλησιάζει με το στόμα αυτών και με τα χείλη με τιμά, η δε καρδία αυτών μακράν απέχει απ' εμού. Εις μάτην δε με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίας, εντάλματα ανθρώπων.

Βασίζουν την υπακοή τους σε δικές τους ερμηνείες (που συνήθως παρεμποδίζονται από μία δοκό – Ματθ.ζ:1-4) και υποτιμούν τους σκοπούς και τις επιπτώσεις των εντολών του Θεού:

Ησ.νε:8,9 Διότι αι βουλαί μου δεν είναι βουλαί υμών ουδέ οδοί υμών αι οδοί μου, λέγει Κύριος. Αλλ' όσον είναι υψηλοί οι ουρανοί από της γης, ούτως αι οδοί μου είναι υψηλότεραι των οδών υμών και αι βουλαί μου των βουλών υμών.

Υπακούοντας την εντολή του Θεού να τιμούμε τους γονείς μας, φανερώνουμε την υπακοή και την εμπιστοσύνη μας στο Θεό, όχι για την καλοσύνη των γονιών μας.

Ας μην ψάχνουμε δικαιολογίες, αγαπητοί Χριστιανοί, και ας αρχίσουμε να τιμούμε αυτούς που ο Θεός λέει να τιμήσουμε. 
Ο Θεός ξέρει τι κάνει και υπόσχεται να ευλογήσει αυτούς που Τον υπακούν:

Εφεσ.ς:2,3 Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα, ήτις είναι εντολή πρώτη με επαγγελίαν, διά να γείνη εις σε καλόν και να ήσαι μακροχρόνιος επί της γης.

Υποσημείωση: μπορεί να χρειάζεται να μπουν κάποια όρια σε γονείς που είναι υβριστικοί ή ψυχικά άρρωστοι, αλλά ο Θεός εξακολουθεί να περιμένει από εμάς να τους τιμήσουμε. Ο Θεός ήξερε όταν έδινε την εντολή, ότι δεν ήταν όλοι οι γονείς άξιοι τιμής, αλλά δεν έκανε καμία εξαίρεση.

Πιστεύω ότι η ασέβεια προς τους γονείς, στη χριστιανική κοινότητα, έχει κάνει μεγάλη ζημιά σε όλους τους τομείς της ζωής μας και της μαρτυρίας μας. Γι’ αυτό γράφω συχνά γι’ αυτό. Γιατί να μην σκεφτείς έναν τρόπο να βελτιώσεις τη σχέση σου με τους γονείς σου και να το κάνεις σήμερα κιόλας.