Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

«Ευχαριστώ» ή «το ξέρω»;

Πώς απαντάς όταν σου κάνουν ένα κομπλιμέντο;

Όταν κάποιος με επαινούσε για κάτι, είχα μάθει να απαντώ ταπεινά, «ευχαριστώ».

Δυστυχώς όμως, όλο και περισσότεροι άνθρωποι, από διασημότητες μέχρι τα παιδιά του σχολείου, καυχιούνται για τον εαυτό τους και απαντούν «το ξέρω» όταν τους επαινούν.

Υπήρχαν κάποιοι στην πρώτη εκκλησία που ύψωναν τους εαυτούς τους και ο Παύλος είπε: «αλλ' αυτοί καθ' εαυτούς μετρούντες εαυτούς και προς εαυτούς συγκρίνοντες εαυτούς ανοηταίνουσιν» Β’ Κορ.ι:12


Στις Παρ.κζ:2 έχουμε άλλη μία καλή συμβουλή: «Ας σε επαινή άλλος και μη το στόμα σου· ξένος, και μη τα χείλη σου».

Εμείς οι Χριστιανοί δεν ζούμε για να παίρνουμε δόξα από ανθρώπους. Περιμένουμε τα λόγια: «Εύγε, δούλε αγαθέ και πιστέ· εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει· είσελθε εις την χαράν του κυρίου σου» (Ματθ.κε:21).

Β’ Κορ.ι:18 «διότι δεν είναι δόκιμος όστις συνιστά αυτός εαυτόν, αλλ' εκείνος τον οποίον ο Κύριος συνιστά».

Έτσι, βλέπουμε τον εαυτό μας ρεαλιστικά, σύμφωνα με την πιο σημαντική πτυχή του χαρακτήρα μας: την πίστη μας (Ρωμ.ιβ:3):

«Διότι λέγω διά της χάριτος της εις εμέ δοθείσης προς πάντα όστις είναι μεταξύ σας, να μη φρονή υψηλότερα παρ' ό,τι πρέπει να φρονή, αλλά να φρονή ώστε να σωφρονή, κατά το μέτρον της πίστεως, το οποίον ο Θεός εμοίρασεν εις έκαστον».

Και όταν μας επαινούν, απαντάμε ταπεινά, «σας ευχαριστώ» γνωρίζοντας ότι ο Θεός είναι η πηγή κάθε καλού που έχουμε.