Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2019

Η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο
Κάθε χρόνο, διάφορα περιοδικά, ανακηρύσσουν την πιο όμορφη γυναίκα της χρονιάς.

Αυτός ο τίτλος, είναι κάτι που θα ήθελε κάθε γυναίκα.

Δυστυχώς, ο κόσμος μας εκτιμά την ομορφιά, τη λαμπρότητα, και την επίδειξη πολύ περισσότερο από την πίστη, την τιμιότητα, την ταπείνωση, την αγνότητα ή την ευσέβεια:


Α’ Ιωάν.β:15-17 Μη αγαπάτε τον κόσμον μηδέ τα εν τω κόσμω. Εάν τις αγαπά τον κόσμον, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτώ· διότι παν το εν τω κόσμω, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονεία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός, αλλ' είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού· όστις όμως πράττει το θέλημα του Θεού μένει εις τον αιώνα.

Ιερ.θ:23,24 Ούτω λέγει Κύριος· Ας μη καυχάται ο σοφός εις την σοφίαν αυτού, και ας μη καυχάται ο δυνατός εις την δύναμιν αυτού, ας μη καυχάται ο πλούσιος εις τον πλούτον αυτού· αλλ' ο καυχώμενος ας καυχάται εις τούτο, ότι εννοεί και γνωρίζει εμέ, ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο ποιών έλεος, κρίσιν και δικαιοσύνην επί της γής· επειδή εις ταύτα ευαρεστούμαι, λέγει Κύριος.

Περιοδικά πρέπει να επαναξιολογούμε τις αξίες μας. Είναι εύκολο να πιαστούμε από στην απόλαυση της ομορφιάς, της δόξας και της επιτυχίας  του καιρού μας.

Ας προσευχηθούμε, ο Θεός να ευθυγραμμίσει τις αξίες μας με τις δικές Του – ώστε η καύχησή μας να είναι ότι γνωρίζουμε τον Κύριο ευφραινόμενοι στην καλοσύνη, τη δικαιοσύνη και τη χρηστότητα (Ρωμ.ιβ:2).