Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019

Πίστη για θεραπεία (2)


Επίκληση του ονόματος του Ιησού.
Όχι μόνο πρέπει να έχουμε πίστη, αλλά είναι απαραίτητο να έχουμε πίστη στον Ιησού Χριστό, σ’ Αυτόν που αγόρασε τη θεραπεία μας με τις πληγές από το μαστίγιο στην πλάτη Του κατά την εξιλέωση. 
Η δύναμη της πίστης δεν αναπαύεται στη δική μας  διανοητική πίστη ή λεκτική ομολογία, αλλά στο αντικείμενο της πίστης μας. Θα λάβουμε θεραπεία μόνο αν αυτός που επικαλούμαστε έχει τη δύναμη να θεραπεύσει, και ο Ιησούς είναι Αυτός που έχει όλη η δύναμη.

Για το λόγο αυτό, η Βίβλος μας διδάσκει να προσευχόμαστε για θεραπεία στο όνομα του Ιησού. Το όνομά Του δεν είναι μια μαγική φόρμουλα, αλλά όταν επικαλούμαστε το όνομά Του με πίστη, εναποθέτουμε την πίστη μας στο πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού, και φανερώνουμε αυτή την πίστη σε όλους, υπακούοντας το λόγο Του. Θα δούμε μερικά Βιβλικά παραδείγματα της σημαντικότητας να προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού:
Μάρκ.ις:17-18 «Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, Εν τω ονόματί μου θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια· θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας· όφεις θέλουσι πιάνει· και εάν θανάσιμόν τι πίωσι, δεν θέλει βλάψει αυτούς· επί αρρώστους θέλουσιν επιθέσει τας χείρας, και θέλουσιν ιατρεύεσθαι» Όλα αυτά συμβαίνουν στο όνομα του Ιησού.
Ιωάν.ιδ:14 Εάν ζητήσητέ τι εν τω ονόματί μου, εγώ θέλω κάμει αυτό.
Ιακ.ε:14 Ασθενεί τις μεταξύ σας; ας προσκαλέση τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας, και ας προσευχηθώσιν επ' αυτόν, αλείψαντες αυτόν με έλαιον εν τω ονόματι του Κυρίου.
Πράξ.γ:6 Ο δε Πέτρος είπεν· Αργύριον και χρυσίον εγώ δεν έχω· αλλ' ό,τι έχω, τούτο σοι δίδω· εν τω ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου σηκώθητι και περιπάτει.
Πράξ.γ:16 Και διά της εις το όνομα αυτού πίστεως τούτον, τον οποίον θεωρείτε και γνωρίζετε, το όνομα αυτού εστερέωσε, και η πίστις η δι' αυτού έδωκεν εις αυτόν την τελείαν ταύτην υγείαν ενώπιον πάντων υμών.
Πράξ.δ:7 Και στήσαντες αυτούς εις το μέσον, ηρώτων· Διά ποίας δυνάμεως ή διά ποίου ονόματος επράξατε τούτο σεις;
Πράξ.δ:10 ας ήναι γνωστόν εις πάντας υμάς και εις πάντα τον λαόν του Ισραήλ ότι διά του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον σεις εσταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησεν εκ νεκρών, διά τούτου παρίσταται ούτος ενώπιον υμών υγιής.
Πράξ.δ:12 Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν.
Στα παραπάνω εδάφια, ο Πέτρος εξηγεί στους Εβραίους θρησκευτικούς ηγέτες, πως θεραπεύτηκε ο χωλός.
Πράξ.θ:32-35 Ο δε Πέτρος, διερχόμενος διά πάντων, κατέβη και προς τους αγίους τους κατοικούντας την Λύδδαν. Και εύρεν άνθρωπον τινά Αινέαν το όνομα, όστις ήτο παραλυτικός, από ετών οκτώ κατακείμενος επί κραββάτου. Και είπε προς αυτόν ο Πέτρος· Αινέα, σε ιατρεύει Ιησούς ο Χριστός· σηκώθητι και στρώσον την κλίνην σου. Και ευθύς εσηκώθη. Και είδον αυτόν πάντες οι κατοικούντες την Λύδδαν και τον Σάρωνα, οίτινες επέστρεψαν εις τον Κύριον.
Πράξ.ις:18 Τούτο δε έκαμνεν επί πολλάς ημέρας. Βαρυνθείς δε ο Παύλος και στραφείς, είπε προς το πνεύμα, Προστάζω σε εν τω ονόματι του Ιησού Χριστού να εξέλθης απ' αυτής. Και εξήλθε την αυτήν ώραν.