Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 31 Μαρτίου 2019

Πλάστης και πηλός - σκληροκαρδίαΗσ.ξδ:8 Αλλά τώρα, Κύριε, συ είσαι ο Πατήρ ημών· ημείς είμεθα ο πηλός και συ ο Πλάστης ημών· και πάντες είμεθα το έργον της χειρός σου.

Ιερεμίας ιη:1-12 & 15

Ο Θεός δεν στέλνει τον προφήτη εκεί για να κηρύξει, αλλά για να προετοιμάσει το κήρυγμα.

Ήθελε, ο Ιερεμίας να έχει ζωντανή την εικόνα αυτή, μέσα στο μυαλό και την καρδιά του, αν και σίγουρα ήξερε πως γίνεται.

Αν το κομμάτι του πηλού που έχει ο πλάστης στα χέρια του, δεν κάνει για κάποιο λόγο, είτε έχει πέτρες, είτε είναι πολύ αραιό για να φτιάξει ένα αγγείο, τότε του δίνει ένα άλλο σχήμα, φτιάχνει ένα άλλο αγγείο.


Αν δεν εξυπηρετεί για σκεύος τιμής, μπορεί να το κάνει σκεύος άτιμης χρήσης.

Ο Θεός θέλει να βάλει στο νου του Ιερεμία δύο μεγάλες αλήθειες, για να τις κηρύξει στο λαό Του:
  
   1) Ο Θεός έχει την εξουσία, τη δύναμη και την ικανότητα να μορφώσει ολόκληρο έθνος, όπως Αυτός θέλει.
Έχει απόλυτη κυριαρχία πάνω μας.
Δεν χρωστά σε κανένα.
Είναι πολύ εύκολο γι’ Αυτόν να κάνει τα πάντα, δίχως εμείς να μπορούμε να αντισταθούμε.

   2) Εξασκώντας την απόλυτη εξουσία Του, ο Θεός πάντα βαδίζει μέσα σε στέρεους νόμους δικαιοσύνης και αγαθότητας που ο Ίδιος έχει θέσει.

Ψαλ.πθ:13,14 Έχεις ισχυρόν τον βραχίονα· κραταιά είναι η χειρ σου· υψηλή η δεξιά σου. Η δικαιοσύνη και η κρίσις είναι η βάσις του θρόνου σου· το έλεος και η αλήθεια θέλουσι προπορεύεσθαι έμπροσθεν του προσώπου σου.

Ησ.λ:12-14 Όθεν ούτω λέγει ο Άγιος του Ισραήλ· Επειδή καταφρονείτε τον λόγον τούτον και ελπίζετε επί την απάτην και πονηρίαν και επιστηρίζεσθε επί ταύτα· διά τούτο η ανομία αύτη θέλει είσθαι εις εσάς ως χάλασμα ετοιμόρροπον, ως κοιλία εις υψηλόν τοίχον, του οποίου ο συντριμμός έρχεται εξαίφνης εν μιά στιγμή. Και θέλει συντρίψει αυτό ως σύντριμμα αγγείου οστρακίνου, κατασυντριβομένου ανηλεώς, ώστε να μη ευρίσκηται εν τοις θρύμμασιν αυτού όστρακον, διά να λάβη τις πυρ από της εστίας ή να λάβη ύδωρ εκ του λάκκου.

Ψαλμ.β:9 θέλεις ποιμάνει αυτούς εν ράβδω σιδηρά· ως σκεύος κεραμέως θέλεις συντρίψει αυτούς.
Μιλάει για συντριμμό!

Σκληροκαρδία (δύσκολος πηλός)

Μάρκ.ις:14 Ύστερον εφάνη εις τους ένδεκα, ενώ εκάθηντο εις την τράπεζαν, και ωνείδισε την απιστίαν αυτών και σκληροκαρδίαν, διότι δεν επίστευσαν εις τους ιδόντας αυτόν αναστάντα.

Ιεζ.β:1-4 & 8 Και είπε προς εμέ, Υιέ ανθρώπου, στήθι επί τους πόδας σου, και θέλω λαλήσει προς σε. Και καθώς ελάλησε προς εμέ, εισήλθεν εις εμέ το πνεύμα και με έστησεν επί τους πόδας μου, και ήκουσα τον λαλούντα προς εμέ. Και είπε προς εμέ, Υιέ ανθρώπου, εγώ σε εξαποστέλλω προς τους υιούς Ισραήλ, προς έθνη αποστατικά, τα οποία απεστάτησαν απ' εμού· αυτοί και οι πατέρες αυτών εστάθησαν παραβάται εναντίον μου έως ταύτης της σήμερον ημέρας· και είναι υιοί σκληροπρόσωποι και σκληροκάρδιοι. Εγώ σε εξαποστέλλω προς αυτούς, και θέλεις ειπεί προς αυτούς, Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός………. Συ όμως, υιέ ανθρώπου, άκουε τούτο, το οποίον εγώ λαλώ προς σέ· μη γείνης αποστάτης ως ο αποστάτης οίκος· άνοιξον το στόμα σου και φάγε τούτο, το οποίον εγώ δίδω εις σε.

Ιεζ.γ:7,8 Ο οίκος όμως Ισραήλ δεν θέλει να σου ακούση· διότι δεν θέλουσι να εισακούωσιν εμού· επειδή πας ο οίκος Ισραήλ είναι σκληρομέτωπος και σκληροκάρδιος. Ιδού, έκαμον το πρόσωπόν σου δυνατόν εναντίον των προσώπων αυτών και το μέτωπόν σου, δυνατόν εναντίον των μετώπων αυτών.

Ιεζ.γ:14 Και με ύψωσε το πνεύμα και με έλαβε και υπήγα εν πικρία και εν αγανακτήσει του πνεύματός μου· πλην η χειρ του Κυρίου ήτο κραταιά επ' εμέ.

Παρ.κη:14 Μακάριος ο άνθρωπος ο φοβούμενος πάντοτε· όστις όμως σκληρύνει την καρδίαν αυτού, θέλει πέσει εις συμφοράν.

Παρ.κθ:1 Άνθρωπος όστις ελεγχόμενος σκληρύνει τον τράχηλον, εξαίφνης θέλει αφανισθή και χωρίς ιάσεως.

Εβρ.γ:7,8 Διά τούτο, καθώς λέγει το Πνεύμα το Αγιον· Σήμερον, εάν ακούσητε της φωνής αυτού, μη σκληρύνητε τας καρδίας σας ως εν τω παραπικρασμώ κατά την ημέραν του πειρασμού εν τη ερήμω,

Εβρ.γ:12,13 προσέχετε, αδελφοί, να μη υπάρχη εις μήδενα από σας πονηρά καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήση από Θεού ζώντος, αλλά προτρέπετε αλλήλους καθ' εκάστην ημέραν, ενόσω ονομάζεται το σήμερον, διά να μη σκληρυνθή τις εξ υμών διά της απάτης της αμαρτίας·

Σκληροκαρδία = ανυπακοή

Ζητάμε από τον πλάστη να μας φτιάξει, αλλά εμείς δεν πρέπει να σκληρύνουμε την καρδιά μας.

Πηλός αμάλακτος:

Ιεζ.ιγ:9-12 Και η χειρ μου θέλει είσθαι επί τους προφήτας τους βλέποντας ματαιότητας και μαντεύοντας ψεύδη· δεν θέλουσιν είσθαι εν τη βουλή του λαού μου και εν τη καταγραφή του οίκου του Ισραήλ δεν θέλουσι καταγραφή ουδέ θέλουσιν εισέλθει εις γην Ισραήλ, και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός. Επειδή, ναι, επειδή επλάνησαν τον λαόν μου, λέγοντες, Ειρήνη· και δεν υπάρχει ειρήνη· και ο εις έκτιζε τοίχον και ιδού, οι άλλοι περιήλειφον αυτόν με πηλόν αμάλακτον· ειπέ προς τους αλείφοντας με πηλόν αμάλακτον, ότι θέλει πέσει· θέλει γείνει βροχή κατακλύζουσα· και σεις, λίθοι χαλάζης, θέλετε πέσει κατ' αυτού και άνεμος θυελλώδης θέλει σχίσει αυτόν. Ιδού, όταν ο τοίχος πέση, δεν θέλουσιν ειπεί προς εσάς, Που είναι αλοιφή, με την οποίαν ηλείψατε αυτόν;

Ιερ.ζ:21-28 Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ· προσθέσατε τα ολοκαυτώματά σας εις τας θυσίας σας και φάγετε κρέας. Διότι δεν ελάλησα προς τους πατέρας σας ουδέ έδωκα εις αυτούς εντολάς, καθ' ην ημέραν εξήγαγον αυτούς εκ γης Αιγύπτου, περί ολοκαυτωμάτων και θυσιών· αλλά τον λόγον τούτον προσέταξα εις αυτούς, λέγων, Ακούσατε την φωνήν μου και θέλω είσθαι Θεός σας, και σεις θέλετε είσθαι λαός μου· και περιπατείτε εν πάσαις ταις οδοίς, τας οποίας διώρισα εις εσάς, διά να ευημερήτε· πλην δεν ήκουσαν ουδέ έκλιναν το ωτίον αυτών, αλλά περιεπάτησαν εν ταις βουλαίς, εν ταις ορέξεσι της πονηράς αυτών καρδίας, και υπήγον εις τα οπίσω και ουχί εις τα εμπρός. Αφ' ης ημέρας εξήλθον οι πατέρες σας εκ γης Αιγύπτου έως της ημέρας ταύτης, εξαπέστειλα προς εσάς πάντας τους δούλους μου τους προφήτας, καθ' ημέραν εγειρόμενος πρωΐ και αποστέλλων· πλην δεν μου υπήκουσαν ουδέ έκλιναν το ωτίον αυτών, αλλ' εσκλήρυναν τον τράχηλον αυτών, έπραξαν χειρότερα των πατέρων αυτών. Διά τούτο θέλεις λαλήσει προς αυτούς πάντας τούτους τους λόγους και δεν θέλουσι σε ακούσει· και θέλεις φωνάξει προς αυτούς και δεν θέλουσι σοι αποκριθή. Θέλεις όμως ειπεί προς αυτούς, Τούτο είναι το έθνος, το οποίον δεν ακούει την φωνήν Κυρίου του Θεού αυτού ουδέ δέχεται παιδείαν· η αλήθεια εξέλιπε και εχάθη από του στόματος αυτών.

Στο ερώτημα, γιατί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν, ο Ιησούς απάντησε:

Ιωάν.ιβ:40 Ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτών και εσκλήρυνε την καρδίαν αυτών, διά να μη ίδωσι με τους οφθαλμούς και νοήσωσι με την καρδίαν και επιστρέψωσι, και ιατρεύσω αυτούς.

Ο άνθρωπος δεν είναι εκ γενετής τυφλός, γιατί (Ιωάν.α:9) Ήτο το φως το αληθινόν, το οποίον φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Αλλά το έχασε.

Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους, στη ζωή του χριστιανού, είναι να σκληρύνει η καρδιά του όσο περνάει ο καιρός. Όσο γίνεται πιο «παλιός».

Έχει δει πολλά, έχει ακούσει πολλά και όλα αυτά τον έχουν κάνει να έχει χάσει τη φλόγα της πίστης και την πρώτη αγάπη (και κάποιες φορές το παραδέχεται).

Πρέπει να μάθουμε να υπερνικούμε και να μην τα αφήνουμε να μας αγγίζουν.

Η σκληροκαρδία έχει σαν αποτέλεσμα την απομάκρυνση από τον Θεό και την απιστία.

Ησ.ξγ:17 Διά τι Κύριε, αφήκας ημάς να αποπλανώμεθα από των οδών σου και να σκληρύνωμεν την καρδίαν ημών, ώστε να μη σε φοβώμεθα; επίστρεψον ένεκεν των δούλων σου, των φυλών της κληρονομίας σου.

Το φάρμακο για όλα τα παραπάνω είναι:

Ρωμ.ιβ:2 και μη συμμορφόνεσθε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφόνεσθε διά της ανακαινίσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζητε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον.

Όταν το κέντρο και σημείο αναφοράς δεν είναι ο Θεός, γίνεται το ΕΓΩ.

Παλιά, νόμιζα ότι η έννοια της σκληροκαρδίας εφαρμόζεται μόνο στους άπιστους.

Αλλά αν είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου, θα πρέπει να συμφωνήσεις ότι υπάρχουν ορισμένες περιοχές της ζωής σου που έχεις μια σκληρή καρδιά προς το Θεό.

Ο Θεός μας έκανε να μπορούμε σκληρύνουμε τις καρδιές μας και κυριολεκτικά να κλείνουμε απ’ έξω ανεπιθύμητες επιρροές. Ξεκίνησε σαν κάτι καλό, αλλά επειδή δεν καταλάβαμε αυτό που ο Θεός ήθελε, τελικά δούλεψε εναντίον μας.

Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα σκληρότητας της καρδιάς βρίσκεται στο βιβλίο της Εξόδου. Ο Φαραώ αρνήθηκε να αφήσει το λαό Ισραήλ να φύγει από την Αίγυπτο όπως είχε διατάξει ο Θεός. Δεκαπέντε φορές στην Έξοδο, οι Γραφή αναφέρει ότι η καρδιά του Φαραώ σκλήρυνε. Αυτή είναι η μόνη εξήγηση για την επιμονή του Φαραώ να αντιστέκεται στον Θεό. Μια σκληρή καρδιά αμβλύνει την ικανότητα ενός ατόμου να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί. Είναι το ισοδύναμο της πνευματικής καθυστέρησης.

Στο Μάρκ.η:17,18 Ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του τα χαρακτηριστικά μιας σκληρής καρδιάς:

«Νοήσας δε ο Ιησούς, λέγει προς αυτούς· Τι διαλογίζεσθε ότι δεν έχετε άρτους; έτι δεν νοείτε ουδέ καταλαμβάνετε; έτι πεπωρωμένην έχετε την καρδίαν σας; οφθαλμούς έχοντες δεν βλέπετε, και ώτα έχοντες δεν ακούετε; και δεν ενθυμείσθε

Σ’ αυτά τα εδάφια, ο Ιησούς μας έδωσε τα συμπτώματα μιας σκληρής καρδιάς: (1) δεν μπορεί να αντιληφθεί, (2) δεν μπορεί να κατανοήσει, (3) δεν μπορεί να δει, (4) ανίκανη να ακούσει, και (5) ανίκανη να θυμηθεί. Όλα αυτά αναφέρονται για ανικανότητες στο πνευματικό βασίλειο.

Μια σκληρή καρδιά, χαρακτηρίζεται από την ανικανότητα να αντιληφθεί τα πνευματικά. Και όταν τα πνευματικά πράγματα γίνονται αντιληπτά, η σκληρή καρδιά κρατά το άτομο από την κατανόηση των λίγων πραγμάτων που μπορούν να κατανοηθούν. Μπορεί να βλέπει τι προσπαθεί να του δείξει ο Κύριος, αλλά δεν μπορεί να το πάρει με τρόπο που να μπορεί να το εφαρμόσει στη ζωή του.

Όταν οι άνθρωποι σκληραίνουν την καρδιά τους προς τον Θεό, είναι σαν πνευματικά τυφλοί και κουφοί. Δεν μπορούν να δουν την πνευματική αλήθεια ή να ακούσουν τον Κύριο να τους μιλά. Και δεν μπορούν να θυμούνται. Η δυσκολία απομνημόνευσης, είναι μια σημαντική ένδειξη της κατάστασης της καρδιάς τους.

Οι άνθρωποι συχνά λένε ότι δεν έχουν την ικανότητα να θυμούνται εδάφια ή γενικά πνευματικά πράγματα. Την ίδια στιγμή όμως, θυμούνται τα αποτελέσματα αγώνων ποδοσφαίρου ενός χρόνου, θυμούνται ονόματα ηθοποιών, τραγουδιστών και παικτών του Survivor!

Αυτό δεν σημαίνει ότι το μυαλό δεν λειτουργεί, είναι απλά θέμα καρδιάς. Θυμάμαι τις Γραφές γιατί εκεί είναι η καρδιά μου. Δεν θυμάμαι τα αθλητικά ή τα παιχνίδια διασκέδασης, γιατί η καρδιά μου δεν είναι σ’ αυτά.

Η καρδιά μας ρέπει να μαλακώνει σε ό,τι σκεφτόμαστε σοβαρά. Αντίθετα, για ό,τι δεν σκεφτόμαστε, η καρδιά γίνεται σκληρότερη. Αυτό φανερώνει το:

Μάρκ.ς:52 Διότι δεν ενόησαν εκ των άρτων, επειδή η καρδία αυτών ήτο πεπωρωμένη.

Οι καρδιές των μαθητών ήταν πεπωρωμένες, επειδή δεν «εστίασαν» στο θαύμα του Ιησού που τάισε τις 5.000.

Δεν ήταν κάποια αμαρτία αυτό που προκάλεσε την σκληροκαρδία των μαθητών - ήταν ότι εστίασαν σε άλλα πράγματα εκτός από το θαύμα που μόλις έκανε ο Ιησούς. Ήταν απασχολημένοι με το να προσπαθούν να σώσουν τη ζωή τους την ώρα της καταιγίδας.

Αν ταξιδέψω μαζί σου σε αυτοκίνητο, δεν θέλω να οδηγείς με πίστη. Θέλω να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και το μυαλό σου να δουλεύει. Αυτό δεν είναι λάθος.

Αλλά, αν μπούμε σε μια κατάσταση όπου οι σαρκικές μας γνώσεις και ικανότητες δεν θα σώσουν τις ζωές μας, θα ήθελα να μπορέσεις να πας πέρα από το φυσικό και να αντλήσεις την ικανότητα από το υπερφυσικό. Δεν μπορούμε να περιοριστούμε στο φυσικό βασίλειο.

Αυτό ήταν το λάθος με τους μαθητές. Είχαν μόλις δει τον Ιησού να παίρνει πέντε καρβέλια ψωμί και δύο ψάρια, και να ταΐζει ένα ολόκληρο πλήθος τουλάχιστον 15.000 ατόμων. Τι φοβερό θαύμα! Αν το μυαλό τους είχε μείνει σ’ αυτό το θαύμα, δεν θα είχαν σοκαριστεί ή εκπλαγεί να δουν τον Ιησού να περπατάει στο νερό.

Και παρατηρήστε ότι το Μάρκ.ς:45 κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι ο Ιησούς «ηνάγκασε» τους μαθητές Του να μπουν στο σκάφος και να πάνε στην άλλη πλευρά. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να τους πιέσει. Δεν ήθελαν να πάνε, αλλά ο Ιησούς τους ανάγκασε να το κάνουν. Ως εκ τούτου, δεν μπήκαν σ’ αυτή την κατάσταση λόγω κάποιου λάθους από την πλευρά τους, ήταν υπό τις άμεσες διαταγές του Κυρίου.

Αν σκέφτονταν πνευματικά αντί για φυσικά, θα ήξεραν ότι ο Ιησούς θα τους φρόντιζε. Αντί να εκπλαγούν όταν είδαν τον Ιησού να περπατάει στο νερό, θα έπρεπε να το περιμένανε.

Παρομοίως, αν δεν ήμαστε τόσο κυριευμένοι από την εξέταση των φυσικών φαινομένων, δεν θα παραξενευόμαστε από το υπερφυσικό. Θα πρέπει συνέχεια να περιμένουμε να δούμε τη θαυματουργή δύναμη του Θεού να εκδηλώνεται στη ζωή μας.

Αλλά η αλήθεια είναι, ότι οι καρδιές μας έχουν σκληρύνει προς τον Θεό και την υπερφυσική του δύναμη λόγω της αποτυχίας μας να παραμείνουμε επικεντρωμένοι σε πνευματικά πράγματα. Δυστυχώς, προτρέχουμε να δίνουμε φυσικές λύσεις στα προβλήματα, αντί να βλέπουμε το χέρι του Θεού να εργάζεται.

Ένα από τα οφέλη της κατανόησης του τι προκαλεί την σκλήρυνση της καρδιάς, είναι ότι μπορείς να αντιστρέψεις αυτή τη διαδικασία και να την χρησιμοποιήσεις ενάντια στον διάβολο. Αυτό είναι απόλυτα αλήθεια. Έχεις τη δύναμη να προσδιορίσεις τι αποδέχεται ή τι απορρίπτει η καρδιά σου.

Δεν μπορείς να μπεις σε πειρασμό, με κάτι που δεν μπορείς να σκεφτείς. Δεν θα ενεργήσεις με τρόπο που δεν έχεις ήδη σκεφτεί στο μυαλό σου. Οπότε, έλεγξε τις σκέψεις σου και θα ελέγχεις τις πράξεις σου. Αυτό είναι απλό αλλά βαθυστόχαστο. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.

Αυτά τα λόγια, είναι μόνο ο «αφρός» των αληθειών για το πώς μπορεί να μαλακώσει η καρδιά προς τον Θεό. Πρέπει να πάρεις ολόκληρη τη διδασκαλία για να θερίσεις το πλήρες όφελος. Είναι σημαντικό, επειδή ένας από τους τρόπους για να μαλακώσει η καρδιά προς τον Θεό, είναι απλά να καθίσεις και να απορροφήσεις την αλήθεια. Δεν αρκεί μόνο να ακούς την αλήθεια. Πρέπει να την απορροφήσεις.