Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019

Μη σύρεσαι προς τα πίσω!Μην κάνεις πίσω! Συνέχισε να μοιράζεσαι την αλήθεια του Θεού. Μοιράσου την ευγενικά, αλλά και με τόλμη.

Ο Θεός μετρά την επιτυχία με διαφορετικό τρόπο από μας.

Ο Θεός είπε στον Ιεζεκιήλ να προειδοποιήσει τον Ισραήλ για τις αμαρτίες τους (Iεζ.γ), αλλά του είπε προκαταβολικά, ότι οι άνθρωποι δεν θα άκουγαν (Ιεζ.γ:7).

Η επιτυχία της διακονίας του Ιεζεκιήλ δεν καθορίστηκε από τα αποτελέσματα, αλλά από την υπακοή του (γ:16-19).


Αν ο Ιεζεκιήλ παρέλειπε να μοιραστεί την αλήθεια του Θεού, θα ευθυνόταν για όσους δεν προειδοποίησε. Το αίμα τους θα ήταν στα χέρια του!

Αλλά ο Ιεζεκιήλ θα ήταν πιστός αν προειδοποιούσε τους ανθρώπους, ακόμα κι αν αρνούνταν να ακούσουν.

Ζούμε σε παρόμοιες εποχές.

Λίγοι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τις αρχές του Θεού, ανεξάρτητα από το πόσο ευγενικά τις μοιραζόμαστε.

Οι Χριστιανοί που παίρνουν θέση συχνά επικρίνονται, αγνοούνται, χλευάζονται και απορρίπτονται

Αν είσαι ένας από τους πιστούς που παίρνουν θέση, μην κάνεις πίσω!

Εβρ.ι:39 Ημείς όμως δεν είμεθα εκ των συρομένων οπίσω προς απώλειαν, αλλ' εκ των πιστευόντων προς σωτηρίαν της ψυχής.

Θυμηθείτε αυτή την υπόσχεση:

Ματθ.ε:11,12 Μακάριοι είσθε, όταν σας ονειδίσωσι και διώξωσι και είπωσιν εναντίον σας πάντα κακόν λόγον ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλλιάσθε, διότι ο μισθός σας είναι πολύς εν τοις ουρανοίς· επειδή ούτως εδίωξαν τους προφήτας τους προ υμών.