Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019

Πίστη για θεραπεία (3)


Εστιασμένη πίστη
Δεν είναι αρκετό να πιστεύουμε γενικά ότι ο Θεός μπορεί να θεραπεύσει ή ακόμη ότι Αυτός θα θεραπεύσει τελικά. Η πίστη πρέπει να λέει, «παίρνω τώρα τη θεραπεία μου»! Ο Ιησούς και οι απόστολοι χρησιμοποίησαν συχνά συμβολικές πράξεις για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να επικεντρώσουν την πίστη τους ώστε να λάβουν τη θεραπεία σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μερικά παραδείγματα:


Μάρκ.ζ:32-35 Και φέρουσι προς αυτόν κωφόν μογιλάλον και παρακαλούσιν αυτόν να επιθέση την χείρα επ' αυτόν. Και παραλαβών αυτόν κατ' ιδίαν από του όχλου έβαλε τους δακτύλους αυτού εις τα ώτα αυτού, και πτύσας ήγγισε την γλώσσαν αυτού, και αναβλέψας εις τον ουρανόν, εστέναξε και λέγει προς αυτόν· Εφφαθά, τουτέστιν Ανοίχθητι. Και ευθύς ηνοίχθησαν τα ώτα αυτού και ελύθη ο δεσμός της γλώσσης αυτού, και ελάλει ορθώς.

Ιωάν.θ:6-7 Αφού είπε ταύτα, έπτυσε χαμαί και έκαμε πηλόν εκ του πτύσματος και επέχρισε τον πηλόν επί τους οφθαλμούς του τυφλού και είπε προς αυτόν· Ύπαγε, νίφθητι εις την κολυμβήθραν του Σιλωάμ, το οποίον ερμηνεύεται απεσταλμένος. Υπήγε λοιπόν και ενίφθη, και ήλθε βλέπων.

Πράξ.ιθ:11-12 Και ο Θεός έκαμνε διά των χειρών του Παύλου θαύματα μεγάλα, ώστε και επί τους ασθενείς εφέροντο από του σώματος αυτού μανδήλια ή περιζώματα και έφευγον απ' αυτών αι ασθένειαι, και τα πνεύματα τα πονηρά εξήρχοντο απ' αυτών.

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, δεν πρέπει να υποθέσουμε ότι το σάλιο, ο πηλός ή τα μαντήλια ήταν απαραίτητα για τη θεραπεία. Ήταν απλά εργαλεία για να επικεντρωθεί η πίστη των αποδεκτών. Όταν ο Ιησούς άγγιξε τη γλώσσα του ανθρώπου με τη δυσκολία στην ομιλία, ο άνθρωπος συνειδητοποίησε ότι κάτι θα συμβεί με τη γλώσσα του εκείνη τη στιγμή. Όταν ο τυφλός ξέπλυνε τον πηλό από τα μάτια του υπακούοντας την εντολή του Ιησού, περίμενε κάτι να συμβεί αμέσως μετά.

Όταν τα μαντήλια ή τα περιζώματα από τον Παύλο τοποθετήθηκαν σε αρρώστους, συνειδητοποίησαν ότι ένας άνθρωπος πίστης, είχε προσευχηθεί γι’ αυτούς, και ένωσαν την πίστη τους με τη δική του. Αυτή η διαδικασία, ενώ δεν είναι υποχρεωτική, είναι χρήσιμη όταν είναι δύσκολο για ένα άρρωστο άτομο να συναντηθεί με τους πρεσβύτερους της εκκλησίας για προσευχή. Μπορούν να προσευχηθούν πάνω σε ένα ρούχο και να το στείλουν στον άρρωστο. Αυτός και η οικογένειά του, στη συνέχεια, μπορούν να ενώσουν τις προσευχές τους με εκείνες της εκκλησίας και να πιστέψουν στη θεραπεία.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρούμε το ύφασμα σαν μαγικό ή απαραίτητο, ούτε πρέπει να τοποθετούμε την πίστη μας στο άτομο που προσευχήθηκε πάνω στο ύφασμα. Αντ’ αυτού, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η πίστη είναι το κλειδί, και συγκεκριμένα η πίστη στον Ιησού Χριστό.

Υπάρχουν δύο συμβολικές ενέργειες που η Αγία Γραφή συνιστά, όταν προσευχόμαστε για αρρώστους: χρίσμα με λάδι και επίθεση των χεριών. Ο πρωταρχικός σκοπός και των δύο είναι να επικεντρωθεί η πίστη σε μια συγκεκριμένη στιγμή.