Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019

Κουράγιο!
Αυτές οι 3 Γραφικές αρχές από τους Εβρ.ιβ μπορούν να σε βοηθήσουν σε δύσκολους καιρούς.

Περνάς μια προσωρινή δοκιμασία ή μια πρόκληση ολόκληρης ζωής... πρόβλημα στις σχέσεις, τα οικονομικά, την καριέρα ή την υγεία;

Εξέτασε αυτές τις τρεις αρχές από τους Εβρ.ιβ:1-2: 

«Λοιπόν και ημείς, περικυκλωμένοι όντες υπό τοσούτου νέφους μαρτύρων, ας απορρίψωμεν παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτίαν, και ας τρέχωμεν μεθ' υπομονής τον προκείμενον εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησούν, τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως, όστις υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέφερε σταυρόν, καταφρονήσας την αισχύνην, και εκάθησεν εν δεξιά του θρόνου του Θεού».


1. Να θυμάσαι το παράδειγμα άλλων πιστών («τοσούτο νέφος μαρτύρων») που επέμειναν σε δύσκολους καιρούς. Φαντάσου τους να σε επευφημούν και να σου δίνουν ελπίδα ότι μπορείς κι εσύ να κάνεις το ίδιο.

Αν μπαίνεις στον πειρασμό να τα παρατήσεις, διάβασε την Α’ Κορ.ι:13:

«Πειρασμός δεν σας κατέλαβεν ειμή ανθρώπινος· πιστός όμως είναι ο Θεός, όστις δεν θέλει σας αφήσει να πειρασθήτε υπέρ την δύναμίν σας, αλλά μετά του πειρασμού θέλει κάμει και την έκβασιν, ώστε να δύνασθε να υποφέρητε».

2. Απαλλάξου από αμαρτίες και περισπασμούς (απ’ οτιδήποτε εμποδίζει «και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτίαν»), έχοντας σαν μοναδικό σκοπό να υπηρετήσεις τον Χριστό, ό,τι κι αν κοστίσει.

Φιλ.γ:12 Ουχί ότι έλαβον ήδη το βραβείον ή έγεινα ήδη τέλειος, τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, διά το οποίον και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού.

3. Επικεντρώσου στον Ιησού («τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως»), παίρνοντας δύναμη από το παράδειγμά Του και δύναμη από το πνεύμα Του.

Και μην ξεχνάς την πηγή της δύναμης:

Φιλ.δ:13 τα πάντα δύναμαι διά του ενδυναμούντός με Χριστού.