Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019

Η καύχηση του Παύλου

Ο απόστολος Παύλος είχε 4 σημαντικές ιδιότητες που τον βοήθησαν να σταθεί αμετακίνητος σε δύσκολες ώρες.

1. Να γνωρίζει τον Θεό...
Ο Παύλος λαχταρούσε να γνωρίζει ολόψυχα τον Θεό (Φιλιπ.γ:8-10).

2. Να μιλά την αλήθεια...
Ο Παύλος δεν ντρεπόταν για το Ευαγγέλιο (Ρωμ.α:16).

3. Να εμπιστεύεται τον Θεό...
Ο Παύλος βασιζόταν στη δύναμη του Χριστού (Φιλιπ.δ:13).


4. Να παραμένει πιστός παρά τις διώξεις...
Ο Παύλος υπέφερε αλλά υπέμενε και επέμενε (Ρωμ.ε:3, η:18, Β’ Κορ.ια:23-29).

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Παύλος αναφέρεται στον Ιερεμ.θ:23-24, στην Α’ Κορ.α:31 και στην Β’ Κορ.ι:17.

Ιερ.θ:23,24 Ούτω λέγει Κύριος· Ας μη καυχάται ο σοφός εις την σοφίαν αυτού, και ας μη καυχάται ο δυνατός εις την δύναμιν αυτού, ας μη καυχάται ο πλούσιος εις τον πλούτον αυτού· αλλ' ο καυχώμενος ας καυχάται εις τούτο, ότι εννοεί και γνωρίζει εμέ, ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο ποιών έλεος, κρίσιν και δικαιοσύνην επί της γής· επειδή εις ταύτα ευαρεστούμαι, λέγει Κύριος.

Α΄Κορ.α:31 ώστε, καθώς είναι γεγραμμένον, Ο καυχώμενος εν Κυρίω ας καυχάται.


Β’ Κορ.ι:17 Αλλ' όστις καυχάται, εν Κυρίω ας καυχάται·


Ας διαβάσουμε πάλι αυτά τα εδάφια!