Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019

Είσαι επιστολή Χριστού;


Αυτή η ανάρτηση εξερευνά την έννοια του Β’ Κορ.γ:3 όπου οι πιστοί του Χριστού περιγράφονται σαν επιστολές. Μας λέει το πώς οι μαθητές του Χριστού είναι στην πραγματικότητα 6 είδη γραμμάτων σύμφωνα με τις Γραφές.

Το ήξερες ότι αν είσαι του Χριστού, είσαι μια επιστολή;

Β’ Κορ.γ:3 και φανερόνεσθε ότι είσθε επιστολή Χριστού, γενομένη διά της διακονίας ημών, εγγεγραμμένη ουχί με μελάνην, αλλά με το Πνεύμα του Θεού του ζώντος, ουχί εις πλάκας λιθίνας, αλλ' εις πλάκας σαρκίνας της καρδίας.


Ο Θεός έγραψε τους νόμους Του σε πέτρινες πλάκες (Έξοδ.λα:18), αλλά δεν τους γράφει σε πέτρινες καρδιές.

Αντίθετα, τους γράφει σε μετανοημένες, αλλαγμένες καρδιές:

Ιερεμ.λα:33 αλλ' αύτη θέλει είσθαι η διαθήκη, την οποίαν θέλω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ· μετά τας ημέρας εκείνας, λέγει Κύριος, θέλω θέσει τον νόμον μου εις τα ενδόμυχα αυτών και θέλω γράψει αυτόν εν ταις καρδίαις αυτών· και θέλω είσθαι Θεός αυτών και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαός μου.

Ιεζεκ.λς:26 Και θέλω δώσει εις εσάς καρδίαν νέαν, και πνεύμα νέον θέλω εμβάλει εν υμίν, και αποσπάσας την λιθίνην καρδίαν από της σαρκός σας θέλω δώσει εις εσάς καρδίαν σαρκίνην.

Οι μαθητές του Χριστού είναι:

Συστατικές επιστολές...
για όσους μας έφεραν στον Κύριο (Β’ Κορ.γ:1-2).

Επιστολές απελευθέρωσης...
από τη σκλαβιά μας στην αμαρτία (Ιωάν.η:36).

Επιστολές υιοθεσίας...
σαν Υιοί και θυγατέρες του Θεού (Ρωμ.η:15).

Επιστολές χάριτος...
από τη θανατική ποινή που αξίζαμε (Ρωμ.ς:23).

Επιστολές ελπίδας...
σ’ έναν χαμένο και ετοιμοθάνατο κόσμο (Α’ Κορ.α:18-25).

Ερωτικά γράμματα...
από τον Σωτήρα μας (Εφες.β:4-5).

Ο Ιησούς είναι ο Λόγος, κι αν γνωρίζεις τον Ιησού, είσαι το γράμμα Του (Ιωάν.α:1, Α’ Κορ.α:18).