Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΤΟΛΗ

Καί προσελθών ο  Ιησούς, ελάλησε πρός αυτούς, λέγων·  Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ καί επί γής. (Ματθ.κη:18)

Καί θέλει κηρυχθή τούτο τό ευαγγέλιον τής βασιλείας εν όλη τή οικουμένη πρός μαρτυρίαν εις πάντα τά έθνη, καί τότε θέλει ελθεί τό τέλος. (Ματθ.κδ:14)

καί έθνη, τά οποία δέν σέ εγνώριζον, θέλουσι τρέξει πρός σέ (Ης.νε:5)

θέλω σοί δώσει τά έθνη κληρονομίαν σου, καί ιδιοκτησίαν σου τά πέρατα τής γής· (Ψαλμ.β:8)

η Αιθιοπία ταχέως θέλει εκτείνει τάς χείρας αυτής πρός τόν Θεόν. (Ψάλμ.ξη:31)
 
Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. Κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας του, ο Ιησούς, απέστειλε τους μαθητές Του καθώς και τους εβδομήντα, αλλά αυτά τα εδάφια αναφέρονται σ΄ εμάς σαν η ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΤΟΛΗ.

Β. Είναι το «φύλο πορείας» της εκκλησίας.

Γ. Είναι οι «τελευταίες οδηγίες» που ο Ιησούς έδωσε στους μαθητές Του πριν αναληφθεί. Οι τελευταίες οδηγίες είναι συχνά οι πιο σημαντικές.

ΙΙ. Η «ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΤΟΛΗ» ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ:

Α. Της μεγάλης εξουσίας και δύναμης
Β. Της μεγάλης ευθύνης
Γ. Της μεγάλης εγγύησης

ΙΙΙ. ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ

Α. «Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ καί επί γής» (Ματθ.κη:18)

1. Οι μαθητές είχαν δει πολλές αποδείξεις της δύναμής Του
α. Σε ασθένειες (Βαρτίμαιος)
β. Σε θανάτους (Λάζαρος)
γ. Στα στοιχεία της φύσης (θάλασσα Γαλιλαίας)
δ. Σε δαιμονικές δυνάμεις (Γαδαρηνοί)
2. Οι μαθητές ήξεραν ότι δεν υπήρχε τίποτα αδύνατον μαζί Του.

Β. Μόνο ο Θεός μπορούσε να έχει την αξίωση: «Όποιος είδε εμένα είδε τον Πατέρα»

Γ. Η σωστή κατανόηση της θεότητας εξηγεί τη σημασία της μεγάλης δύναμης και εξουσίας αλλά και τη νομιμότητα κατοχής της απ’ τον Ιησού. Όλο το πλήρωμα της θεότητας κατοικεί σωματικά μέσα Του.

Δ. Αυτή η εξουσία και η δύναμη, κάνει δυνατό τον ευαγγελισμό των ανθρώπων.

IV. ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΘΥΝΗ

Α. «Πάσα η εξουσία»…… γι’ αυτό ……..«Πορευθείτε»
·        Εξαιτίας αυτής της υποστηρίζουσας δύναμης μπορούμε να πάμε παντού.

Β. Υποστηριζόμαστε από τις υποσχέσεις του Θεού και τις δυνάμεις του ουρανού – πρέσβεις.
· Κάποιοι λένε: «δεν μπορούμε», αλλά δεν πρέπει να κοιτάμε στη δική μας ικανότητα, αλλά στη δύναμη του Θεού.

Γ. Σκοπός μας είναι να μαθητεύσουμε τους ανθρώπους.
· Τη σπουδαιότητα της σωτηρίας (1,2,3)
· Να κάνουμε μαθητές μέχρι κι αυτοί με τη σειρά τους να γίνουν παραγωγικοί.

Δ. Πάσα η εξουσία – πάντα τα έθνη – πάντα όσα παρήγγειλα

 V. ΜΕΓΑΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τάς ημέρας έως τής συντελείας τού αιώνος -