Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ

Ο Ιησούς δεν ήταν στασιαστής ούτε επαναστάτης για τον απλούστατο λόγο ότι δεν εξεγέρθηκε ούτε επαναστάτησε ποτέ εναντίον οποιασδήποτε εξουσίας, ούτε είχε το πνεύμα της επαναστατικότητας μέσα Του.

Δεν ήρθε για να ξεσηκώσει επανάσταση εναντίον του κατεστημένου, των Φαρισαίων, της Ρώμης, ακό­μη και κατά του ίδιου του Σατανά. Ήρθε με ένα θετικό και σίγουρο μήνυμα απαλλα­γής από την αμαρτία με το αίμα Του και κήρυξε ζωή αγιασμού, μια καθαρή και αγνή ζωή. Ήταν τέλεια νομοταγής πολίτης και πλήρως υπάκουος στην ανώτατη εξουσία, που είναι ο Θεός.

Ο Ιησούς δεν ήρθε για να επαναστατήσει εναντίον του κατεστημένου, αλλά για να αποκαλύψει το κατεστημένο. Δίδαξε πλήρη υπακοή και αφοσίωση στον Θεό από αγάπη.


Στην επί του όρους ομιλία ο Ιησούς δίδαξε: Μακάριοι οι πραείς μακάριοι οι καθαροί την καρδίαν....οι ειρηνοποιοί και μη φονεύσεις.

Ακόμη είπε: Αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους που σας καταρώνται, αγαθοποιείτε αυτούς που σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν (Ματθ.ε:5,8,9,21,44)

Ο Ιησούς ήταν ο Βασιλιάς των Ιουδαίων. Όμως οι Ιουδαίοι επαναστάτησαν κα­τά του Βασιλιά τους και προσπάθησαν να Τον θανατώσουν. (Ματθ.κζ:11). Αρνήθηκαν να Τον αναγνωρίσουν σαν τον Μεσσία που ο Θεός έστειλε. Αντίθετα δέχτηκαν τον βασιλιά-ανδρείκελο που επέβαλλε η Ρώμη. Με άλλα λόγια, οι θρησκόληπ­τοι Φαρισαίοι και οι επαναστατικοί Ζηλωτές ήταν οι επαναστάτες, όχι ο Ιησούς. Ο Ιησούς ήταν Βασιλιάς!

Ιωάν.ιη:36 Απεκρίθη ο Ιησούς· Η βασιλεία η εμή δεν είναι εκ του κόσμου τούτου· εάν η βασιλεία η εμή ήτο εκ του κόσμου τούτου, οι υπηρέται μου ήθελον αγωνίζεσθαι, διά να μη παραδωθώ εις τους Ιουδαίους· τώρα δε η βασιλεία η εμή δεν είναι εντεύθεν.

Ματθ.ια:29 Άρατε τον ζυγόν μου εφ' υμάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν, και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εν ταις ψυχαίς υμών·

Τίτ.γ:1 Υπενθύμιζε αυτούς να υποτάσσωνται εις τας αρχάς και εξουσίας, να πειθαρχώσι, να είναι έτοιμοι εις πάν έργον αγαθόν.

Α' Πέτρ.β:13-14 Υποταχθείτε λοιπόν εις πάσαν ανθρωπίνην διάταξιν δια τον Κύριον.