Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

3 τρόποι που μιλάει ο Θεός

1.  Η Βίβλος


Β’ Τιμ.γ:16-17 / Ρωμ.ιβ:2 και Β’ Πέτρ.α:20-21 / Β’ Πέτρ.γ:15-16 και Τίτ.γ:8-9

  
 • Μας δίνει την άποψη του Θεού (Εντολές, υποσχέσεις, αρχές).
 • Περιέχει πραγματικές επιστολές σε πραγματικούς ανθρώπους.    
 • Ασχολείται με πράγματα ουσίας, όχι με ασαφή πράγματα.


2.  Το Άγιο Πνεύμα


Ιωάν.ις:6-13 / Α’ Κορ.β:10-16 / Φιλιπ.β:13 / Ρωμ.η:6-9 • Μας δίνει πνευματική διορατικότητα και κατανόηση.    
 • Μας αλλάζει από μέσα προς τα έξω (δίνοντας και την επιθυμία και τη δύναμη).
 • Καθοδηγεί κατά κύριο λόγο τις διαδικασίες της σκέψης μας.

3.  Σοφή συμβουλή


Παρ.ιγ:10 / Εφες.δ:11-15 / Εβρ.ι:24-25 • Μαζί μπορούμε να διακρίνουμε πράγματα, που αλλιώς θα χάναμε.    
 • Η απομόνωση είναι τελικά σημάδι πνευματικής αλαζονείας.

Ένα πράγμα, που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν προσμετράνε


Μερικές φορές ο Θεός μας στέλνει σε μια σκληρή μάχη ή σε μια βαθιά κοιλάδα.


Α’ Πέτρ.α:6-9 / Ματθ.δ:1 / Εβρ.ε:8
Τι γίνεται όταν αυτοί οι τρεις τρόποι δεν συμφωνούν;Ο λόγος του Θεού υπερισχύει. (Πράξ.ιζ:11 / Β’ Τιμ.γ:15-16 / Α’ Βας.ιγ)


Το Άγιο Πνεύμα υπερισχύει της σοφής συμβουλής – αλλά ΜΟΝΟ ΑΝ είσαι... Απόλυτα σίγουρος!!


Πράξ.ιζ:11 / Β’ Τιμ.γ:15-16
Τροφή για σκέψη. 
(Ερωτήσεις και εδάφια για περεταίρω μελέτη)


1. Στην Α’ Βας.ιγ:1-26, βλέπουμε τα αποτελέσματα της μη υπακοής στην καθαρή φωνή του Θεού. Αφού διαβάσεις την ιστορία, απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις: • Ποια ήταν η καθαρή εντολή του Θεού στο νεαρό προφήτη;
 • Τι τον έκανε να μην υπακούσει την σαφή εντολή του Θεού και ποια ήταν τα αποτελέσματα της ανυπακοής του;
 • Εσύ γιατί πιστεύεις ότι ο νεαρός προφήτης άκουσε τόσο εύκολα τον ηλικιωμένο προφήτη;

2. Οι απόστολοι ήταν άνθρωποι που άκουγαν με συνέπεια το Άγιο Πνεύμα. Κατά καιρούς, έγραψαν για συγκεκριμένα πράγματα που ο Θεός τους είπε να κάνουν. Όμως, άλλες φορές, οι διά Πνεύματος Αγίου αποφάσεις που πήραν, ανακοινώθηκαν χωρίς πολλή συζήτηση πάνω στο λόγο του Θεού. Προσέξτε στα παρακάτω εδάφια τις λέξεις που χρησιμοποίησαν για να εξηγήσουν τις πράξεις τους.


Α’ Θεσ.γ:1 Διά τούτο μη υποφέροντες πλέον, εκρίναμεν εύλογον να απομείνωμεν μόνοι εν Αθήναις,


Φιλ.β:25 Εστοχάσθην όμως αναγκαίον να πέμψω προς εσάς τον Επαφρόδιτον τον αδελφόν και συνεργόν και συστρατιώτην μου, απεσταλμένον δε από σας και υπηρετήσαντα εις την χρείαν μου,


Α’ Κορ.ις:4 και εάν ήναι άξιον να υπάγω και εγώ, θέλουσιν ελθεί μετ' εμού.


Πράξ.ς:2 Τότε οι δώδεκα, προσκαλέσαντες το πλήθος των μαθητών, είπον· Δεν είναι πρέπον να αφήσωμεν ημείς τον λόγον του Θεού και να διακονώμεν εις τραπέζας.


Πράξ.ιε:28 Διότι εφάνη εύλογον εις το Άγιον Πνεύμα και εις ημάς να μη επιβάλλωμεν εις εσάς μηδέν πλειότερον βάρος εκτός των αναγκαίων τούτων,


Πώς θα μπορούσαν αυτά τα παραδείγματα να επηρεάσουν τον τρόπο που θα μιλούσες για μια απόφαση που πιστεύεις ότι ο Κύριος σε έχει οδήγησε να πάρεις;


3. Στα παρακάτω δύο αποσπάσματα, αναφέρεται η σοφά δοσμένη συμβουλή, η ανταπόκριση σ’ αυτή τη σοφή συμβουλή, και το αποτέλεσμα της υπακοής ή της απόρριψης της σοφής συμβουλής.


Έξοδ.ιη:17-26


Β’ Χρον.ι:1-17


Τι έχεις ωφεληθεί υπακούοντας σοφές συμβουλές; Ποιο ήταν το κόστος της μη υπακοής τους, άλλες φορές;


4. Από τους τρεις τρόπους που μιλάει ο Θεός, ποιον έχεις ακούσει πιο πρόσφατα; Ποιος ήταν ο πιο σκληρός (δύσκολο να τον δεχτείς); Ποια βήματα μπορείς να κάνεις για να ακούς πιο καθαρά τον Θεό να σου μιλά μέσα από αυτό τον τρόπο (τον σκληρό);