Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Ο κωλύων

Β' Θεσ.β:6-8

«Και τώρα γνωρίζετε εκείνο, το οποίον κωλύει αυτόν, ώστε να αποκαλυφθή εν τω εαυτού καιρώ· διότι το μυστήριον της ανομίας ήδη ενεργείται, μόνον έως να εκβληθή εκ μέσου ο κωλύων τώρα· και τότε θέλει αποκαλυφθή ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνειαν της παρουσίας αυτού».
 
καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ αὐτοῦ καιρῷ. τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας· μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται. καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος, ὃν ὁ κύριος [Ἰησοῦς] ἀνελεῖ τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρούσιας αὐτοῦ,

Μια από τις καταστάσεις που θα υπάρχουν λίγο πριν την έλευση του Κυρίου είναι και το πνεύμα της ανομίας και αναρχίας πάνω στη γη. Το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Και είναι μυστήριο μέχρι να φύγει ο κωλύων τώρα και να αποκαλυφθεί ο άνομος. Βλέπουμε ότι ο Α/Χ είναι αυτός που εδώ ονομάζεται άνομος κι έχει να κάνει με το πνεύμα της ανομίας, το οποίο μπορεί κανείς να διακρίνει οπουδήποτε σήμερα.

Υπάρχει τώρα κάτι ανάμεσα στις δυνάμεις του σκότους. Ο Σατανάς δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τον τελικό του σκοπό, να εκπληρώσει την αυταπάτη του μέχρι να ελευθερωθεί ο δρόμος.

Ο άνομος, ο διεστραμμένος, συγκρατείται, εμποδίζεται προς το παρόν. Γιατί; Ο Θεός έχει καθορίσει τον καιρό του Αντίχριστου, αλλά πριν «ανέβει στη σκηνή του εξελισσόμενου δράματος», εμποδίζεται. Ο μόνος που έχει τη δύναμη να εμποδίσει το Σατανά είναι ο Θεός (Ιώβ α:12, β:6).

Ο Θεός δεν θα επιτρέψει στον Αντίχριστο να αποκαλυφθεί πρόωρα και ο Κύριος έχει ήδη δηλώσει ότι ο Αντίχριστος δεν θα αποκαλυφτεί «έως να εκβληθή εκ μέσου ο κωλύων τώρα».

Το μυστήριο της ανομίας του Σατανά, το μυστήριο αυτό της ασέβειας και της εναντίωσης στο θέλημα του Θεού, αποκορυφώνεται σ’ έναν άνθρωπο που θα είναι όργανο του Σατανά.  Αυτός είναι ο Α/Χ που θα εξουσιάσει πάνω στον κόσμο και θα αξιώσει λατρεία και προσκύνηση (Αποκ.ιγ).Ποιος είναι «αυτός» που αναφέρεται σ’ αυτό το εδάφιο και «ο οποίος» κάποια στιγμή «εκβάλεται εκ μέσου»; Ασφαλώς είναι η εκκλησία μέσα στην οποία κατοικεί ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός η ελπίδα της δόξας (Κολ.α:27). Βέβαια, «αυτός» είναι γένους αρσενικού, και η εκκλησία είναι γένους θηλυκού. Αυτό όμως μπορούμε να το καταλάβουμε όταν δούμε πώς αναφέρεται η γραφή (κριτικό κείμενο) στην εκκλησία των τελευταίων ημερών («υιός άρσεν» Αποκ.ιβ:5).

Ο κωλύων είναι η εκκλησία της Αρπαγής, που όταν αρπαχτεί, τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει....

Το μυστήριο της ανομίας αποκορυφώνεται στον Α/Χ που είναι ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απώλειας, και ο οποίος θα έλθει κατ’ ενέργεια του Σατανά.

Ο Ιησούς όταν θα έρθει στη Δεύτερή Του έλευση θα καταστρέψει τελείως τον Α/Χ και το σύστημά του και θα τον εξαφανίσει. Ο Α/Χ και ο ψευδοπροφήτης είναι οι πρώτοι που ρίπτονται στη λίμνη του πυρός.

Αυτή η αλήθεια μας φανερώνει το ρόλο που η εκκλησία παίζει μέσα σ’ αυτό τον ταραγμένο κόσμο που ζούμε. Είναι όπως ο Κύριος είπε «το άλας της γης», είναι αυτή η σταθεροποιητική δύναμη που συγκρατεί τις δυνάμεις του σκότους και τον ερχομό του Αντίχριστου. Ο Ιησούς που κατοικεί μέσα στην εκκλησία Του είναι ο ουσιαστικός «κωλύων».

Αποκ.ιβ:5 «καὶ ἔτεκεν υἱὸν ἄρσεν, ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ. καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ».

Το κείμενο αναφέρει ότι η γυναίκα γέννησε ένα «υἱὸν ἄρσεν». Η λέξη «άρσεν» χρησιμοποιείται συχνά μέσα στο λόγο του Θεού, όπως για παράδειγμα Ρωμ.α:27, Αποκ.ιβ:5,13, Ματθ.ιζ:4, Μάρκ.ι:6, Λουκ.β:23, Γαλ.γ:28.

Η λέξη «υιός» είναι γένους αρσενικού και η λέξη «άρσεν» είναι γένους ουδετέρου. Κανονικά θα έπρεπε να είναι του ίδιου γένους. Αν η λέξη «άρσεν» ήταν αρσενικού γένους, το κείμενο θα έπρεπε να γράφει «άρσενα».

Τι θέλει να πει ο Θεός μ’ αυτό μέσα στο λόγο Του; Επειδή από πρώτη άποψη φαίνεται να είναι λάθος. Κάποια χειρόγραφα άλλαξαν τη λέξη «άρσεν» και γράφουν «υιόν άρσενα». Ο Θεός όμως ενέπνευσε τον Ιωάννη να γράψει «υιόν άρσεν» γιατί κάτι θέλει να μας πει μ’ αυτό.

Στο εδ.13 του ίδιου κεφαλαίου δεν λέει «άρσεν» αλλά «άρσενα». Χρησιμοποιεί γένος αρσενικό, που φαίνεται παράξενο και δεν φαίνεται να ταιριάζει. Καταλαβαίνουμε όμως ότι ο Θεός έχει μια υπέροχη αποκάλυψη για μας.

Ο «υιός άρσεν» γεννιέται με τη δύναμη, το σθένος και την ικανότητα για δουλειά, ενός άντρα. Παρόλα αυτά, ο λόγος του Θεού δεν δίνει έμφαση σ’ αυτό.  Δεν λέει ότι είναι άντρας. Ο «υιός άρσεν» δεν είναι απλά ένας άντρας ή μια ομάδα αντρών. Πρόκειται για ένα τεράστιο αριθμό αντρών και γυναικών, οι οποίοι έχουν φτάσει στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Έχουν βγει μέσα από την ορατή εκκλησία και αποτελούν την αόρατη εκκλησία, με σκοπό να υπηρετήσουν τον Πατέρα και να ολοκληρώσουν το έργο που τους έχει αναθέσει. Γι’ αυτό δεν αναφέρεται γένος εδώ, είναι οι άγιοι της Αρπαγής, το παγκόσμιο σώμα του Χριστού, που αποτελείται από άντρες και γυναίκες ενωμένοι σε ένα σώμα εν Χριστώ Ιησού.

Τώρα, ένα αρσενικό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει την ωριμότητα ενός άντρα. Αλλά ένας «γιος» μπορεί να είναι συγχρόνως παιδί και άντρας. Κι εδώ ακριβώς είναι η αποκάλυψη του Θεού για τον υιό άρσεν.  Είναι ένας ώριμος άντρας, το παγκόσμιο σώμα της εκκλησίας του Χριστού, που αποτελείται από γιους και θυγατέρες.

Όταν ένας πατέρας, ήθελε να κάνει δημόσια γνωστό ότι ο γιος του ή κάποιος που είχε υιοθετήσει,  έχει φτάσει σε ηλικία που μπορεί να διαχειρίζεται την περιουσία του, γινόταν μια τελετή.  Το ίδιο συμβαίνει κι εδώ. Βλέπουμε ότι οι γιοι του Θεού, θα αποκαλυφθούν με την ωριμότητα και την πληρότητα της δύναμης του Θεού, και είναι γεμάτοι από τη σοφία και τη χάρη Του.

Ο υιός άρσεν κάνει πολύ περισσότερα πράγματα απ’ ότι ένα νεογέννητο. Έρχεται στο προσκήνιο με σκοπό να εκπληρώσει και να τελειώσει το έργο του Θεού.

Μιλάμε λοιπόν για μια ομάδα ανθρώπων, το σώμα των πιστών της αόρατης εκκλησίας του Χριστού που έχουν βγει από την ορατή εκκλησία.

Ο λόγος λοιπόν που δεν αναφέρεται σ’ ένα συγκεκριμένο γένος, είναι επειδή θέλει να τονίσει ότι είναι το ενωμένο σώμα των Αγίων, που έχουν φτάσει στο μέτρο του πληρώματος του Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μεγαλύτερος υιός άρσεν. Εμείς γινόμαστε υιός άρσεν καθώς μεταμορφωνόμαστε στην εικόνα του Ιησού Χριστού.