Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

Οι προφήτες διακήρυξαν ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός«Ιδού, ο Θεός (Ελοχίμ) σας θέλει ελθεί....αυτός θέλει ελθεί και θέλει σας σώσει. Τότε οι οφθαλμοί των τυφλών θέλουσιν ανοιχθή, και τα ώτα των κωφών θέλουσιν ακούσει. Τότε ο χωλός θέλει πηδά ως έλαφος και η γλώσσα του μογιλάλου θέλει ψάλλει» (Ησ.λε:4-6).

Σύγκρινε αυτό, με την ερώτηση που ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έστειλε τους μαθητές του να κάνουν στον Ιησού και με την απάντηση που τους έδωσε: «Σύ είσαι ο ερχόμενος, ή άλλον προσδοκώμεν»; Η απάντηση ήταν: «Υπάγετε και απαγγείλατε προς τον Ιωάννην όσα ακούετε και βλέπετε, τυφλοί αναβλέπουσι, και χωλοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται και κωφοί ακούουσι...» (Ματθ.ια:3,5).


«Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου (ΓΙΑΧΒΕ) ευθείας κάμετε εν τη ερήμω τας τρίβους του Θεού (Ελοχίμ) ημών (Ησ.μ:3).  «Ιδού, εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθέν μου...λέγει ο Κύριος των δυνάμεων (ΓΙΑΧΒΕ ΣΑΒΑΩΘ)» (Μαλαχ.γ:1). Σύγκρινε αυτά τα εδάφια με την ομολογία του Ιωάννη στο Ματθ.γ:3.  

«Ιδού, ούτος είναι ο Θεός ημών, περιμείναμεν αυτόν, και θέλει σώσει ημάς, ούτος είναι ο Κύριος (ΓΙΑΧΒΕ) ....θέλομεν χαρή και ευφρανθή εν τη σωτηρία αυτού» (Ησ.κε:9).  

«Διότι ο ανήρ σου είναι ο ποιητής σου, το όνομα αυτού είναι ο Κύριος των δυνάμεων (ΓΙΑΧΒΕ ΣΑΒΑΩΘ) και ο Λυτρωτής σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ, αυτός θέλει ονομασθή Ο Θεός πάσης της γης» (Ησ.νδ:5). Σύγκρινε με Εφεσ.ε:30-32  Ματθ.θ:15  Αποκ.ιθ:7 όπου ο Χριστός ονομάζεται σύζυγος και νυμφίος.