Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

Οι χρονολογίες των πατριαρχών

Όλες οι χρονολογίες βασίζονται στο 966 π.Χ. που ήταν το 4ο έτος της βασιλείας του Σολομώντα (Α΄ Βασιλέων ς:1) και στα 430 χρόνια της παρεπιδημίας στην Αίγυπτο (Έξοδος ιβ:40-41).
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ π.Χ.

ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

ΑΔΑΜ
4174
Γένεση ε:3-5
130
930

ΣΗΘ
4044
Γένεση ε:6-8
105
912

ΕΝΩΣ
3939
Γένεση ε:9-11
90
905

ΚΑΙΝΑΝ
3849
Γένεση ε:12-14
70
910

ΜΑΑΛΑΛΕΗΛ
3779
Γένεση ε: 15-17
65
895

ΙΑΡΕΔ
3714
Γένεση ε: 18-20
162
962

ΕΝΩΧ
3552
Γένεση ε: 21-24
65
365

ΜΑΘΟΥΣΑΛΑ
3487
Γένεση ε: 25-27
187
969

ΛΑΜΕΧ
3300
Γένεση ε: 28-31
182
777

ΝΩΕ
3118
Γένεση ε: 32
500 Σημ
950

ΣΗΜ
2618
Γένεση ια:10-11
100
600

ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ 2518
ΑΡΦΑΞΑΔ
2516
Γένεση ια:12-13
35
438

ΚΑΙΝΑΝ
;
Λουκάς γ:36
;
;

ΣΑΛΑ
2481
Γένεση ια:14-15
30
433

ΕΒΕΡ
2451
Γένεση ια:16-17
34
464

ΦΑΛΕΓ
2417
Γένεση ια:18-19
30
239

ΡΑΓΑΥ
2387
Γένεση ια:20-21
32
239

ΣΕΡΟΥΧ
2355
Γένεση ια:22-23
30
230

ΝΑΧΩΡ
2325
Γένεση ια:24-25
29
148

ΘΑΡΑ
2296
Γένεση ια:26-32
70; 130
205

ΑΒΡΑΑΜ
2166
Γένεση κα:5
100
175

ΙΣΑΑΚ
2066
Γένεση κε:20
60
180

ΙΑΚΩΒ
2006
Γένεση μζ:9,28
130*
147

Το 1876 ο Ιακώβ μπαίνει στην Αίγυπτο.

ΙΩΣΗΦ
;
Γένεση ν:26
;
110


- Για τη γέννηση του Νώε μπορούμε να δούμε ακόμα στη Γέν.ζ:6,11 & θ:29
- Για τη γέννηση του Θάρα μπορούμε να δούμε ακόμα στη Γέν.ιβ:4 & Πράξεις ζ:4
- Ο Αβραάμ προφανώς δεν ήταν πρωτότοκος.
* Όταν ο Ιακώβ μπήκε στην Αίγυπτο