Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής.

Αλλ' εις πάντα ταύτα υπερνικώμεν διά του αγαπήσαντος ημάς.   (Ρωμ. 8:36 -37)