Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Να καταργηθεί η αναγραφή θρησκεύματος στους τίτλους σπουδών ζητούν βουλευτές

Επτά βουλευτές με ερώτηση τους στη Βουλή προς τον υπουργό παιδείας ζητούν τα αυτονόητα δηλαδή «να μην ζητούνται στα σχολεία και να μην αναγράφονται στους απολυτήριους τίτλους σπουδών στοιχεία που παραβιάζουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα».Επίσης ζητούν την κατάργηση του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία.

Οι ερωτώντες βουλευτές υποστηρίζουν ότι «η αναγραφή του θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραβιάζει την αρχή της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».


Στην ίδια Ερώτηση επαναφέρουν το ζήτημα των απαλλαγών από το μάθημα των Θρησκευτικών και ερωτούν τον Υπουργό:
1. Θα μεριμνήσει για την άμεση τροποποίηση των σχετικών ρυθμίσεων προκειμένου να μην αναγράφεται το θρήσκευμα στους απολυτήριους τίτλους σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης;
2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων δικαιούνται οι γονείς να ζητήσουν απαλλαγή των παιδιών τους από το μάθημα των θρησκευτικών; Παρακαλούμε να μας αναφέρετε τις σχετικές εγκυκλίους.
3. Έχουν ενημερωθεί οι διευθυντές, τριες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί;
4. Γιατί δεν είναι όλα τα σχολεία εφοδιασμένα με κοινό έντυπο διατύπωσης του σχετικού αιτήματος;