Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

Η Λύτρωση (που βασίζεται) - (ΒΔ)Η λύτρωση του Θεού βασίζεται πάνω στην άπειρη αγάπη Του, μας λύτρωσε επειδή μας αγάπησε και δεν θέλει να χαθούμε.
 Ρωμ.ε:6 Επειδή ο Χριστός, ότε ήμεθα ασθενείς, απέθανε κατά τον ωρισμένο καιρόν υπέρ των ασεβών.
 Όταν εμείς άρρωστοι ακόμη από την αμαρτία δεν βλέπαμε ούτε καταλαβαίναμε τίποτα, ο Χριστός από αγάπη πέθανε για μάς.
 Ιωάν.ιγ:1 Πρό δε της εορτής του Πάσχα, εξεύρων ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού δια να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου πρός τον Πατέρα, αγαπήσας τους ιδικούς του τους εν τω κόσμω, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς.
 Και δεν αγάπησε μόνο εκείνους, αλλά και όλους όσους θα πιστέψουν από τους λόγους αυτών όπως μας λέει στο Ιωάν.ιζ:20. Σήμερα εμείς έχουμε πιστέψει στον Κύριο δια του λόγου αυτών.


Όπως ο Αβραάμ δια πίστεως είδε την ουράνια πόλη, έτσι και ο Ιησούς είδε όλη την εκκλησία και γι' αυτό Τον βλέπουμε στην Αποκ.α:13 να είναι εν μέσω των 7 λυχνιών. Ο Θεός φανέρωσε την αγάπη Του για μας θυσιάζοντας το Γιο Του. Το να βάλω τον εαυτό μου για κάποιον ίσως είναι εύκολο, αλλά να θυσιάσω το παιδί μου για κάποιον άλλο, αυτό είναι δύσκολο και μάλιστα όταν αυτός ο άλλος είναι αμαρτωλός, βρωμερός, βδελυκτός, ενώ το παιδί μου είναι αγνό, καλό, υπάκουο, με αγαπάει. Μ' αυτή την αγάπη μας αγαπάει ο Θεός! Και γι αυτό πρέπει να προσέχουμε να ανταποκριθούμε τέλεια σ' αυτήν.

Αποκ.α:5 Και από του Ιησού Χριστού όστις είναι ο μάρτυς ο πιστός, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών, και ο άρχων των βασιλέων της γής εις τον αγαπήσαντα ημάς, και λούσαντα ημάς από των αμαρτιών ημών με το αίμα αυτού.

Η αγάπη με την οποία μας αγάπησε ο Χριστός, είναι η αγάπη του Πατέρα που φανερώθηκε μέσα στον Υιό.

Δευτ.ζ:8 αλλ' επειδή ο Κύριος σας ηγάπησε και δια να φυλάξει τον όρκον τον οποίον ώμοσε πρός τους πατέρας σας, σας εξήγαγεν ο Κύριος εν χειρί κραταιά, και σας ελύτρωσεν εκ του οίκου της δουλείας, εκ χειρός Φαραώ, βασιλέως Αιγύπτου.

Διαβάζοντας από το εδαφ.7 βλέπουμε για ποιό λόγο ο Θεός λύτρωσε τους Ισραηλίτες αλλά κι εμάς σήμερα. Όχι επειδή ήμασταν καλοί. Πολλές φορές ακούς ανθρώπους να λένε: εμένα ο Θεός με κάλεσε γιατί πάντα πίστευα! ΛΑΘΟΣ! Δεν μας κάλεσε γι’ αυτό ο Κύριος, αλλά επειδή μας αγάπησε. Αν ήταν έτσι, τότε γιατί ο Θεός καλεί βλάσφημους, πόρνους, ειδωλολάτρες, μοιχούς, κλέπτες;

Ιωάν.γ:16 Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απωλεσθεί πάς ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον.

Ο Θεός δεν είναι στραμμένος μόνο σ’ αυτούς που έχουν καλές καρδιές, αλλά σ’ όλες τις καρδιές. Αφού λοιπόν ο Θεός είναι ανοικτός σ’ όλες τις καρδιές εμείς δεν πρέπει να κλείνουμε ή να κρίνουμε ανθρώπους με ανθρώπινα κριτήρια.

Ματθ.ιη:23-35 Είναι η παραβολή που είπε ο Χριστός σχετικά με τον βασιλιά που συγχώρεσε ένα μεγάλο ποσό στο δούλο του, και μετά εκείνος δεν ήθελε να συγχωρέσει ένα μικρό ποσό σ’ ένα σύνδουλό του.

Να μην ξεχνάμε ότι η βάση της σχέσης μεταξύ των αδελφών είναι ότι: Είμαστε χρεώστες στο Θεό. Όταν πάντοτε θυμόμαστε ότι ο Κύριος ξέχασε και συγχώρεσε τη δική μας αμαρτία, πώς μπορούμε μετά εμείς να θυμόμαστε τις αμαρτίες των άλλων; Με όποιο μέτρο κρίνουμε, θα κριθούμε!

Ησ.μγ:4 Αφ’ ότου εστάθεις πολύτιμος εις τους οφθαλμούς μου, εδοξάσθεις, και εγώ σε ηγάπησα και θέλω δώσει ανθρώπους πολλούς υπέρ σου' και λαούς υπέρ της κεφαλής σου.

Ο Θεός λέει, ότι όσοι ανήκουν σ’ Αυτόν είναι παιδιά Του και όποιος πειράζει τα παιδιά Του είναι σαν να πειράζει την κόρη του οφθαλμού Του (Ζαχ.β:8) Όλοι οι άνθρωποι είναι πλάσματα του Θεού, αλλά δεν ανήκουν όλοι στο Θεό.

Ο Θεός ενδιαφέρεται γι’ αυτούς που ανήκουν σ’ Αυτόν. Λέει λοιπόν ότι τόσο αξίζετε για μένα που θα δώσω πολλούς λαούς για την κεφαλή σου. Και το λέει αυτό για να μας δείξει ότι ο Θεός περιμένει και τη δική μας αγάπη. Γι’ αυτό ο άνθρωπος που αρνείται την ευσπλαχνία, την αγάπη, το έλεος και τη χάρη της σωτηρίας καταπατώντας το αίμα της θυσίας του Χριστού, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα σκουπίδι που ο προορισμός του είναι η γέενα του πυρός, εκεί που έκαιγαν τα σκουπίδια.

Ιωάν.ιε:12-14 Αύτη είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους, καθώς σας ηγάπησα. Μεγαλητέραν ταύτης αγάπην δεν έχει ουδείς, του να βάλει τις την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σείς είσθε φίλοι μου, εάν κάμνητε όσα εγώ σας παραγγέλω.

Η λεπτομέρεια της προσφοράς εδώ υπέρ των φίλων, δεν είναι η ζωή, αλλά η ψυχή. Και η διαφορά γίνεται αντιληπτή μονάχα σ’ όποιον έχει εννοήσει την πολυτιμότητα της ψυχής (Ματθ.ις:24-27). Γι’ αυτή την προσφορά έγραψε ο απόστολος Παύλος στους Ισραηλίτες που δεν δέχθηκαν το Χριστό σαν Μεσσία (Ρωμ.θ:1-5). Αυτή την αγάπη, αυτό το μεγαλείο θέλει ο Θεός να βάλει μέσα στην καρδιά μας. Να μας γεμίσει μ’ αυτή την αγάπη για τους αδελφούς.

Όλοι λένε ότι είναι φίλοι του Χριστού!! όμως κάτι λέει παρακάτω... ΑΝ κάμνητε όσα εγώ σας παραγγέλω!

Α΄Ιωάν.γ:16 Εκ τούτου γνωρίζομεν την αγάπην, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έβαλε και ημείς χρεωστούμεν υπέρ των αδελφών να βάλλωμεν τας ψυχάς ημών

Εφεσ.β:4-5 Ο Θεός όμως πλούσιος ών εις έλεος, δια την πολλήν αγάπην αυτού με την οποίαν ηγάπησεν ημάς, και ενώ είμεθα νεκροί δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού(κατά χάριν είσθαι σεσωσμένοι)

Ο Θεός δεν έχει απλά αγάπη για μάς, αλλά πολλή αγάπη γιατί είναι πλούσιος σε έλεος. Και πρέπει να αισθανθούμε αυτή την αγάπη του Θεού και να χαιρόμαστε μέσα σ’ αυτήν όπως τα μικρά παιδιά χαίρονται την αγάπη των γονιών τους.

Ιερ.λα:3 Ο Κύριος εφάνει παλαιόθεν εις εμέ, λέγων, Ναί, σε ηγάπησα αγάπησιν αιώνιον δια τούτο σε είλκυσα με έλεος

Αυτή η αγάπη του Θεού αναφέρεται στην εκκλησία, την άνω Ιερουσαλήμ, και περιμένει ο Θεός να ανταποκριθούμε κι εμείς σ’ αυτή την «αιώνια αγάπηση». Ο Θεός θα μας πάρει κοντά Του γιατί μας αγαπάει, κι εμείς θα πάμε εκεί γιατί Τον αγαπάμε, κάθε άλλος λόγος είναι δευτερεύων όπως γιατί είμαστε καλοί, γιατί προσευχόμαστε, γιατί κάναμε καλά έργα....

Σοφ.γ:17 Κύριος ο Θεός σου, ο εν μέσω σου, ο δυνατός, θέλει σε σώσει, θέλει ευφρανθεί επί σε εν χαρά, θέλει αναπαύεσθαι εις την αγάπην αυτού, θέλει ευφραίνεσθαι εις σε εν άσμασι

Ο Θεός θέλει να του εκφράζουμε την αγάπη μας με άσματα πνευματικά και Αυτός κάνει το ίδιο σ’ εμάς.

Ησ.ξβ:5 Διότι, καθώς ο νέος νυμφεύεται με παρθένον, ούτως οι υιοί σου θέλουσι συνοικεί μετά σου και καθώς ο νυμφίος ευφραίνεται εις την νύμφην, ούτω ο θεός σου θέλει ευφρανθεί εις σέ.

Αυτός είναι ο έρωτας του Θεού για μας και γι’ αυτό γέννησε το Χριστό, για να μας σώσει επειδή μας αγάπησε. Δεν είμαστε τυχαία πλάσματα αν και ο διάβολος συνέχεια θέλει να μας λέει ότι ο Θεός μας ξέχασε, δεν μας ακούει, ότι είναι αυστηρός, κακός, και καλά θα κάνουμε να τα παρατήσουμε.

Ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης και δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε αυτό. Ιδιαίτερα εμείς που Τον δεχτήκαμε και στεκόμαστε ταπεινά μπροστά Του.

Ρωμ.η:35-37 Τις θέλει μας χωρίσει από της αγάπης του Χριστού; Θλίψις ή στεναχωρία ή διωγμός ή πείνα ή γυμνότης ή κίνδυνος ή μάχαιρα; (καθώς είναι γεγραμμένον, Ότι ένεκα σου θανατούμεθα όλην την ημέραν' ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής) Αλλ' εις πάντα ταύτα υπερνικώμεν δια του αγαπήσαντος ημάς....ούτε ύψωμα ούτε βάθος, ούτε άλλη κτίσις, θέλει δυνηθεί να χωρίσει ημάς από της αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών.

Ο Θεός που μας αγάπησε, Αυτός μας δίνει τη νίκη σε όλες αυτές τις δυσκολίες! Αυτή η αγάπη δεν είναι τυχαία, είναι η παντοδύναμη αγάπη του Θεού που μπορεί να πάρει ένα θνητό και να τον κάνει αθάνατο στην παρουσία Του, που μπορεί να πάρει ένα βρώμικο γουρούνι και να το κάνει Νύμφη άγια κεκοσμημένη δια τον Νυμφίο της γεμάτη λαμπρότητα και δόξα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού σ’ όποιον την εκζητήσει.