Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΑ.  Ο ΙΗΣΟΥΣ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ

Ιωάν.ιδ:2-3 “Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον.  Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι, και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να ήσθε και σεις όπου είμαι εγώ.”
Καθώς είδαμε σ’ άλλο μάθημα, υπάρχουν μερικές παραβολές που ασχολήθηκαν άμεσα με την επιστροφή Του. Ο Ιησούς με σαφήνεια κι έμφαση υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει ο ίδιος. Η υπόσχεση ήταν η εξής:
1.   Θα έρθει πάλι
2.   Οι μαθητές Του θα Τον δουν
3.   Θα παραλάβει τους μαθητές Του στον εαυτό Του
4.   Θα βρεθούν μαζί Του σ’ ένα ετοιμασμένο τόπο


Β.  Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΙΔΑΞΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΑΤΑ

Ματθ.κδ:27 “Διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών, και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου.”
Ματθ.κδ:30 “Και τότε θέλει φανή το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ, και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γης, και θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής.”
Σ’ αυτά τα εδάφια διαβάζουμε ότι ο Ιησούς δίδαξε μια φυσική και κυριολεκτική επιστροφή. Αυτές οι Γραφές αναφέρονται στη Δεύτερη Έλευση Του, όχι στην Αρπαγή και μας διδάσκουν ότι ο Ιησούς θα επιστρέψει φυσικά και θα Τον δει πας οφθαλμός.  Εκείνο τον καιρό τα έθνη του κόσμου θα θρηνήσουν επειδή την προηγούμενη φορά Τον απέρριψαν (Ζαχ.ιβ:10 Αποκ.α:7).

Γ.  Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ματθ.κδ:3 “Και ενώ εκάθητο επί του όρους των ελαιών, προσήλθον προς αυτόν οι μαθηταί κατ’ ιδίαν, λέγοντες, Ειπέ προς ημάς πότε θέλουσιν γείνει ταύτα; και τι το σημείον της παρουσίας σου, και της συντελείας του αιώνος;”
Τα κεφάλαια κδ και κε του Ευαγγελίου του Ματθαίου αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κείμενο της Γραφής γνωστό σαν «Η Ομιλία των Ελαιών». Αυτή η ομιλία ακολούθησε την αναγγελία των “ουαί” στους Φαρισαίους και της τύφλωσης του λαού Ισραήλ (Ματθ.κγ). Ο Ιησούς προφήτευσε την καταστροφή του ναού και είπε ότι δεν θα έμενε πέτρα πάνω σε πέτρα. Μετά ο Ιησούς πήγε και κάθισε στο Όρος των Ελαιών.  Οι μαθητές τώρα του έκαναν τρεις σημαντικές ερωτήσεις. Η Ομιλία των Ελαιών δόθηκε σαν απάντηση. Καθώς μελετούμε αυτά τα δύο κεφάλαια, πρέπει να θυμόμαστε ότι βρισκόμαστε μόλις δύο μέρες πριν το θάνατό Του (Ματθ.κς:1-2).
Παραθέτουμε τις τρεις ερωτήσεις των μαθητών:
1.   Πότε θα γίνουν αυτά τα πράγματα; (Η καταστροφή του ναού.)
2.   Ποιο θα είναι το σημείο του ερχομού Σου;
3.   Ποιο θα είναι το σημείο της συντέλειας του κόσμου;
Καθώς μελετούμε, πρέπει να θυμόμαστε ότι τα γεγονότα που τονίζονται απ’ τον Κύριό μας βασικά αφορούν τον λαό Ισραήλ. Ένα ακόμα σημείο που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι τα γεγονότα δεν αναφέρονται με χρονολογική σειρά.
Ο Ματθαίος αναφέρει πολύ λίγα σαν απάντηση στη πρώτη ερώτηση, αλλά αυτή δίνεται στο Λουκ.κα:20-24. Αυτό εννοεί την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τον Τίτο το 70 μ.Χ. Ο Ιησούς προειδοποίησε τους μαθητές Του να φύγουν την κατάλληλη στιγμή. Όταν τα Ρωμαϊκά στρατεύματα άρχισαν να περικυκλώνουν την Ιερουσαλήμ, οι μαθητές Του έπρεπε να φύγουν στα βουνά της Ιορδανίας. Δεν έπρεπε να μείνουν κάτω απ’ τις στέγες τους, αλλά διέφευγαν από στέγη σε στέγη ώσπου έφτασαν στα τείχη της πόλης και δραπέτευσαν. Το 70 μ.Χ. πολλοί Χριστιανοί έλαβαν υπόψη τους την προειδοποίηση του Ιησού κι έφυγαν στην Πέλλα, 17 μίλια δυτικά της θάλασσας της Γαλιλαίας.
Η ομιλία καθώς καταγράφεται στο Ματθαίο ασχολείται κυρίως με την περίοδο της Μεγάλης Θλίψης και τη Δεύτερη Έλευση για την εγκαθίδρυση της Βασιλείας.  Θα σχολιάσουμε σύντομα μερικά απ’ αυτά τα εδάφια:
· Ματθ.κδ:4-14   Περιγραφή της παρούσας χρονικής στιγμής της εκκλησίας και των γεγονότων που λαβαίνουν χώρα πριν την Μεγάλη θλίψη. Αυτή ονομάζεται “αρχή ωδίνων.”
· κδ:15 Ο Αντίχριστος στο Ναό.
· κδ:16-21 Μάχη Αρμαγεδώνα, Δεύτερη Έλευση, θλίψη του Ιακώβ (Ιερ.λ:7).
· κδ:22 Αν δεν έλθει ο Ιησούς στον Αρμαγεδώνα,  θα πεθάνουν όλοι οι Ισραηλίτες, (αναφορά και στον Υιό τον Αρσενα που αμέσως μόλις γεννιέται τον περιμένει ο δράκοντας, αλλ’ αρπάζεται)
· κδ:24 Ο ψευδοπροφήτης.
· κδ:26 Τέλος 7χρονης θλίψης.
· κδ:27 Δεύτερη Έλευση.
·     κδ:28 Οι νεκροί στη μάχη του Αρμαγεδώνα (Ιεζ.λθ:1,17).
·     κδ:30 Δεύτερη Έλευση.
· κδ:31 Η λέξη “εκλεκτούς” σε αυτό το εδάφιο αναφέρεται στο έθνος Ισραήλ. Ο Κύριος δεν στέλνει τους αγγέλους Του να συγκεντρώσουν την Εκκλησία.  Η Εκκλησία αρπάζεται απ’ το Άγιο Πνεύμα.
· κδ:33 Ωσηέ θ:10
· κδ:34 Η λέξη “γενεά” μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα αν δούμε το Λουκ.κα:28-32. Η γενιά που εννοεί είναι η γενιά που είναι ζωντανή όταν αυτά τα πράγματα αρχίζουν να συμβαίνουν κι έχει διαταχθεί να σηκώσει το κεφάλι και να δει ψηλά. Αναμφίβολα αναφέρεται στην γενιά που ζει στον παρόντα καιρό.

Δ.  Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΙΔΑΞΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ

Ματθ.κδ:42Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποία ώρα έρχεται ο Κύριος υμών.”
Ματθ.κδ:44 “Διά τούτου και σεις γίνεσθε έτοιμοι, διότι καθ’ ήν ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου.”
Μάρκ.ιγ:33 “Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεσθε, διότι δεν εξεύρετε πότε είναι ο καιρός.”
Ο Ιησούς επανειλημμένα πρότρεψε τους μαθητές Του να αγρυπνούν, να παρατηρούν και να είναι έτοιμοι για την επιστροφή Του. Η σημασία αυτών φαίνεται απ’ τις τόσες φορές που ο Ιησούς έλεγε στους οπαδούς Του να αγρυπνούν. Υπάρχουν μερικά διδάγματα που παίρνουμε απ’ αυτά:
·     Απ’ όσο ξέρουμε, ο Ιησούς μπορεί να έρθει οποιαδήποτε στιγμή για την Εκκλησία.
·     Ο Ιησούς δεν θα έρθει για μια Εκκλησία που ετοιμάζεται, αλλά για μια Εκκλησία που είναι έτοιμη.
·     Αυτές οι Γραφές φανερώνουν  πόσο σοβαρό είναι να μην είμαστε έτοιμοι και να μην αρπαχτούμε με την Εκκλησία.