Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

ΣΩΤΗΡΙΑ ΨΥΧΩΝ (2)
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΣΩΖΕ ΨΥΧΕΣ

Το ίδιο το όνομα του Ιησού φανερώνει ότι η δουλειά κι ο σκοπός Του ήταν να σώζει ψυχές. Ο άγγελος είχε πει στον Ιωσήφ εκείνη τη μέρα «...και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών» (Ματθ.α:21). Το όνομα ΙΗΣΟΥΣ σημαίνει ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ (ΓΙΑΧΒΕ) ΣΩΤΗΡΑΣ.

Αυτή ήταν η καρδιά της διακονίας του Ιησού. Μετά που ο Ιωάννης ο Βαπτιστής σύστησε τον Ιησού με τα λόγια «Ιδού ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου» (Ιωαν.α:29), ο Αντρέας και ο Ιωάννης άρχισαν ν’ ακολουθούν τον Κύριο. Ωστόσο, ήταν Αυτός που τους αντιμετώπισε πρώτος, με τα λόγια «Τί ζητείτε;» (Ιωαν.α:38). Είναι σαν να τους έλεγε: «Τί ψάχνετε φίλοι μου;» Ο Αντρέας μόνο ρώτησε τον Ιησού που μένει κι Αυτός όπως κάθε ευαγγελιστής πρέπει να κάνει, τους κάλεσε να δουν.


Ακριβώς την επόμενη μέρα, η Βίβλος μας λέει ότι ο Αντρέας πήγε και βρήκε τον αδελφό του Πέτρο κι άρχισε να του ομολογεί πώς βρήκε τον Ιησού (Ιωαν.α:42). Το επόμενο εδάφιο είναι απ’ τα πιο δυνατά όλης της Γραφής, γιατί λέει: «Και έφερεν (ο Αντρέας) αυτόν (τον Πέτρο) προς τον Ιησούν» (Ιωαν.α:43). Έτσι, η διακονία της συνδιαλλαγής ξεκινάει (Β’Κορ.ε:19-20). Έτσι πρέπει να γίνεται, γιατί έτσι έκανε η εκκλησία όπως βλέπουμε στο βιβλίο των Πράξεων. Ο Ιησούς μίλησε σε μια ψυχή (τον Αντρέα), κι αυτός πήγε και μίλησε σε κάποιον άλλο (τον Πέτρο) και τον έφερε στον Ιησού. Το θαυμαστό μ’ αυτή την ιστορία είναι ότι δεν σταματάει εδώ. Πρόσεξε το Ιωαν.α:44 «Τη επαύριον ηθέλησεν ο Ιησούς να εξέλθη εις την Γαλιλαίαν και ευρίσκει τον Φίλιππον, και λέγει προς αυτόν, Ακολούθει μοι». «Επαύριον» εννοεί την επόμενη μέρα μετά που ομολόγησε ο Αντρέας στον Πέτρο και τον έφερε στο Χριστό. 

Αν προσέξουμε καλλίτερα το εδάφιο 44 θα δούμε ότι ο Ιησούς «βρήκε» το Φίλιππο, που σημαίνει ότι τον έψαχνε και γι’ αυτό τον βρήκε. Από που έμαθε για τον Φίλιππο ο Ιησούς; Μα βέβαια απ’ τον Πέτρο και τον Αντρέα (εδ.45). Όμως η ιστορία δεν σταματά ούτε εδώ! Ας προσέξουμε το εδάφιο 46 «Ευρίσκει Φίλιππος τον Ναθαναήλ, και λέγει προς αυτόν, Εκείνον τον οποίον έγραψεν ο Μωυσής εν τω νόμω και οι προφήται, ευρήκαμεν, Ιησούν τον υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ». Το κεφάλαιο τελειώνει με τα λόγια του Ναθαναήλ «Σύ είσαι ο Υιός του Θεού» (εδ.50). Σίγουρα μπορούμε ν’ αντιγράψουμε τον Κύριο σ’ αυτό το θέμα γιατί αγαπούσε κι έσωζε τις ψυχές.