Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017

Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣΑ. Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ ΕΧΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

Μπορούμε να καταλάβουμε την σπουδαιότητα των γεγονότων αυτής της εβδομάδας αν εξετάσουμε την έκταση που τους δίνουν οι συγγραφείς των 4 ευαγγελίων.

1.     Μάρκος: Σε 16 κεφ. συνολικά, η αφήγηση της εβδομάδας του πάθους αρχίζει απ’ το κεφ. 11.
2.     Ματθαίος: Σε 28 κεφ. η αφήγηση της εβδομάδας του πάθους αρχίζει απ’ το κεφ. 21.
3.     Λουκάς: Σε 24 κεφ. η αφήγηση αυτής της εβδομάδας αρχίζει απ’ το κεφ. 19.
4.     Ιωάννης: Σε 21 κεφ. η αφήγηση της εβδομάδας του πάθους αρχίζει απ’ το κεφ. 12.


Μπορούμε ακόμα να καταλάβουμε τη σημασία που έχει αυτή η εβδομάδα απ’ το εξής γεγονός: αν ολόκληρη η ζωή του Ιησού Χριστού είχε καταγραφεί με τόση λεπτομέρεια όση κι η εβδομάδα αυτή, θα χρειάζονταν 80 τόμοι, ίδιοι σε μέγεθος με την Βίβλο για να γραφτεί όλη η ζωή Του.

Β. ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Είναι πολύ δύσκολο να δοθεί η σωστή σειρά των γεγονότων αυτής της εβδομάδας.  Ωστόσο, απ’ αυτή τη μελέτη θα δούμε ότι ο Χριστός σταυρώθηκε την Τετάρτη ή την Πέμπτη κι όχι την Παρασκευή, όπως ισχυρίζεται η παράδοση.  Θεωρώντας όλα τα γεγονότα, πρέπει να θυμηθούμε ότι, σύμφωνα με το Εβραϊκό ημερολόγιο, η ημέρα άρχιζε απ’ τη δύση του ήλιου κι όχι τα μεσάνυχτα. Ας μελετήσουμε όλα τα εδάφια που μας δίνουν πληροφορίες γι’ αυτό το θέμα.

Ματθ.ιβ:40  “Διότι ως ο Ιωνάς ήτο εν τη κοιλία του κήτους τρείς ημέρας και τρείς νύκτας, ούτω θέλει είσθαι ο Υιός του ανθρώπου εν τη καρδία της γής τρείς ημέρας και τρείς νύκτας”.

Α’ Κορ.ιε:4 “Και ότι ετάφη, και ότι ανέστη την τρίτην ημέραν κατά τας γραφάς”.

Ιωάν.ιβ:1 “Ο Ιησούς λοιπόν προ έξ ημερών του πάσχα ήλθεν εις Βηθανίαν όπου ήτο ο Λάζαρος ο αποθανών, τον οποίον ανέστησεν εκ νεκρών”.

Ιωάν.ιβ:12 “Τη επαύριον όχλος πολύς, ο ελθών εις την εορτήν ακούσαντες ότι έρχεται ο Ιησούς... “

Μάρκ.ιδ:1 “Μετά δε δύο ημέρας ήτο το πάσχα.”

Μάρκ.ιδ:12  “Και τη πρώτη ημέρα των αζύμων, ότε εθυσίαζον το πάσχα, λέγουσι προς αυτόν οι μαθηταί αυτού, Που θέλεις να υπάγωμεν και να ετοιμάσωμεν... “

Μάρκ.ιε:42 “Και ότε έγεινεν ήδη εσπέρα, ( διότι ήτο παρασκευή, τουτέστι, προσάββατον)”.

Ματθ.κη:1 “Αφού δε επέρασε το σάββατον, περί τα χαράγματα της πρώτης ημέρας της εβδομάδος... “.

Μπορούμε να αναφέρουμε κι άλλα εδάφια, αλλά αυτά είναι αρκετά για να πάρουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε.  Πριν προσπαθήσουμε να δώσουμε τη χρονολογική σειρά των γεγονότων, ας δούμε κάποια επιπλέον στοιχεία:

1.     Ο Ιησούς ήταν στον τάφο τρεις ημέρες και τρεις νύχτες. Πρέπει να θυμόμαστε, όμως, ότι ο Ιησούς αναστήθηκε την τρίτη ημέρα μετά τον θάνατό Του, όχι την δεύτερη ή την τέταρτη ημέρα.

2.     Ο Αμνός του Πάσχα έπρεπε να σφαχτεί και να φαγωθεί την 14η ημέρα του πρώτου μήνα (Νισάν), το απόγευμα. Έτσι το Πάσχα γιορταζόταν πάντοτε την 14η μέρα του Νισάν.

3.     Η Εορτή των Αζύμων άρχιζε την 15η ημέρα του πρώτου μήνα, της οποίας η πρώτη κι η τελευταία ημέρα ονομάζονταν Άγιες Συνάξεις ή Άγια Σάββατα.

4.     Ο Ιησούς σταυρώθηκε και τάφηκε μία ημέρα πριν από ένα Σάββατο, το οποίο δεν ήταν απαραίτητα η έβδομη ημέρα της εβδομάδας, αλλά μάλλον η Άγια Σύναξη ή η πρώτη μέρα της Εορτής των Αζύμων.

Έχοντας υπόψη μας όλα αυτά τα εδάφια και τα παραπάνω στοιχεία, ας προσπαθήσουμε να δώσουμε την σειρά των γεγονότων της εβδομάδας του πάθους:

Παρασκευή                         Ο Ιησούς έφτασε στη Βηθανία
Παρασκευή απόγευμα     Γίνεται το δείπνο στο σπίτι του Σίμωνα
                                              Η Μαρία μυρώνει τα πόδια του Ιησού
Κυριακή                               Η θριαμβευτική είσοδος
Δευτέρα                               Ο Ιησούς καταριέται την συκιά 
                                              Ο Ιησούς καθαρίζει το Ναό
Τρίτη                                    Η συκιά ξεράθηκε
                                              Η χήρα προσφέρει το δίλεπτό της 
                                              Οι Έλληνες ζήτησαν να δουν τον Ιησού 
                                              Η αναγγελία της καταστροφής της Ιερουσαλήμ 
                                              Η συνωμοσία του Ιούδα με τους αρχιερείς
Τετάρτη                               Το Τελευταίο Δείπνο 
                                              Τα τελευταία λόγια του Ιησού
                                              Γεθσημανή
Πέμπτη                                Η σύλληψη και η δίκη του Ιησού
                                              Σταύρωση και ταφή του Ιησού
Κυριακή                               Ανάσταση