Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017

Έσεσθε τέλειοι

Ματθ.ε:48 εστέ λοιπόν σεις τέλειοι, καθώς ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς είναι τέλειος.

Αισθανόμαστε ότι ο λόγος είναι μεγάλος και βαρύς με αποτέλεσμα να φέρνει αμηχανία!

Είναι εφικτό στον άνθρωπο να είναι τέλειος; Και μάλιστα ακόμα πιο βαρύ όταν ζητά: καθώς ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς είναι τέλειος!!!

Τελικά τι είναι; Ανέφικτη θρησκευτική θεωρία ή ευλογημένη ζωντανή πραγματικότητα (κάτω από ορισμένες συνθήκες);
 
«Σεις» Ξεχώρισε μια μικρή ομάδα (μαθητές) από μια μεγαλύτερη (θρησκευόμενοι). Εσείς, όχι έτσι!

Τα λόγια του εδαφίου μας, απευθύνονται και σήμερα στην μικρή ομάδα. Εσύ που ανήκεις;

Ματθ.ε:48 ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειος ἐστιν.

Όχι «εστέ», αλλά «έσεσθε»!

Δεν είναι εντολή, αλλά υπόσχεση.

Που και πότε;

Η έννοια μιας λέξης εξαρτάται από τις περιστάσεις και το πλαίσιο μέσα στο οποίο χρησιμοποιείται.

Η τελειότητα μπορεί να έχει απόλυτη έννοια αλλά και σχετική.

Απόλυτη: Φιλ.γ:12 Ουχί ότι έλαβον ήδη το βραβείον ή έγεινα ήδη τέλειος, τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, διά το οποίον και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού.

Σχετική: Φιλ.γ:15 Όσοι λοιπόν είμεθα τέλειοι, τούτο ας φρονώμεν· και εάν φρονήτε τι άλλως πως, και τούτο θέλει αποκαλύψει εις εσάς ο Θεός.

Αρχή ………………….………………………………………………………… Τέλος
(Αναγέννηση)                                (Σχετικά τέλειος)                               (Απόλυτα τέλειος)

Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε σωστά την έννοια της τελειότητας, όπως δίνεται στην Αγία Γραφή. Υπάρχουν δύο είδη τελειότητας:

1.  Απόλυτη τελειότητα: Η απόλυτη τελειότητα δεν έχει περιθώριο βελτίωσης. Αυτό το είδος τελειότητας ανήκει μόνο στο Θεό. Για να περιγράψουμε αυτή την αλήθεια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η αριθμητική πράξη της πρόσθεσης των αριθμών 10 και 10, όπου 10+10=20. Το άθροισμα αυτών των αριθμών είναι το 20 και είναι τέλειο, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο.

2.  Σχετική τελειότητα: Εκπληρώνει το σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε. Αυτό το είδος είναι δυνατόν να το επιτύχει ο άνθρωπος και μπορεί να βελτιωθεί. Θα προσπαθήσουμε ν’ απεικονίσουμε αυτή την αλήθεια μ’ ένα παιδί που μαθαίνει ένα μάθημα πιάνου. Μπορεί να το μάθει τέλεια, αλλά σαν μαθητής έχει ακόμα μπροστά του πολύ μελέτη κι εξάσκηση.

Η ιδέα της τελειότητας έχει ακόμα διάφορες έννοιες. Μπορεί να είσαι τέλειος ως προς κάτι και ελλιπής ή ατελής ως προς κάτι άλλο.

Ένα μικρό δεντράκι που είναι δεμένο σ’ ένα στύλο, είναι τέλειο δεντράκι, τέλειος ζωντανός οργανισμός, αλλά δεν έχει φτάσει στο σημείο να δίνει καρπούς.

Δύο μικρά αδελφάκια σε ένα σπίτι, το ένα είναι άρρωστο και το άλλο σφριγηλό.

Το σφριγηλό είναι τέλειο, αν και έχει μπροστά του μια ολόκληρη ζωή. Θα πέσει, θα χτυπήσει, αλλά θα σηκωθεί πάλι.

Το χωρίζουν χρόνια από το να γίνει ώριμος άντρας, αλλά έχει μέσα του το σπέρμα αυτής της τελειότητας.

Όσο κάνει καλή χρήση της σχετικής  τελειότητας και αναπτύσσεται, τόσο πιο κοντά φτάνει στην απόλυτη τελειότητα.

Από το πως θα περπατήσουμε το δρόμο της σχετικής τελειότητας, εξαρτάται η θέση μας στον ουρανό.

Είναι δώρο χάρης η τέλεια θέση μας εν Χριστώ. Κάποιος μπορεί να είναι σωσμένος ή μη σωσμένος. Αν είναι αναγεννημένος, δεν μπορεί να ξαναγεννηθεί. Η θέση του εν Χριστώ είναι τέλεια.

Μια άλλη όψη όμως είναι η τελειότητα, που σφυρηλατείται, στην κυριολεξία, στο χαρακτήρα των αγίων. Αυτό συνεπάγεται αύξηση κι ωριμότητα. Ένας χριστιανός μπορεί να περπατά τέλεια στο φως και τη γνώση που έχει κι όμως σε πολλά σημεία να είναι ακόμα ατελής. Μπορεί να είναι άμεμπτος και την ίδια στιγμή να μην είναι άψογος.

Α’ Κορ.ιε:41 Άλλη δόξα είναι του ηλίου, και άλλη δόξα της σελήνης, και άλλη δόξα των αστέρων· διότι αστήρ διαφέρει αστέρος κατά την δόξαν.

Λουκ.ιθ:17,19 Και είπε προς αυτόν· Εύγε, αγαθέ δούλε· επειδή εις το ελάχιστον εφάνης πιστός, έχε εξουσίαν επάνω δέκα πόλεων….. Είπε δε και προς τούτον· Και συ γενού εξουσιαστής επάνω πέντε πόλεων.

Α’ Κορ.γ:15 εάν το έργον τινός κατακαή, θέλει ζημιωθή, αυτός όμως θέλει σωθή, πλην ούτως ως διά πυρός.

Η Καινή Διαθήκη θέτει υψηλά πρότυπα πρακτικού αγιασμού και βεβαιώνει τον άνθρωπο ότι μπορεί να ελευθερωθεί απ’ τη δύναμη της αμαρτίας. Είναι καθήκον του χριστιανού να αγωνίζεται για την τελειότητα.

Γέν.ιζ:1 Και ότε ήτο ο Άβραμ ενενήκοντα εννέα ετών, εφάνη ο Κύριος εις τον Άβραμ και είπε προς αυτόν, Εγώ είμαι Θεός ο Παντοκράτωρ· περιπάτει ενώπιόν μου, και έσο τέλειος.

Δεν θα μπορούσε να είναι τέλειος στην σάρκα, αλλά όφειλε να είναι τέλειος στην ελπίδα και την προσδοκία.

Α’ Πέττ.α:13 Διά τούτο αναζωσθέντες τας οσφύας της διανοίας σας, εγκρατεύεσθε και έχετε τελείαν ελπίδα εις την χάριν την ερχομένην εις εσάς, όταν αποκαλυφθή ο Ιησούς Χριστός,

Εβρ.θ:9 ήτις (η πρώτη σκηνή) ήτο τύπος εις τον τότε παρόντα καιρόν, καθ' ον προσεφέροντο δώρα και θυσίαι, αίτινες δεν ηδύναντο να κάμωσι τέλειον κατά την συνείδησιν τον λατρεύοντα,

Στην Παλιά Διαθήκη δεν υπήρχε, γιατί δεν υπήρχε η τέλεια θυσία.

Στην Καινή Διαθήκη: Εβρ.ι:14 Διότι με μίαν προσφοράν ετελειοποίησε διά παντός τους αγιαζομένους. & ι:1 Διότι ο νόμος, έχων σκιάν των μελλόντων αγαθών, ουχί αυτήν την εικόνα των πραγμάτων, δεν δύναταί ποτέ διά των αυτών θυσιών, τας οποίας προσφέρουσι κατ' ενιαυτόν πάντοτε να τελειοποιήση τους προσερχομένους·

Το νήπιο εν Χριστώ, μπορεί να έχει τέλεια συνείδηση!

Ο Παύλος δεν είχε, ούτε μπορούσε να έχει τέλεια σάρκα!

Η σάρκα δεν είναι κάτι που πρόκειται να τελειοποιηθεί! 

Πρέπει να σταυρωθεί, να πεθάνει!

Τελειότητα = πίστη και υπακοή:

Ματθ.ιθ:21 Είπε προς αυτόν ο Ιησούς· Εάν θέλης να ήσαι τέλειος, ύπαγε, πώλησον τα υπάρχοντά σου και δος εις πτωχούς, και θέλεις έχει θησαυρόν εν ουρανώ, και ελθέ, ακολούθει μοι.

Υπόσχεση τελειότητας, τα χαρίσματα της διακονίας:

Εφεσ.δ:12 προς την τελειοποίησιν των αγίων, διά το έργον της διακονίας, διά την οικοδομήν του σώματος του Χριστού,

Β’ Κορ.ιγ:11 Λοιπόν, αδελφοί, χαίρετε, [καταρτίζεσθε] τελειοποιείσθε, παραμυθείσθε, φρονείτε το αυτό, ειρηνεύετε· και ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης θέλει είσθαι μεθ' υμών. Έχει την έννοια της συνέχειας…

καταρτίζω ρ. 1. συντάσσω, οργανώνω: - 2. παρέχω χρήσιμες γνώσεις σε έναν τομέα, εκπαιδεύω: ανέλαβε να καταρτίσει τους εργαζομένους σε θέματα νέας τεχνολογίας 3. (καταχρ.) συγκροτώ: κατάρτισαν ειδική επιτροπή για τη μελέτη τού προβλήματος


Μέσο τελειοποίησης και κατάρτισης, ο λόγος του Θεού!:

Β’ Τιμ.γ:16,17 Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης, διά να ήναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ητοιμασμένος εις παν έργον αγαθόν