Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Βιβλικές αλήθειεςΒιβλική αλήθεια #1 - ενώ οι άντρες και οι γυναίκες είναι ίσοι σαν άνθρωποι, δεν είναι και οι δύο δόξα του Θεού.

Α’ Κορ.ια:7 Διότι ο μεν ανήρ δεν χρεωστεί να καλύπτη την κεφαλήν αυτού, επειδή είναι εικών και δόξα του Θεού· η δε γυνή είναι δόξα του ανδρός.

Γέν.α:26 Και είπεν ο θεός, Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωσιν ημών….

Γέν.α:27 Και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα εαυτού· κατ' εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν· άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς·


Η Αγία Γραφή είναι τελείως ξεκάθαρη – ο άντρας, όχι η γυναίκα είναι δόξα του Θεού.  Τα κοινά χαρακτηριστικά που έχουν άντρες και γυναίκες, όπως  η αυτογνωσία, τα συναισθήματα, η ελεύθερη βούληση και η δημιουργικότητα αποτελούν πράγματι μέρος της εικόνας του Θεού.  Αλλά η ανθρώπινη φύση του άντρα σχεδιάστηκε να αντιπροσωπεύει τον Θεό, με την γυναίκα σχεδιασμένη σαν συμπλήρωμα και βοηθό στην άσκηση των καθηκόντων του άντρα με την ευθύνη ότι είναι δόξα του Θεού.

Ο Θεός έχει σχεδιάσει τον άντρα να είναι ο αρχηγός, ο προμηθευτής και ο προστάτης.  Έτσι, ο άντρας χρειαζόταν κάποιον πιο αδύνατο από αυτόν, κάποιον που θα επιθυμούσε να οδηγείται και να συντηρείται. Ο Θεός έκανε τη γυναίκα και έβαλε μέσα της την επιθυμία ενός ηγέτη, προμηθευτή και προστάτη.  

και προς τον άνδρα σου θέλει είσθαι η επιθυμία σου, και αυτός θέλει σε εξουσιάζει (Γέν.γ:16).

Ο Θεός ήξερε ότι ο άντρας θα χρειαζόταν κάποιον να γεννήσει και να φροντίσει τα παιδιά του.  Έτσι, σχεδίασε τη γυναίκα με φυσική επιθυμία για παιδιά, την φροντίδα και την ανατροφή τους.  Ο Θεός έχει σχεδιάσει τον άντρα με την επιθυμία του ωραίου, επειδή κι Αυτός επιθυμεί την ομορφιά. Έτσι, έκανε τη γυναίκα όμορφη και έβαλε μέσα της την επιθυμία να φροντίζει τον εαυτό της, ώστε να είναι όμορφη για τον άντρα.

Εν ολίγοις – ο Θεός έκανε τη γυναίκα, με κάθε σωματική και ψυχολογική ιδιότητα για τον άντρα, όπως οι Γραφές μας λένε.

Α’ Κορ.ια:9 επειδή δεν εκτίσθη ο ανήρ διά την γυναίκα, αλλ' η γυνή διά τον άνδρα.

Βιβλική αλήθεια #2 – Επειδή η γυναίκα δημιουργήθηκε ειδικά για τον άντρα, ο Θεός έχει καθορίσει ότι ο άντρας είναι η κεφαλή της γυναίκας σε όλους τους τομείς της ζωής όπως η οικογένεια, η εκκλησία και η κοινωνία

Α’ Κορ.ια:3 Θέλω δε να εξεύρητε, ότι η κεφαλή παντός ανδρός είναι ο Χριστός, κεφαλή δε της γυναικός ο ανήρ, κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός.

Εφεσ.ε:23 διότι ο ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της εκκλησίας, και αυτός είναι σωτήρ του σώματος.

Α’ Κορ.ιδ:34-35 Αι γυναίκές σας ας σιωπώσιν εν ταις εκκλησίαις· διότι δεν είναι συγκεχωρημένον εις αυτάς να λαλώσιν, αλλά να υποτάσσωνται, καθώς και ο νόμος λέγει. Αλλ' εάν θέλωσι να μάθωσι τι, ας ερωτώσιν εν τω οίκω τους άνδρας αυτών· διότι αισχρόν είναι εις γυναίκας να λαλώσιν εν εκκλησία.

Α’ Τιμ.β:11-13 Η γυνή ας μανθάνη εν ησυχία μετά πάσης υποταγής· εις γυναίκα όμως δεν συγχωρώ να διδάσκη, μηδέ να αυθεντεύη επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζη. Διότι ο Αδάμ πρώτος επλάσθη, έπειτα η Εύα·

Βιβλική αλήθεια #3 – Όσες, ελάχιστες φορές, ο Θεός επέτρεψε γυναίκες να είναι πάνω από άντρες – ήταν για ντροπή των αντρών.

Ησ.γ:12 Τον λαόν μου, παιδάρια καταδυναστεύουσιν αυτόν, και γυναίκες εξουσιάζουσιν επ' αυτού. Λαέ μου, οι οδηγοί σου σε κάμνουσι να πλανάσαι και καταστρέφουσι την οδόν των βημάτων σου.

Όσοι πιστεύουμε στους βιβλικούς ρόλους των δύο φύλων, δεν είμαστε φανατικοί, αλλά μάλλον έχουμε πεποιθήσεις που βασίζονται στο λόγο του Θεού.  Εγώ, και κάθε άλλος άντρας δεν έχω μεγαλύτερη αξία μπροστά στον Θεό από ό, τι μια γυναίκα.  Οι Γραφές μας λένε ότι από  πνευματική άποψη, οι ψυχές μας έχουν ίση αξία στο Θεό και έχουμε ίση πρόσβαση σαν άντρες και γυναίκες στη σωτηρία του Θεού.

Γαλ.γ:28 Δεν είναι πλέον Ιουδαίος ουδέ Έλλην, δεν είναι δούλος ουδέ ελεύθερος, δεν είναι άρσεν και θήλυ· διότι πάντες σεις είσθε εις εν Χριστώ Ιησού·

Άνδρες και γυναίκες είναι συγκληρονόμοι της χάρης του Θεού και της ουράνιας κληρονομιάς μας που πρόκειται να έρθει.

Αλλά ακριβώς επειδή είμαστε ίσοι πνευματικά – δεν σημαίνει ότι έχουμε τους ίδιους ρόλους,  ούτε είμαστε όλοι δόξα του Θεού.  Ο Θεός έχει κάνει τους άνδρες και τις γυναίκες διαφορετικούς σωματικά και ψυχολογικά – κι αυτό δεν είναι τυχαίο.  Ο Θεός έκανε τη γυναίκα για τον άντρα.