Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΣΟΥ ΕΛΛΑΣ«Διότι ενέτεινα τόν Ιούδαν δι' εμαυτόν ως τόξον· ισχυρώς ενέτεινα τόν Εφραίμ καί εξήγειρα τά τέκνα σου, Σιών, κατά τών τέκνων σου, Ελλάς· καί σέ έκαμον ως ρομφαίαν μαχητού» (Ζαχ.θ:13).

Αυτή η προφητεία εκπληρώθηκε όταν «ο λαός όστις γνωρίζει τόν Θεόν αυτού, ίσχυσε καί κατόρθωσε» (Δαν.ια:32), κατά του Αντίοχου, που ήταν ένας απ’ τους βασιλιάδες που διαδέχτηκαν τον Μ. Αλέξανδρο.


Ο Μέγας Αλέξανδρος κατά την εισβολή του στην Παλαιστίνη (332 π.Χ.) ερήμωσε τις πόλεις που αναφέρονται στα εδάφια 1-7 και μάλιστα με τη σειρά που μνημονεύονται, αλλά δεν πείραξε την Ιερουσαλήμ (εδ.8). Τα εδάφια 13-17 φαίνεται να αναφέρονται στη συνέχεια του αγώνα του Ιούδα ενάντια στους Έλληνες Πτολεμαίους και Σελευκίδες κατά την περίοδο των Μακκαβαίων.

Αυτός ο λαός, στα χέρια του Παντοδύναμου Θεού, ήταν σαν ρομφαίαν μαχητού, που κανείς δεν μπορεί να σταθεί μπροστά της. Βέβαια, κάποιες φορές, ασεβείς άνθρωποι ονομάζονται ρομφαία του Θεού (Ψαλμ.ιζ:13), αλλά και καλοί άνθρωποι ονομάζονται έτσι, γιατί Αυτός χρησιμοποιεί τον καθένα όπως θέλει.