Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 6 Μαρτίου 2016

Ο Χριστός εις εσάς η ελπίς της δόξης

Στις μέρες μας υπάρχουν διάφορες θρησκείες, διάφορα δόγματα, διάφορες συναθροίσεις!

Διάφορες διδασκαλίες, διάφορες «αλήθειες»!

Όμως, αν υπάρχει μόνο μία αλήθεια, τότε τα άλλα είναι ψέματα. Και ο πατέρας τους ψεύδους είναι ο διάβολος.

Ιωάν.η:44 Σεις είσθε εκ πατρός του διαβόλου και τας επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράττητε. Εκείνος ήτο απ' αρχής ανθρωποκτόνος και δεν μένει εν τη αληθεία, διότι αλήθεια δεν υπάρχει εν αυτώ· όταν λαλή το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί, διότι είναι ψεύστης και ο πατήρ αυτού του ψεύδους.


Σκοπός του είναι να συγχύζει τον άνθρωπο, να τον αποθαρρύνει, να τον απογοητεύει και να τον αποπροσανατολίζει.

Τελικά, που είναι ο Θεός;

Γιατί ο Θεός δεν κάνει κάτι;

Πιστεύεις στο Χριστό και ξεκινάνε: 

    · προβλήματα στο γάμο
    · προβλήματα στο σπίτι
    · προβλήματα στη δουλειά
    · προβλήματα στην υγεία
    · προβλήματα στα αισθηματικά

Έτσι που τα μάτια σου να φύγουν από το Χριστό. Για ν’ αρχίσουν οι σκέψεις:

    · μήπως έκανα λάθος;
    · μήπως δεν είμαι κλητός;
    · δεν θα είμαι στην αρπαγή
    · είμαι καταδικασμένος

κι εσύ πρέπει να πιστεύεις ότι αυτός είναι ο διάβολος και τα δαιμόνιά του.

Όταν ξεκίνησε ο χριστιανισμός, ξεκίνησε με το σταυρό, σύμβολο ατιμίας και αποστροφής, τότε.

Το περιβάλλον: φανατισμένη δεισιδαιμονία, ηδυπάθεια, αλαζονεία, βία, κτηνώδης διαφθορά (Νέρων), άρτος και θεάματα.

Ο σκοπός: ν’ αλλάξουν όλες τις επικρατούσες θρησκείες, να σταματήσει ο κόσμος να λατρεύει είδωλα.

Ιερεμ.α:10 Ιδέ, σε κατέστησα σήμερον επί τα έθνη και επί τας βασιλείας, διά να εκριζόνης και να κατασκάπτης και να καταστρέφης και να κατεδαφίζης, να ανοικοδομής και να καταφυτεύης.

Ο αρχηγός: κάποιος άγνωστος που Τον σταύρωσαν (και αναστήθηκε)!

Το κήρυγμα αυτό έπρεπε ν’ ακουστεί όχι μόνο από σπίτι σε σπίτι, αλλά και σε δημόσιους χώρους.

Τα μέσα: μια χούφτα φτωχοί κι αγράμματοι Ιουδαίοι!

Τι διαταγές πήραν:

Ματθ.ι:5-18 «….. κηρύττετε, λέγοντες ότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε· δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε…… Εις οποίαν δε πόλιν ή κώμην εισέλθητε, εξετάσατε τις είναι άξιος εν αυτή, και εκεί μείνατε εωσού εξέλθητε. Και εάν μεν η οικία ήναι αξία, ας έλθη η ειρήνη σας επ' αυτήν· αλλ' εάν δεν ήναι αξία, η ειρήνη σας ας επιστρέψη εις εσάς…. και όστις δεν σας δεχθή μηδέ ακούση τους λόγους σας, εξερχόμενοι της οικίας ή της πόλεως εκείνης εκτινάξατε τον κονιορτόν των ποδών σας…….. Ιδού, εγώ σας αποστέλλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων· γίνεσθε λοιπόν φρόνιμοι ως οι όφεις και απλοί ως αι περιστεραί. Προσέχετε δε από των ανθρώπων· διότι θέλουσι σας παραδώσει εις συνέδρια και εν ταις συναγωγαίς αυτών θέλουσι σας μαστιγώσει· και έτι ενώπιον ηγεμόνων και βασιλέων θέλετε φερθή ένεκεν εμού προς μαρτυρίαν εις αυτούς και εις τα έθνη».

Πράξ.α:8 αλλά θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα εφ' υμάς, και θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία και έως εσχάτου της γης.

Μάρκ.ις:15 Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν.

Αυτό είναι συνωμοσία εναντίον της οικουμένης!

Για ποιο πράγμα να πρωτογελάσεις, το σκοπό ή τα μέσα;

Όταν έφυγε, το μόνο που τους άφησε ήταν το κήρυγμα του σταυρού:

Α’ Κορ.α:23 ημείς δε κηρύττομεν Χριστόν εσταυρωμένον, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλον, εις δε τους Έλληνας μωρίαν,

Από την ημέρα της Πεντηκοστής, τα πράγματα άλλαξαν. 

Αλλά και πάλι:

    · Δεν τους αναγνώριζαν
    · Υπήρχαν μάγοι που τους έλεγαν «η δύναμις του Θεού»
    · Το ιερατείο υπήρχε

Αλλά το θαύμα έγινε:

Κολ.α:24-27 Τώρα χαίρω εις τα παθήματά μου διά σας, και ανταναπληρώ τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν τη σαρκί μου υπέρ του σώματος αυτού, το οποίον είναι η εκκλησία, της οποίας εγώ έγεινα υπηρέτης κατά την οικονομίαν του Θεού την εις εμέ δοθείσαν διά σας, διά να εκπληρώσω το κήρυγμα του λόγου του Θεού, το μυστήριον, το οποίον ήτο αποκεκρυμμένον από των αιώνων και από των γενεών, τώρα δε εφανερώθη εις τους αγίους αυτού, εις τους οποίους ηθέλησεν ο Θεός να φανερώση τις ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου εις τα έθνη, όστις είναι ο Χριστός εις εσάς, η ελπίς της δόξης·

Α’ Ιωάν.ε:11 Και αύτη είναι μαρτυρία, ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν εις ημάς ο Θεός, και αύτη η ζωή είναι εν τω Υιώ αυτού.

Μόνο Αυτός μπορεί να σε ικανώσει να ζήσεις:

Ζωή υπακοής
Πράξ.θ:6
Εβρ.ι:9
Ζωή δύναμης
Ματθ.κη:18
Φιλιπ.δ:13
Ζωή θυσίας
Ιωάν.ιε:13
Φιλιπ.γ:7
Ζωή αγιασμού
Β’ Κορ.ς:14
Εβρ.ζ:26
Ζωή νίκης
Φιλιπ.β:9-11
Α’ Κορ.ιε:57 Ρωμ.η:37

Τίτ.γ:5-7 ουχί εξ έργων δικαιοσύνης τα οποία επράξαμεν ημείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς διά λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινίσεως του Αγίου Πνεύματος, το οποίον εξέχεε πλουσίως εφ' ημάς διά Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών, ίνα δικαιωθέντες διά της χάριτος εκείνου, γείνωμεν κληρονόμοι κατά την ελπίδα της αιωνίου ζωής.

Μπορούμε να μην υπάρχουμε απλά, αλλά να ΖΟΥΜΕ!

Α’ Ιωάν.γ:8 όστις πράττει την αμαρτίαν είναι εκ του διαβόλου, διότι απ' αρχής ο διάβολος αμαρτάνει. Διά τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, διά να καταστρέψη τα έργα του διαβόλου.

Εβρ.β:14-18 Επειδή λοιπόν τα παιδία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, και αυτός παρομοίως μετέλαβεν από των αυτών, διά να καταργήση διά του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, τουτέστι τον διάβολον, και ελευθερώση εκείνους, όσοι διά τον φόβον του θανάτου ήσαν διά παντός του βίου υποκείμενοι εις την δουλείαν. Διότι βεβαίως δεν ανέλαβεν αγγέλων φύσιν, αλλά σπέρματος Αβραάμ ανέλαβεν. Όθεν έπρεπε να ομοιωθή κατά πάντα με τους αδελφούς, διά να γείνη ελεήμων και πιστός αρχιερεύς εις τα προς τον Θεόν, διά να κάμνη εξιλέωσιν υπέρ των αμαρτιών του λαού. Επειδή καθ' ότι αυτός έπαθε πειρασθείς, δύναται να βοηθήση τους πειραζομένους.