Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αποκ.ιθ:1 Και μετά ταύτα ήκουσα ως φωνήν μεγάλην όχλου πολλού εν τω ουρανώ, λέγοντος· Αλληλούϊα· η σωτηρία και η δόξα και η τιμή και η δύναμις ανήκουσιν εις Κύριον τον Θεόν ημών

Και μετά ταύτα ήκουσα ως φωνήν μεγάλην όχλου πολλού εν τω ουρανώ, λέγοντος· Αλληλούϊα

Αυτός ο πολύς όχλος ήταν στον ουρανό και έλεγαν Αλληλούια.. Η λέξη «αλληλούια» εμφανίζεται 4 φορές σ' αυτό το κεφάλαιο και είναι οι μόνες αναφορές της Καινής Διαθήκης (εδ.1,3,,4,6).


Ο πολύς όχλος είναι οι άγιοι του Θεού, που με μια φωνή δοξάζουν και ευλογούν το Θεό.

«Αλληλούια» είναι σύνθετη λέξη: «ΧΑΛΕΛΟΥ + ΓΙΑΧ» που στα Εβραϊκά σημαίνει «δόξα στον ΓΙΑΧ». ΓΙΑΧ είναι σύντμηση του ΓΙΑΧΟΥΕ, του ονόματος του Θεού στην Π.Δ.

Υπάρχουν μόνο δύο λέξεις στην Καινή Διαθήκη που συμπεριλαμβάνουν το όνομα ΓΙΑΧΟΥΕ, αν εξαιρέσουμε βέβαια ορισμένα κύρια Εβραϊκά ονόματα, όπως του ιερέα Ζαχαρία Αυτές οι δύο λέξεις είναι «Αλληλούια» και «Ιησούς».

Ιησούς σημαίνει ΓΙΑΧΟΥΕ-ΣΩΤΗΡΑΣ. Οι άγιοι του Θεού δοξάζουν και ευλογούν τον Ιησού, το μεγάλο Θεό και Σωτήρα μας.

η σωτηρία και η δόξα και η τιμή και η δύναμις ανήκουσιν εις Κύριον τον Θεόν ημών

Οι άγιοι αποδίδουν αυτή την τιμή και τη δόξα στο Θεό, γιατί Αυτός είναι η πηγή της σωτηρίας και της δύναμης.

Αποκ.ε:12, ζ:10,12 ιβ:10 Πρόκειται για τη μεγάλη και ενωμένη φωνή των αγίων του Θεού και των αγγέλων, που Τον λατρεύουν και Τον δοξάζουν στον ουρανό. Όταν βλέπουμε αυτή την τρομερή καταστροφή, το τι πρόκειται να συμβεί πάνω στη γη και την έκχυση της οργής του θυμού του Θεού, κάνει τις καρδιές μας να αγάλλονται και να ευφραίνονται και να είναι ευγνώμονες στο Θεό, γιατί θα μας διαφυλάξει από την καταστροφή και τη διαφθορά της αμαρτίας, και θα μας πάρει εκεί όπου Αυτός θέλει να είμαστε, στην παρουσία Του. 

Πρόκειται λοιπόν να εκφύγουμε όλα αυτά τα τρομερά γεγονότα που θα συμβούν πάνω στη γη. Θα βρισκόμαστε για πάντα μαζί με το Θεό στην παρουσία Του, θα είμαστε απόλυτα ταυτισμένοι με Αυτόν, και θα αγαλλόμαστε και θα χαιρόμαστε για τη δίκαιη κρίση Του, γιατί γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος και αληθινός. Αυτή η κραυγή των αγίων στον ουρανό είναι μια κραυγή νίκης και θριάμβου, μια κραυγή δοξολογίας και ευχαριστίας στον ζώντα στους αιώνες.

Αποκ.ιθ:2 διότι αληθιναί και δίκαιαι είναι αι κρίσεις αυτού· διότι έκρινε την πόρνην την μεγάλην, ήτις έφθειρε την γην με την πορνείαν αυτής, και εξεδίκησεν εκ της χειρός αυτής το αίμα των δούλων αυτού.

διότι έκρινε την πόρνην την μεγάλην, ήτις έφθειρε την γην με την πορνείαν αυτής

Αποκ.ιζ:2 Εμέθυσαν οι κάτοικοι της γης από τον οίνο της πορνείας της. Διαπράττοντας πορνεία, δηλαδή με το να φέρεται άπιστα προς το Θεό και να ενώνεται με τον κόσμο, σύρει πολλές ψυχές μέσα στο δικό της ασεβές σύστημα, και με αυτό τον τρόπο νυμφεύεται πνευματικά τον κόσμο και τις επιθυμίες του και όχι το Θεό. Γι’ αυτό το λόγο ο Θεός την κρίνει. Και η κρίση Του είναι τρομερή, αλλά δίκαιη.

και εξεδίκησεν εκ της χειρός αυτής το αίμα των δούλων αυτού

Ο Θεός παίρνει εκδίκηση από την πόρνη τη μεγάλη για την τιμή του αίματος των αγίων Του. Αυτή είναι που διέφθειρε τη γη με τα βδελύγματά της, αυτή είναι που έσυρε λαούς και έθνη μακριά από τον αληθινό Θεό, αυτή είναι που κατεδίωξε και θανάτωσε εκατομμύρια αγίων του Θεού. Και τώρα είναι πλέον η ώρα της ανταπόδοσης και της κρίσης.