Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Δανιήλ (31)


Δαν.ι:10 Και ιδού, χειρ με ήγγισε και με ήγειρεν επί τα γόνατά μου και τας παλάμας των χειρών μου.

Δεν λέει ότι ήρθε και τον άγγιξε. Αυτός που είδε την όραση τον άγγιξε με το χέρι του. Στο 18 εδάφιο του ίδιου κεφαλαίου λέει, «Και με ήγγισε πάλιν ως θέα ανθρώπου και με ενίσχυσε» αυτός δεν είναι ο ίδιος με εκείνον που ο Δανιήλ είδε στην όραση. Εδώ μιλάει αόριστα. Ως θέα ανθρώπου ήλθε κάποιος και τον ενίσχυσε. Φαίνεται να είναι ένας άλλος άγγελος εδώ που ο Θεός χρησιμοποιεί για να δώσει στον Δανιήλ αυτή την αποκάλυψη. Έτσι ο Δανιήλ ακούει τα λόγια του Θεού, αλλά μέσω ενός αγγέλου. 

Όταν ο Θεός στέλνει έναν άγγελο για να πει κάτι σε μας, γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι είναι άγγελος, αλλά λέμε ότι ο Θεός μου είπε αυτό, ο Θεός μου μίλησε. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα όταν κάποιος προφητεύει. Ο Θεός χρησιμοποιεί τον προφήτη για να φέρει ένα μήνυμα στην εκκλησία. Όμως ποτέ δεν λέμε ότι ο προφήτης είπε, αλλά ότι ο Θεός είπε μέσω του προφήτη. Στον Δαν.η:16,17,ο Θεός λέει στον Γαβριήλ να κάνει τον Δανιήλ να εννοήσει την όραση. Και κατόπιν μίλησε ο Γαβριήλ. Αυτά που είπε ήταν λόγια του Θεού.

Δαν.ι:11 Και είπε προς εμέ, Δανιήλ, ανήρ σφόδρα αγαπητέ, εννόησον τους λόγους, τους οποίους εγώ λαλώ προς σε, και στήθι ορθός· διότι προς σε απεστάλην τώρα. Και ότε ελάλησε προς εμέ τον λόγον τούτον, εσηκώθην έντρομος.

Αυτός που απεστάλη στον Δανιήλ ήταν ένας άγγελος, που ο Θεός χρησιμοποίησε για να του δώσει αυτή την αποκάλυψη και να τον κάνει να εννοήσει.

Δαν.ι:12 Και είπε προς εμέ, Μη φοβού, Δανιήλ· διότι από της πρώτης ημέρας, καθ' ην έδωκας την καρδίαν σου εις το να εννοής και κακουχήσαι ενώπιον του Θεού σου, εισηκούσθησαν οι λόγοι σου και εγώ ήλθον εις τους λόγους σου.

Από την ημέρα που άρχισε ο Δανιήλ να προσεύχεται, πριν 21 μέρες, είχαν εισακουσθεί τα λόγια του, και ο άγγελος ήρθε σε απάντηση της προσευχής του. Αυτό μας διδάσκει ότι δεν πρέπει ποτέ να σκεπτόμαστε ότι ο Θεός δεν απάντησε ή δεν άκουσε την προσευχή μας, όταν δεν παίρνουμε απάντηση αμέσως. Ίσως να υπάρχει κάποια μάχη η οποία πρέπει να κερδηθεί στο πνευματικό βασίλειο πριν να μπορέσουμε να λάβουμε την απάντηση. Τα πονηρά πνεύματα αντιστέκονται στο έργο του Θεού. Και η συνεχής δέηση του Δανιήλ για 21 μέρες, που εξέχεε την καρδιά του ενώπιον του Θεού, επέδρασσε στη μάχη μεταξύ των αγγέλων και των πονηρών πνευμάτων. 

Εάν ο Θεός έχει έναν λαό ο οποίος Τον επικαλείται συνεχώς, πρόκειται να απελευθερώσει δύναμη εναντίον σ’ αυτό το πνευματικό βασίλειο των πονηρών πνευμάτων και να δώσει την απάντηση στην προσευχή μας. Συχνά γίνεται μια πνευματική μάχη. Γίνεται μια ικεσία προς τον Θεό, από αυτούς που γνωρίζουν πως να ικετεύουν μέχρι να πάρουν την νίκη. Και ο Δανιήλ γνώριζε πως να ικετεύει και να δέεται στον Θεό. Η ικεσία και η μεσιτεία αποτελεί μέρος της πνευματικής μας πάλης εναντίον στις αρχές και τις εξουσίες, στους κοσμοκράτορες του σκότους του αιώνος τούτου στα πνεύματα τα πονηρά.(Εφ.ς:12). 

Η ικεσία αυτή προς τον Θεό αποτελεί επίσης αντίσταση στο διάβολο, καταπολεμώντας τον και αποκρούοντας τις επιθέσεις του, ντυμένοι με την πανοπλία του Θεού. Όμως η ικεσία είναι μέρος της πνευματικής μάχης που ο Θεός μας καλεί να διεξάγουμε. Οι προσευχές μας θα κάνουν να εξαπολυθεί η δύναμη της ενέργειας του Θεού, εναντίον των δαιμονικών οχυρωμάτων και φρουρίων.