Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017

Η ΣΩΤΗΡΙΑΑ.  Ο ΙΗΣΟΥΣ ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΩΤΗΡΙΑ

Ματθ.ιη:11 "Επειδή ο Υιός του ανθρώπου ήρθε διά να σώση το απολωλός".

Λουκ.ιθ:10 "Διότι ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να ζητήση και να σώση το απολωλός".

Σ' αυτά τα δύο εδάφια ο Ιησούς δήλωσε καθαρά το σκοπό του ερχομού Του στη γη.  Η αποστολή Του ήταν η σωτηρία των χαμένων ψυχών. Ο Ιησούς ήρθε για να προσφέρει σωτηρία σ' όλους τους ανθρώπους.

Ο απόστολος Παύλος εξέφρασε αυτή την αλήθεια στην επιστολή του στον Τιμόθεο: "Ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εις τον κόσμον διά να σώση τους αμαρτωλούς, των οποίων πρώτος είμαι εγώ".  (Α' Τιμ.α:15).


Όταν μελετούμε τις διδασκαλίες του Κυρίου μας σχετικά με τη σωτηρία μπορεί να απορήσουμε μαθαίνοντας ότι, στην πραγματικότητα, ο Ιησούς δεν δίδαξε πολλά πράγματα σχετικά μ' αυτό το θέμα. Το θαυμαστό σχέδιο της σωτηρίας δεν διδάχτηκε τόσο απ' τον Κύριο μας καθώς, στην ουσία, φανερωνόταν μες απ' την ζωή Του, τη διακονία Του και το θάνατο στο Γολγοθά.  Αυτό δεν είναι δύσκολο να το κατανοήσουμε εάν θυμόμαστε τις παρακάτω αλήθειες:

· Το μεγαλύτερο μέρος της διδασκαλίας Του δόθηκε πριν απ' το Γολγοθά και την ανάσταση, δηλαδή ήταν ακόμη στην Παλαιά Οικονομία.

· Ο Ιησούς ήρθε στους Ιουδαίους, "Εις τα ίδια ήρθε" (Ιωάν.α:11).

· Ο Ιησούς ήρθε για να δώσει σωτηρία.  Αυτή είναι η καταγραφή και η ομολογία που δίνεται στα τέσσερα Ευαγγέλια. Η καταγραφή της αποδοχής της σωτηρίας απ' τους ανθρώπους δίνεται στις πράξεις των Αποστόλων.

Απ' τη στιγμή που οι Ιουδαίοι περίμεναν το Μεσσία τους και το μεγαλύτερο μέρος της διδασκαλίας του Κυρίου μας απευθυνόταν στους Ιουδαίους, η έμφαση δινόταν στη Βασιλεία του Θεού. Μπορούμε να το δούμε αυτό μελετώντας το τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Το μάθημα που ο Ιησούς έδωσε στον Νικόδημο ήταν οι όροι για την είσοδο στη Βασιλεία του Θεού. Δεν ήταν παρά στο εδάφιο 17 όπου ο Ιησούς μίλησε για το Γολγοθά κι αναφέρθηκε στη σωτηρία του κόσμου.  

Β.  Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕ ΑΜΑΡΤΙΕΣ

Μαρκ.β:5 "Λέγει προς τον παραλυτικόν, Τέκνον συγκεχωρημέναι είναι εις σε αι αμαρτίες σου."

Ιωάν.η:11 "Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν, Ουδέ εγώ σε καταδικάζω, ύπαγε, και εις το εξής μη αμάρτανε."

Ο Ιησούς εξάσκησε ελεύθερα το θείο προνόμιο της συγχώρεσης των αμαρτιών.  Οι γραμματείς είχαν δίκιο όταν ρωτούσαν, "Τις δύναται να συγχωρή αμαρτίας ειμή εις, ο Θεός;" (Μάρκ.β:7). Ο Ιησούς ποτέ δεν αρνήθηκε αυτό το γεγονός, αλλά έδειχνε ότι ήταν ικανός να συγχωρεί αμαρτίες και κάνοντάς το φανέρωνε τη θεότητά Του.

Η αιτία του θανάτου είναι η αμαρτία κι όταν η αμαρτία συγχωρείται, ο ίδιος ο θάνατος δέχεται ένα θανατηφόρο χτύπημα.

Γ.  Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΙΔΑΞΕ ΟΤΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΤΑΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΤΗΝ ΗΘΕΛΕ

Ιωάν.γ:15,16 "Διά να μην απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον."

Σ' αυτό το εδάφιο, ο Ιησούς δίδαξε καθαρά ότι η σωτηρία προοριζόταν για όποιον θα πίστευε. Κανείς δεν χρειάζεται να απολεσθεί, αλλά όλοι οι άνθρωποι μπορούν να λάβουν την αιώνια ζωή. Ο μοναδικός όρος που απαιτείται, όπως φαίνεται σ' αυτά τα εδάφια, είναι η πίστη.

Η μεγάλη αυτή αλήθεια επιβεβαιώνεται στο τελικό μήνυμα της Βίβλου, "Και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής" (Αποκ.κβ:17).  Η σωτηρία προσφέρεται σε όλους, αλλά ο καθένας πρέπει να αποφασίσει για τον εαυτό του αν θα πάρει ή όχι το νερό της ζωής.

Δ.  Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΙΔΑΞΕ ΟΤΙ ΛΙΓΟΙ ΘΑ ΣΩΘΟΥΝ

Ματθ.ζ:13-14 "Επειδή στενή είναι η πύλη, και τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα εις την ζωήν, και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν."

Λουκ.ιγ:23-24 "Είπε δε τις προς αυτόν, Κύριε, ολίγοι άρα είναι οι σωζομένοι; Ο δε είπε προς αυτούς, Αγωνίζεσθε διά να εισέλθητε διά της στενής πύλης, διότι πολλοί, σας λέγω, θέλουσι ζητήσει να εισέλθωσι και δεν θέλουσι δυνηθή".

Ο Ιησούς είπε καθαρά ότι, αν κι η σωτηρία δίνεται σ' όλους τους ανθρώπους, ωστόσο θα είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα σωθούν. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του ότι η πύλη είναι "στενή" που σημαίνει δύσκολη κι όχι φαρδιά. Η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν μπορούν να εισέλθουν, εξαιτίας της απροθυμίας ν' αφήσουν τις αμαρτίες και την κοσμικότητά τους.

Ε.  Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΙΔΑΞΕ ΟΤΙ Η ΠΙΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΣΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

Λουκ.ζ:50 "Είπε δε προς την γυναίκα, Η πίστις σου σε έσωσεν, ύπαγε εις ειρήνην".

Ιωάν.γ:15 "Διά να μην απωλεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν".

Ιωάν.γ:18 "Όστις πιστεύει εις αυτόν, δεν κρίνεται".

Ιωάν.ζ:38 "Όστις πιστεύει εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού".

Ιωάν.η:24 "Διότι εάν δεν πιστεύσετε ότι εγώ είμαι, θέλετε αποθάνει εν ταις αμαρτίαις υμών".

Δεν έχουμε αναφέρει όλα τα εδάφια όπου ο Ιησούς δίδαξε ότι η πίστη είναι απαραίτητη στη σωτηρία. Ο Ιησούς δίδαξε ότι η κατάληξη στη ζωή κάποιου που δεν έχει πίστη είναι:

·     Θέλει απολεσθεί (Ιωάν.γ:16)
·     Κρίνεται  (Ιωάν.γ:18)
·     Κατακρίνεται  (Μάρκ.ις:16)

Ο Ιησούς επίσης είπε ότι τα αποτελέσματα της πίστης είναι:

·     Ζωή αιώνια (Ιωάν.γ:15)
·     Ζωή ατέλειωτη (ή αιώνια) (Ιωάν.γ:16)
·     Ποταμοί υδάτων ζώντων (Ιωάν.ζ:38)
·     Θέλει σωθεί  (Μάρκ.ις:16)