Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

Αυτοάμυνα (1)Tι λέει ο λόγος του Θεού;

Πολλοί άνθρωποι έχουν μια μπερδεμένη άποψη σχετικά με το τι λέει η Βίβλος σε ότι αφορά στην αυτοάμυνα. Ο νόμος που δόθηκε στην Έξοδ.κβ:2-3 λέει:

Εάν ο κλέπτης ευρεθή κάμνων ρήξιν και κτυπηθή και αποθάνη, δεν θέλει χυθή αίμα δι' αυτόν. Εάν όμως ο ήλιος ανατείλη επάνω αυτού, θέλει χυθή αίμα δι' αυτόν· πρέπει να κάμη ανταπόδοσιν· και αν δεν έχη, θέλει πωληθή διά την κλοπήν αυτού.


Στο Λουκ.κβ:37-39, ο Ιησούς εξηγεί:

Διότι σας λέγω ότι έτι τούτο το γεγραμμένον πρέπει να εκτελεσθή εις εμέ, το, Και μετά ανόμων ελογίσθη. Διότι τα περί εμού γεγραμμένα λαμβάνουσι τέλος. Οι δε είπον· Κύριε, ιδού, ήδη δύο μάχαιραι. Ο δε είπε προς αυτούς· Ικανόν είναι. Και εξελθών υπήγε κατά την συνήθειαν εις το όρος των Ελαιών· ηκολούθησαν δε αυτόν και οι μαθηταί αυτού.

Στις Παρ.κε:21-22 και Ρωμ.ιβ:17, η Γραφή λέει:

Εάν πεινά ο εχθρός σου, δος εις αυτόν άρτον να φάγη· και εάν διψά, πότισον αυτόν ύδωρ· διότι θέλεις σωρεύσει άνθρακας πυρός επί την κεφαλήν αυτού, και ο Κύριος θέλει σε ανταμείψει.

Εις μηδένα μη ανταποδίδετε κακόν αντί κακού· προνοείτε τα καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων·

Και στο Ματθ.ε:39, ο Ιησούς είπε:

όστις σε ραπίση εις την δεξιάν σου σιαγόνα, στρέψον εις αυτόν και την άλλην·

Η Αγία Γραφή έχει πολύ λίγους νόμους σχετικά με την αυτοάμυνα, αλλά έχει πολλά παραδείγματα. Όταν ο Λωτ και οι άνθρωποί του είχαν συλληφθεί, ο Αβραάμ δεν είχε κανένα πρόβλημα να τους σώσει με βία (Γέν.ιδ:13-16). Στο Λουκ.κβ:36, ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του «όστις έχει βαλάντιον ας λάβη αυτό μεθ' εαυτού, ομοίως και σακκίον, και όστις δεν έχει ας πωλήση το ιμάτιον αυτού και ας αγοράση μάχαιραν». Μετά πάλι, ο Δαβίδ αρνήθηκε να βλάψει τον Σαούλ, ακόμα κι αν ο Σαούλ προσπαθούσε να τον σκοτώσει. Ο Ιησούς κατέκρινε τον Πέτρο που χρησιμοποίησε μαχαίρι εναντίον των στρατιωτών που ήρθαν να Τον  συλλάβουν (Ιωάν.ιη:10-11).

Που βρίσκεται η διαφορά; Στο χρονοδιάγραμμα και την περίπτωση. Στην περίπτωση που ένας άγνωστος επιτίθεται με άγνωστες προθέσεις, όπως στην Έξοδ.κβ:2, είναι σωστό να αμυνθείς. Αν το αδίκημα έχει ήδη διαπραχτεί, όπως στις Παρ.κε και Ρωμ.ιβ, δεν πρέπει να πάρεις το νόμο στα χέρια σου, αλλά να ζητήσεις δικαιοσύνη μέσω των αρχών. Ο Δαβίδ αρνήθηκε να σκοτώσει τον Σαούλ, γιατί ο Σαούλ ήταν ο χρισμένος βασιλιάς και εξουσία του Θεού. Ο Ιησούς καταδίκασε την πράξη του Πέτρου όχι λόγω της πρόθεσής του να υπερασπιστεί τον Χριστό, αλλά επειδή ο Πέτρος μπήκε στη μέση του σχεδίου του Θεού, οι στρατιώτες να συλλάβουν τον Ιησού. Το εδάφιο του Ματθ.ε είναι το πιο προβληματικό. Είναι σαν να λέει ότι πρέπει να δεχόμαστε σιωπηλά οποιαδήποτε  προσβολή μας γίνεται. Αλλά ένα «χαστούκι στο μάγουλο» δεν σημαίνει σωματική βία. Αναφέρεται σε προσβολή κατά της τιμής. Δεν πρέπει να υπερασπιζόμαστε την τιμή μας με σωματική βία, αλλά να απαξιώνουμε να ασχοληθούμε μ’ αυτό.

Μια άλλη κατάσταση που εμφανίζεται κατά καιρούς, είναι η εξής: τι γίνεται αν η γυναίκα είναι εκπαιδευμένη σε πολεμικές τέχνες και ο σύζυγος δεν είναι; Ο σύζυγος, σαν προστάτης, θα πρέπει να υπερασπιστεί τη σύζυγό του; Ή θα πρέπει να αφήσει τη σύζυγό να αντιμετωπίσει την απειλή;

Παρόλο που η Αγία Γραφή επιτρέπει στις γυναίκες να εμπλακούν σε μάχη, δεν λέει τίποτα γι’ αυτό το συγκεκριμένο σενάριο. Είναι καλύτερα ο σύζυγος και η σύζυγος να μιλήσουν σχετικά με αυτό εκ των προτέρων. Χρειάζεται να ξέρουν τις δυνάμεις ο ένας του άλλου και να καθορίσουν πώς θα συνεργαστούν, πριν εμφανιστεί η απειλή.

Αυτά είναι τα παραδείγματα που πρέπει να ακολουθήσουμε — για να προσδιορίσουμε την πραγματική απειλή και με σύνεση να ενεργήσουμε ανάλογα.