Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

ΙΣΤΟΡΙΑ - Μια άλλη άποψη

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ

Όταν ο Ιησούς αναλήφθηκε πάνω απ’ το όρος των Ελαιών, δύο άνδρες στα λευκά εμφανίστηκαν στους μαθητές Του, που παρακολουθούσαν το φαινόμενο και είπαν:  
«Άνδρες Γαλιλαίοι, τί ίστασθε εμβλέποντες εις τον ουρανόν; ούτος ο Ιησούς, όστις ανελήφθη αφ’ υμών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω, καθ’ όν τρόπον, είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν» (Πραξ.α:9-12).

Ξέρουμε πόσο οι μαθητές παρέμειναν στην Ιερουσαλήμ κι έλαβαν το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Ξέρουμε ακόμα ότι αμέσως μετά, η πίστη μας άρχισε να διαδίδεται παντού. Όμως μόνο ένα μικρό υπόλοιπο Εβραίων δέχτηκαν το μήνυμα του Ευαγγελίου. Η μεγάλη πλειονότητα επίμονα αρνήθηκε να δεχτεί τον Ιησού. Ήρθε τότε θλίψη στον επίγειο αυτό λαό του Θεού, τους Εβραίους. Ο Ναός τους καταστράφηκε, η άγια πόλη τους ερημώθηκε. Αυτοί σκορπίστηκαν σ’ όλο τον κόσμο, όπου υπέφεραν διωγμούς. Η λυπημένη κραυγή που βγήκε απ’ το στόμα του Κυρίου μας γι’ αυτούς, εκπληρώθηκε κατά γράμμα (Ματθ.κγ:37-39  &  Ρωμ.ια:1-5).


Ευχαριστούμε όμως το Θεό, γιατί δεν απεκόπησαν για πάντα! Τύφλωση κατά μέρος έχει δοθεί στον Ισραήλ, μέχρι το πλήρωμα των εθνών να εισέλθει (Ρωμ.ια:25-26). Κάποια μέρα, που δεν είναι μακριά, οι καρδιές τους θα μαλακώσουν, το κάλυμμα θα σηκωθεί. Τιμωρημένοι για την αμαρτία τους και υποτεταγμένοι, οι Εβραίοι θα επικαλεστούν από ειλικρινείς καρδιές το Μεσσία τους. Όταν είναι έτοιμοι, ο Ιησούς θα επιστρέψει με τους μεταμορφωμένους αγίους Του στην ώρα Του για να τους σώσει από καταστροφή. Ιωήλ γ:11  Ιεζεκ.λθ:25-29. Οι Εβραίοι θα κράξουν: «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου» (Ματθ.κγ:39). Τί θαυμαστή μέρα που θα είναι αυτή!  Ησ.κε:7-9 και Μιχ.δ:1-7.

Ας γυρίσουμε στο Ζαχ.ιβ:3-10. Διαβάζουμε εδώ ότι πολλά έθνη θα έρθουν εναντίον της Ιερουσαλήμ. Ο Κύριός μας είναι Αυτός που θα υπερασπιστεί τους Εβραίους στην Παλαιστίνη εκείνη τη στιγμή. Θα τους δώσει χάρη και πνεύμα ικεσίας ώστε να δουν Αυτόν που κέντησαν και να θρηνήσουν γι’ Αυτόν, όπως θρηνεί κάποιος για τον μονογενή του γιο. Θα λυπηθούν ακόμα γι’ Αυτόν, όπως λυπάται κάποιος για τον πρωτότοκό του (Ζαχ.ιβ:10).

Αυτό θα εκπληρωθεί όταν ο Ιησούς επιστρέψει κι Εβραίοι δουν τις πληγές στα χέρια Του και τα πόδια Του. Θα θρηνήσουν, γιατί οι πατέρες τους Τον αρνήθηκαν και Τον σταύρωσαν.

Μετά, στο Ζαχ.ιδ διαβάζουμε περισσότερα πράγματα γι’ αυτή τη μεγάλη μάχη αυτής της μέρας και για την επιστροφή του Κυρίου. Διαβάζουμε για τα έθνη που έρχονται εναντίον της Ιερουσαλήμ, για την κατάληψη της πόλης, για την αγωνία των ανθρώπων και πώς θα διαφύγουν απ’ τον ισχυρό κατακτητή. Ο Κύριος θα έρθει να σώσει το λαό Του αυτή την κρίσιμη στιγμή. Τα πόδια Του θα πατήσουν πάνω στο όρος των Ελαιών το οποίο θα σχιστεί στα δύο και μέσα απ’ την κοιλάδα που θα δημιουργηθεί, οι Εβραίοι θα διαφύγουν. Ο Κύριος θα εμφανιστεί με τους αγίους Του, θα στρέψει την τροπή της μάχης και θα επιφέρει μεγάλη καταστροφή στα στρατεύματα του αντίχριστου. Οι Εβραίοι θα μαζέψουν πολλά λάφυρα απ’ αυτούς.
Η δόξα του Θεού θα φανεί στα εναπομείναντα Έθνη. Θα δεχτούν τον Ιησού σαν το δίκαιο Βασιλιά τους ο Οποίος θα κυβερνήσει πάνω σ’ όλη τη γη. Ειρήνη, ευλογία και ευδαιμονία θα έρθει σε όσους υπακούσουν. Δεν θα υπάρχουν πλέον πόλεμοι και διαμάχες ανάμεσα στους ανθρώπους, ούτε στα ζώα. Ο Σατανάς θα δεθεί για χίλια χρόνια. Αποκ.ιθ:11-21  κ:1-6  Ησ.ια:1-10  Ψαλμ.ος:8-9.

Μετά, ο Ιησούς, ο Βασιλιάς, θα κυβερνά απ’ την Ιερουσαλήμ πάνω σ’ όλη τη γη. Η γη θα είναι πλήρης της γνώσης του Θεού. Αβακ.β:14. Τα υπάκουα Έθνη θα δουν πολλές ευλογίες. Λουκ. κα:31  Ησ.ια:10  Δαν.β:44-45.