Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

ΙΣΤΟΡΙΑ - Μια άλλη άποψη

ΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Μελετήσαμε ήδη το χρυσό βασίλειο της Βαβυλώνας, το αργυρό βασίλειο της Μηδοπερσίας, το χάλκινο βασίλειο της Ελλάδας, το σιδερένιο βασίλειο της Ρώμης με τα πόδια και τα δάκτυλα από σίδηρο και πηλό.

Τώρα θα δούμε την τελευταία και μεγαλύτερη βασιλεία. Αυτή που θα υπερνικήσει όλες τις άλλες δυνάμεις και θα μείνει στον αιώνα. Ας ακούσουμε τα λόγια του προφήτη Δανιήλ καθώς ερμηνεύει το όνειρο του βασιλιά Ναβουχοδονόσορ: «Εθεώρεις εωσού απεκόπη λίθος άνευ χειρών, και εκτύπησε την εικόνα επί τους πόδας αυτής τους εκ σιδήρου και πηλού, και κατεσύντριψεν αυτούς» (Δαν.β:34).

«Τότε ο σίδηρος, ο πηλός, ο χαλκός, ο άργυρος και ο χρυσός κατεσυντρίφθησαν ομού, και έγειναν ως λεπτόν άχειρον αλωνίου θερινού και ο άνεμος εσήκωσεν αυτά, και ουδείς τόπος ευρέθη αυτών, ο δε λίθος ο κτυπήσας την εικόνα έγεινεν όρος μέγα, και εγέμισεν όλην την γην» (Δαν.β:35).


Ο Δανιήλ εξηγεί καλλίτερα τις παγκόσμιες συνθήκες και την ερχόμενη βασιλεία στα εδάφια β:42-44.

Δαν.ζ:7-28 Εδώ μαθαίνουμε για το τρομερό και καταπληκτικό θηρίο (Ρωμαϊκή αυτοκρατορία) και την αιμοσταγή βασιλεία της. Τα δέκα κέρατα αντιπροσωπεύουν 10 βασιλιάδες που εγείρονται μέσα στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Ένα μικρό κέρας ανέβηκε μεταξύ τους και ξερίζωσε τρία απ’ τα δέκα κέρατα. Αυτή είναι η Βιβλική εικόνα μιας δύναμης μέσα στη Ρώμη που υποτάσσει τρεις προϋπάρχοντες βασιλιάδες.

Ας προσέξουμε την περιγραφή αυτού του μικρού κέρατος. Είναι ένας άνθρωπος, γιατί έχει μάτια και στόμα που λέει μεγάλα λόγια. Είναι διαφορετικός απ’ τους άλλους βασιλιάδες και η όψη του είναι πιο ρωμαλέα απ’ αυτούς. Ακόμα τολμά να μιλά εναντίον του Υψίστου. Κάνει πόλεμο ενάντια στους αγίους του Θεού και υπερισχύει κατ’ αυτών.

Ας αναφέρουμε τώρα μερικά εδάφια απ’ το βιβλίο του Δανιήλ που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλλίτερα αυτή την προφητεία. Δαν.ζ:21,22,26,27
Ευχαριστούμε το Θεό γι’ αυτό το πέτρινο βασίλειο!