Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
ΓΙΑΤΙ ΒΑΠΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Η ΕΝΤΟΛΗ (Ιησούς)

Ματθ.κη:19  Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

ΠΩΣ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΥΠΑΚΟΥΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ:

Πέτρος: Πραξ.β:38                    Φίλιππος: Πραξ.η:16
Πέτρος: Πραξ.ι:48                    Παύλος: Πραξ.ιθ:5


ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ Ν’ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ;

Ματθ.ι:20 Ο Ιησούς είπε στους απόστόλους Του: Επειδή σείς δεν είσθε οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του Πατρός σας, το οποίον λαλεί εν υμίν. Έτσι λοιπόν, τα παραπάνω λόγια του Πέτρου και του Παύλου, είναι λόγια του ίδιου του Αγίου Πνεύματος.

Εβρ.η:5 Πρόσεχε, λέγει, να κάμης πάντα κατά τον τύπον. Στο βιβλίο των Πράξεων βρίσκουμε τον τύπο του βαπτίσματος που χρησιμοποιούσε η πρώτη εκκλησία.

Ματθ.ις:19 Ο Ιησούς είπε στον Πέτρο: Και θέλω σοι δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών. Στις Πραξ.β:38 ο Πέτρος χρησιμοποίησε για πρώτη φορά αυτά τα κλειδιά. κι ήταν τα σωστά, γιατί η πόρτα άνοιξε και 3.000 μπήκαν μέσα στη Βασιλεία.
Ιούδας 3 Αγωνίζησθε διά την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους. Οι απόστολοι είναι αυτοί που παρέδωσαν αυτή την πίστη ή διδασκαλία στους αγίους.


Εφεσ.β:20 Εποικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των αποστόλων και προφητών, όντος ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού.

Ιωαν.ιζ:20 Μιλώντας για τους αποστόλους, ο Ιησούς είπε: Και δεν παρακαλώ μόνον περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ διά του λόγου αυτών. Ο Ιησούς δηλαδή, θέλει να πιστέψουμε σ’ Αυτόν, διά του λόγου των αποστόλων. 
Γαλ.α:8 Ο Παύλος λέει: Αλλά και εάν ημείς, ή άγγελος εξ ουρανού σας κηρύττη άλλο ευαγγέλιον παρά εκείνο το οποίον σας εκηρύξαμεν, ας είναι ανάθεμα.. Μπορούσε να μιλάει έτσι, γιατί δεν πήρε την αποκάλυψη του ευαγγελίου από άνθρωπο, αλλά κατ’ ευθείαν απ’ τον Κύριο. Δες Γαλ.α:11

ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΥΠΑΚΟΥΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟ Ματθ.κη:19

Πολλοί άνθρωποι επαναλαμβάνουν την εντολή που δόθηκε στο Ματθ.κη:19, να βαπτίζουν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. 

Όμως, το να επαναλάβεις και το να υπακούσεις μια διαταγή, είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Για να υπακούσουμε στην εντολή, πρέπει να βρούμε ποιο είναι το όνομα του Πατέρα, ποιο είναι το όνομα του Υιού, ποιο είναι το όνομα του Αγίου Πνεύματος και μετά να βαπτίσουμε σ’ αυτό το όνομα.

Οι απόστολοι ήξεραν ότι αυτό το όνομα ήταν ΙΗΣΟΥΣ:

1.  Ιησούς, είναι το όνομα του Πατέρα.

·     Ιωαν.ε:43 ο Ιησούς είπε: Εγώ ήλθον εν τω ονόματι του Πατρός μου. Δες και Ιωαν.ιζ:11

·     Ησ.θ:6  Προφητεύοντας τη γέννηση του Ιησού, ο Ησαΐας είπε: Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς και η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού και το όνομα αυτού θέλει καλεσθή Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, αιώνιος Πατέρας, Άρχων ειρήνης.

2.  Ιησούς είναι το όνομα του γιου.

·     Ματιθ.α:21 Θέλει δε γεννήσει υιόν, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν

3.  Ιησούς είναι το όνομα του Αγίου Πνεύματος.

·     Ιωαν.ιδ:18 Ο Ιησούς είπε: Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς έρχομαι προς εσάς. Ο παράκλητος είναι το Πνεύμα το Άγιο (Ιωαν.ιδ:26).

·     Το Άγιο Πνεύμα που είναι μέσα μας δεν είναι κανείς άλλος παρά ο Ιησούς. Ο Παύλος είπε στην Β’ Κορ.ιγ:5 Η δεν γνωρίζετε εαυτούς, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν υμίν;

·     Οι Γραφές μας διδάσκουν ότι υπάρχει μόνο ένα Πνεύμα. Στην Β’ Κορ.γ:17 βλέπουμε ότι Ο δε Κύριος είναι το πνεύμα. Στην Κολ.α:27 το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται ο Χριστός εν υμίν. 

Στον Ιωαν.ιδ:23 ο Ιησούς είπε: Και προς αυτόν θέλομεν ελθεί, και εν αυτώ θέλομεν κατοικήσει (εγώ και ο Πατήρ). Όταν λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα, είναι ο Πατέρας εν Υιώ που έρχεται και κατοικεί μέσα μας.

Αφού λοιπόν το όνομα του Πατέρα είναι ΙΗΣΟΥΣ καθώς και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, καταλαβαίνουμε ότι όταν βαπτιζόμαστε στο όνομα του Ιησού, υπακούμε ακριβώς την εντολή του Ιησού στο Ματθ.κη:19 όπως έκαναν και οι απόστολοι.

Β’ Τιμ.γ:16  Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος, και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης.

Δεν μπορούμε λοιπόν ν’ αγνοήσουμε τα εδάφια που μιλάνε για το βάπτισμα στο όνομα του Ιησού, γιατί είναι σαν να αρνούμαστε ότι όλη η Γραφή είναι θεόπνευστη. Ούτε μπορούμε ν’ αγνοήσουμε το Ματθ.κη:19. Όμως όταν κατανοήσουμε σωστά αυτό το θέμα, θα δούμε ότι όλα τα εδάφια ταιριάζουν και συμφωνούν και δεν χρειάζεται να παραλείψουμε κανένα.

Σημείωση:  Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το ράντισμα σαν σωστό βάπτισμα στο νερό; Οι Γραφές απαντάνε όχι. Η λέξη «βαπτίζω» σημαίνει: βυθίζω στο νερό. Στην Ρωμ.ς:4 & Κολ.β:12 μας δίνεται η έννοια της ταφής. Μερικοί λένε ότι ο Ιωάννης ράντιζε, επειδή δεν υπήρχε πολύ νερό στην έρημο, όμως  δες Ιωαν.γ:23!