Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ 40 - Κρίσεις και αμοιβές


ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ

Α. ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ
Η Γραφή μας διδάσκει ότι οι κρίσεις διαφέρουν σε χρόνο, τόπο, θέμα, σκοπό, κλπ.

1.  Στο Σταυρό
Β’Κορ.ε:21 “Τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν έκαμεν υπέρ ημών αμαρτία.”
Α’Πέτρ.β:24 “Οστις τας αμαρτίας ημών αυτός εβάστασεν εν τω σώματι αυτού επί του ξύλου.”
Η αμαρτία έπρεπε να κριθεί.  Οι αμαρτίες των λυτρωμένων έχουν κριθεί στο Γολγοθά.  Ο Χριστός τιμωρήθηκε για τις αμαρτίες μας.

2.  Η καθημερινή κρίση στη ζωή του πιστού
Α’Κορ.ια:31 “Διότι εάν διεκρίνομεν εαυτούς, δεν ηθέλομεν κρίνεσθαι.”
Εβρ.ιβ:6 “Διότι όντινα αγαπά Κύριος, παιδεύει, και μαστιγώνει πάντα υιόν τον οποίον παραδέχεται.”
Χρειάζεται ο συνεχόμενος αυτοέλεγχος απ’ τη μεριά του παιδιού του Θεού κι η παιδεία απ’ τον Θεό, καθώς Εκείνος ασχολείται μαζί του για να το τελειοποιήσει.
 

3.  Η μελλοντική κρίση των αγίων για τα βραβεία
Β’Κορ.ε:10 “Διότι πρέπει πάντες να εμφανισθώμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού.”
Αποκ.κβ:12 “Και ιδού έρχομαι ταχέως, και ο μισθός μου είναι μετ’ εμού, διά να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είσθαι το έργον αυτού.”
Το βήμα του Χριστού δεν είναι για να κρίνει την αμαρτία, επειδή δεν θα υπάρχει αμαρτία εκεί.  Είναι η κρίση των έργων όπου τα βραβεία θα δοθούν ανάλογα με την πιστότητα, τα κίνητρα, κλπ.
Αυτή θα είναι η μέρα που το παιδί του Θεού θα λάβει τον μισθό του.

4.  Ο Μεγάλος Λευκός θρόνος
Αποκ.κ:11-12 “Και είδον θρόνον λευκόν μέγαν, και τον καθήμενον επ’ αυτού...και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν τοις βιβλίοις κατά τα έργα αυτών.”
Αυτή είναι η τελική κρίση στο τέλος της Χιλιετούς Βασιλείας. Όλοι αυτοί που δεν ανήκαν στην Εκκλησία (βασιλεία του Θεού) ανασταίνονται και κρίνονται με βάση αν τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής ή όχι.
Τρία, τουλάχιστον, διαφορετικά βιβλία ανοίγονται εδώ (εδάφ.12 - “βιβλία... και άλλο βιβλίο ανοίγεται”).  Η άποψη του συγγραφέα είναι ότι αυτά τα βιβλία πρέπει να είναι:
α.  Ο λόγος του Θεού
β.  Ένα βιβλίο ενθύμησης όπου έχει καταγραφεί όλη η ζωή κάθε ανθρώπου
γ.  Το Βιβλίο της ζωής

Η παραδοσιακή διδασκαλία της Εκκλησίας είναι ότι κανείς σωσμένος δεν θα παρουσιαστεί στην Κρίση του Λευκού Θρόνου. Ωστόσο, αυτό είναι λάθος, γιατί αν κάποιος διαβάσει προσεκτικά αυτό το εδάφιο της Γραφής θα δει καθαρά ότι υπάρχουν κάποιοι των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα στο Βιβλίο της Ζωής.

5. Η Κρίση των πεσμένων αγγέλων
Ιούδ.6 “Και αγγέλους οίτινες δεν εφύλαξαν την εαυτών αξίαν, αλλά κατέλιπον το ίδιον αυτών κατοικητήριον, εφύλαξε με παντοτεινά δεσμά υποκάτω του σκότους, διά την κρίσιν της μεγάλης ημέρας.”
Οι άγγελοι που έπεσαν με το Σατανά θα κριθούν. Η κόλαση δημιουργήθηκε γι’ αυτούς.  Φαίνεται ότι αυτή είναι η τελευταία κρίση και πρέπει να σημειωθεί ότι οι άγιοι λαμβάνουν μέρος σ’ αυτή (Β’ Πέτρ.β:4, Α’ Κορ.ς:3).

Β.  ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ
Τα βραβεία θα δοθούν στους άγιους κυρίως με βάση την πιστότητα. Οι παραβολές των ταλάντων (Ματθ.κε:14-30), των δηναρίων (Λουκ.ιθ:11-28), και των εργατών στο αμπέλι (Ματθ.κ:1-16) φανερώνουν καθαρά αυτή την αλήθεια.
Στην παραβολή των εργατών, καθένας παίρνει απ’ ένα δηνάριο. Ο χρόνος της εργασίας στον αγρό δεν επηρέασε τον μισθό τους. Ήταν η πιστότητα του καθένα που μέτρησε στο τέλος.

1.  Στέφανοι
α.  Της ζωής - Ιάκ.α:12, Αποκ.β:10
β.  Της δόξας - Α’ Πέτρ.ε:4, Εβρ.β:9
γ.  Της δικαιοσύνης - Β’ Τιμ.δ:8
δ.  Της αγαλλίασης - Α’ Θεσ.β:19
ε.  Χρυσού - Αποκ.δ:4
ζ.  Της αφθαρσίας - Α’ Κορ.θ:25
η.  Ο στέφανός σου - Αποκ.γ:11

2.  Βραβεία στους Νικητές
Αποκάλυψη κεφ.α και β:
α.  Θα φάνε απ’ το δέντρο της ζωής
β.  Θα έχουν ψήφο με νέο όνομα γραμμένο επάνω
γ.  Εξουσία πάνω στα έθνη
δ.  Δεν θα γνωρίσουν δεύτερο θάνατο
ε.  Θα φάνε απ’ το κρυμμένο μάνα
ζ.  Θα ενδυθούν με λευκά ενδύματα
η.  Θα είναι στύλοι στον οίκο του Θεού
θ.  Θα γραφτεί επάνω τους νέο όνομα
ι.  Θα καθίσουν μαζί Του στο θρόνο Του