Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

Αρπαγή πριν την Μ. Θλίψη

Υπάρχουν τέσσερις κύριες απόψεις όσο αφορά στο πότε θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας σε σχέση με την επταετή Μ. Θλίψη. Οι περισσότεροι Χριστιανοί πιστεύουν ότι αυτό θα συμβεί πριν από την έναρξη της θλίψης. Αυτό είναι και η δική μου άποψη, επειδή παίρνω κυριολεκτικά τις γραφές σχετικά με την Αρπαγή.


Άλλοι πιστεύουν ότι αυτό θα συμβεί στη μέση της επταετίας. Άλλοι πιστεύουν ότι αυτό θα συμβεί προς το τέλος της επταετίας, πριν ο Θεός εκχύσει το χειρότερο της οργής Του πάνω στη γη (κατά τη διάρκεια της έκχυσης των φιαλών του θυμού του Θεού – Αποκ.ις). Μερικοί Χριστιανοί πιστεύουν ότι η Αρπαγή θα συμβεί κατά τη δεύτερη έλευση του Ιησού. Πιστεύουν ότι ο Χριστός θα μας αρπάξει και θα Τον συναντήσουμε στο μεσουράνημα και στη συνέχεια θα κάνουμε στροφή και θα κατέβουμε πίσω στη γη μαζί Του. Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται σαν Χριστιανοί δεν γνωρίζουν καν τι είναι η Αρπαγή της Εκκλησίας. Ακόμα χειρότερα, κάποιοι που κι αυτοί αυτοπροσδιορίζονται Χριστιανοί δεν πιστεύουν καθόλου στην Αρπαγή.Θα δούμε κάποιους λόγους που πιστεύω ότι η Αγία Γραφή υποστηρίζει την Αρπαγής πριν την Μ. Θλίψη.


1. Η Αγία Γραφή, όταν αναφέρεται στην Μ. Θλίψη, εστιάζει στον Ισραήλ και τους άπιστους Εθνικούς.


Στην Αποκάλυψη, τα κεφάλαια δ έως κβ, περιγράφουν την θλίψη με μεγάλη λεπτομέρεια και εστιάζουν στον Ισραήλ και τα άπιστα έθνη. Στο ένατο κεφάλαιο του Δανιήλ, βρίσκουμε την προφητεία των εβδομήντα εβδομάδων, που είναι σημαντική για την κατανόηση των έσχατων καιρών, επειδή κι αυτή εστιάζει στο Ισραήλ και τα έθνη. Η περίοδος της εκκλησίας είναι στο κενό ανάμεσα στην 69η εβδομάδα (εβδομάδα ετών) και την 70η εβδομάδα της προφητείας του Δανιήλ. Η εκκλησία δεν αναφέρεται στην 70η εβδομάδα του Δανιήλ, που είναι επίσης γνωστή σαν η Μ. Θλίψη.

  
    2. Η εκκλησία είναι αισθητά απούσα από όλα τα εδάφια σχετικά με την Μ. Θλίψη.


Η εκκλησία αναφέρεται 19 φορές στα 3 πρώτα κεφάλαια της Αποκάλυψης. Αυτά τα τρία πρώτα κεφάλαια, περιέχουν κυρίως τα μηνύματα του Ιησού με τους επαίνους και τις μομφές προς τις επτά εκκλησίες της εποχής εκείνης. Είναι ενδιαφέρον και επίσης λυπηρό, ότι τα πράγματα που ο Ιησούς ήταν ενάντιος σ’ αυτές τις επτά εκκλησίες, είναι τα ίδια πράγματα που βλέπουμε στις εκκλησίες σήμερα.


Επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι η εκκλησία δεν αναφέρεται πάλι μετά το κεφάλαιο γ. Τα τελευταία 19 κεφάλαια της Αποκάλυψης δεν αναφέρουν την εκκλησία ούτε μία φορά. Σίγουρα, θα υπάρχουν πιστοί του Ιησού Χριστού στα πρώτα 31/2 χρόνια της επταετίας, αλλά αυτοί θα σωθούν αφού ο Αντίχριστος τους σκοτώσει,  μετά την Αρπαγή. Μην ανησυχείτε, ο Θεός έχει τακτοποιήσει το μεγαλύτερο Ευαγγελιστικό κίνημα που έχει δει ποτέ ο κόσμος να πραγματοποιηθεί στη διάρκεια της επταετίας.


   3. Έχει δοθεί υπόσχεση στην εκκλησία, ότι θα απελευθερωθεί από την ερχόμενη οργή.


Διάφορα εδάφια της Αγίας Γραφής, μας διασφαλίζουν ότι οι γνήσιοι πιστοί θα αρπαχτούν πριν από την έναρξη της θλίψης.


Ρωμ.ε:9  «πολλῷ οὖν μᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ σωθησόμεθα δι' αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς». Αν έχεις δικαιωθεί με το αίμα του Ιησού, τότε ο Ιησούς θα σε σώσει από την οργή που πρόκειται να έρθει σε ολόκληρο τον κόσμο.


Α’ Θεσ.α:10 «καὶ ἀναμένειν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν, ὃν ἤγειρεν ἐκ [τῶν] νεκρῶν, Ἰησοῦν τὸν ῥυόμενον ἡμᾶς ἐκ τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης».


Η λέξη «ρυόμενον» που χρησιμοποιεί το κρητικό κείμενο προέρχεται από το ρήμα «ρύομαι»:

Δεν σημαίνει να φυλαχτούμε με ασφάλεια μέχρι την μέση των…., ή να σωθούμε μετά την θλίψη. Σημαίνει ότι θα αρπαχτούμε για να είμαστε με τον Ιησού στον ουρανό, πριν ξεκινήσει η Μ. θλίψη.


Α’ Θεσ.δ:16,17 ὅτι αὐτὸς ὁ κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι θεοῦ καταβήσεται ἀπ' οὐρανοῦ καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον, ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ κυρίου εἰς ἀέρα· καὶ οὕτως πάντοτε σὺν κυρίῷ ἐσόμεθα.


Μου αρέσει η Α’ Θες.ε:9-10, όπου λέει: «ὅτι οὐκ ἔθετο ἡμᾶς ὁ θεὸς εἰς ὀργὴν ἀλλὰ εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ [Χριστοῦ]. τοῦ ἀποθανόντος περὶ ἡμῶν, ἵνα εἴτε γρηγορῶμεν εἴτε καθεύδωμεν ἅμα σὺν αὐτῷ ζήσωμεν». Είναι σαφές, ότι αυτή η οργή, αναφέρεται στο ξέσπασμα της οργής του Θεού κατά τη διάρκεια της Μ. Θλίψης.


   4. Το σταθερό μοτίβο του Θεού, είναι να διασώζει τον λαό Του πριν από την κρίση.


Ο Θεός έχει δημιουργήσει ένα σταθερό μοτίβο μέσα σε όλη την Αγία Γραφή, τόσο στην Παλαιά, όσο και στην Καινή Διαθήκη, που δείχνει ότι πάντοτε προστατεύει τους δικούς Του προτού πέσει η κρίση. Ας δούμε μερικά παραδείγματα:


Ο Ενώχ μετατέθηκε στον ουρανό πριν από τον κατακλυσμό (Γέν.ε και Εβρ.ια:5.


Ο Νώε και η οικογένειά του ήταν στην κιβωτό πριν από τον κατακλυσμό (Γέν.ζ).


Ο Λωτ οδηγήθηκε έξω από τα Σόδομα, πριν εκχυθεί η κρίση στα Σόδομα και τα Γόμορρα (Γέν.ιθ).


Τα πρωτότοκα των Εβραίων ήταν προστατευμένα με το αίμα του αμνού του Πάσχα πριν πέσει η κρίση στην Αίγυπτο (Έξοδ.ιβ).


Η Ραάβ βρέθηκε σε ασφάλεια έξω από την Ιεριχώ, πριν η κρίση πέσει πάνω στην πόλη (Ι.Ναυή β).


Ο Δανιήλ σώθηκε από το επτά φορές θερμότερο καμίνι του Ναβουχοδονόσωρ, επειδή είχε προαχθεί σε μια υψηλή θέση (και ήταν πιθανώς έξω από την πόλη κάνοντας δουλειές του Βασιλιά) πριν από το περιστατικό που προκάλεσε να ριχτούν στη φωτιά οι φίλοι του (Δαν.γ).
    5. Έχει δοθεί υπόσχεση στην εκκλησία ότι θα κρατηθεί έξω από την θλίψη.


Ο Ιησούς υποσχέθηκε στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας, ότι θα την φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού…..


Αποκ.γ:10 Επειδή εφύλαξας τον λόγον της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού, ήτις μέλλει να έλθη επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάση τους κατοικούντας επί της γης.


Η φράση «φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού» κυριολεκτικά σημαίνει «φυλάξει έξω από την ώρα του πειρασμού». Δεν σημαίνει θα σας κρατήσω ασφαλείς στη μέση ή κατά τη διάρκεια της Μ. Θλίψης. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιησούς υπόσχεται στην εκκλησία ότι θα αρπαχτούν, έτσι ώστε να μην υποστούν την επερχόμενη δοκιμασία.


Επειδή η Θλίψη θα επηρεάσει ολόκληρο τον κόσμο, αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει πουθενά στη γη μέρος που θα είναι ασφαλές από την οργή του Θεού. Γι' αυτό μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο Ιησούς θα μας αρπάξει για να Τον συναντήσουμε στα σύννεφα και να μας βάλει στο σπίτι του Πατέρα στον ουρανό, έτσι ώστε να είμαστε ασφαλείς όταν ο Θεός εκχύσει την οργή Του σε όλη τη γη.


6. Το Άγιο Πνεύμα θα εκβληθεί


Ο απόστολος Παύλος δίδαξε: (Β’ Θεσ.β:7) «τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας· μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται».


Ο κατέχων είναι το Άγιο Πνεύμα. Η εκβολή του Αγίου Πνεύματος από τη γη, απαιτεί την Αρπαγή της εκκλησίας, επειδή το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα σε κάθε γνήσιο πιστό.