Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018

Προσευχή

Ιακ.ε:17,18 Ο Ηλίας ήτο άνθρωπος ομοιοπαθής με ημάς και προσηυχήθη ενθέρμως να μη βρέξη, και δεν έβρεξεν επί της γης έτη τρία και μήνας έξ· και πάλιν προσηυχήθη, και ο ουρανός έδωκε βροχήν και η γη εβλάστησε τον καρπόν αυτής.

Άνθρωπος ομοιοπαθής, σαν κι εμάς!

Κι εμείς θέλουμε να βρέξει τώρα!


Α’ Βασ.ιη:42,43 Και ανέβη ο Αχαάβ διά να φάγη και να πίη. Ο δε Ηλίας ανέβη εις την κορυφήν του Καρμήλου και έκυψεν εις την γην και έβαλε το πρόσωπον αυτού αναμέσον των γονάτων αυτού, και είπε προς τον υπηρέτην αυτού, Ανάβα τώρα, βλέψον προς την θάλασσαν. Και ανέβη και έβλεψε και είπε, Δεν είναι ουδέν. Ο δε είπεν, Ύπαγε πάλιν, έως επτάκις.
Έσκυψε προς την γη, έβαλε το πρόσωπο ανάμεσα στα γόνατα (αυτό σημαίνει ενθέρμως).

7 φορές: προσευχήθηκε για το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά.

Κανένας κόπος δεν είναι μάταιος εν Κυρίω, αλλά ίσως θέλει κάτι περισσότερο τώρα.

Ιακ.δ:2 Επιθυμείτε και δεν έχετε· φονεύετε και φθονείτε, και δεν δύνασθε να επιτύχητε· μάχεσθε και πολεμείτε· αλλά δεν έχετε, επειδή δεν ζητείτε·

Ματθ.ζ:7 Αιτείτε, και θέλει σας δοθή· ζητείτε, και θέλετε ευρεί, κρούετε, και θέλει σας ανοιχθή.

Έχουμε προσπαθήσει με διάφορους τρόπους, αλλά….

Αυτό λέει ο λόγος του Θεού, αυτή είναι η αλήθεια!

Είναι ακόμα αλήθεια, ότι υπάρχει ένας δαιμονικός κλοιός γύρω από την εκκλησία.

Εφες.ς:10-18

Στόχος: να ζητήσουμε από τον Κύριο, να μας συστήσει σε πιστούς και άπιστους.

Να «πιέσουμε» τον Θεό να ενεργήσει γρήγορα, να βιάσουμε την Βασιλεία.

Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε τι φταίει, να ψάχνουμε υπαίτιους.

Η εκκλησία είναι εργαστήρι, δεν είναι χώρος αναψυχής, όπως πολλοί προσπαθούν να την κάνουν.

Έχουμε την αλήθεια κι αυτό δημιουργεί αντίσταση, γι’ αυτό, απαραίτητο στοιχείο είναι η πίστη.

Μάρκ.ια:24 Διά τούτο σας λέγω, Πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε, και θέλει γείνει εις εσάς.

Δεν είναι δράση, αλλά αντίδραση η συμπεριφορά των άλλων.

Λουκ.ια:1-13

  • Σαν σε φίλο
  • Οποιαδήποτε ώρα
  • Αναγνώριση ανάγκης (δεν έχω τίποτα)
  • Συγκεκριμένα αιτήματα
  • Μπορούμε να ζητάμε μεγάλα πράγματα (3 άρτους)
  • Να επιμένουμε
Λουκ.ιη:1-8 Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχωνται και να μη αποκάμνωσι, λέγων· Κριτής τις ήτο εν τινί πόλει, όστις τον Θεόν δεν εφοβείτο και άνθρωπον δεν εντρέπετο. Ήτο δε χήρα τις εν εκείνη τη πόλει και ήρχετο προς αυτόν, λέγουσα· Εκδίκησόν με από του αντιδίκου μου. Και μέχρι τινός δεν ηθέλησε· μετά δε ταύτα είπε καθ' εαυτόν· Αν και τον Θεόν δεν φοβώμαι και άνθρωπον δεν εντρέπωμαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χήρα αύτη, ας εκδικήσω αυτήν, διά να μη έρχηται πάντοτε και με βασανίζη. Και είπεν ο Κύριος· Ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής· ο δε Θεός δεν θέλει κάμει την εκδίκησιν των εκλεκτών αυτού των βοώντων προς αυτόν ημέραν και νύκτα, αν και μακροθυμή δι' αυτούς; σας λέγω ότι θέλει κάμει την εκδίκησιν αυτών ταχέως. Πλην ο Υιός του ανθρώπου, όταν έλθη, άρα γε θέλει ευρεί την πίστιν επί της γης;

Ένα άλλο απαραίτητο στοιχείο είναι η ταπείνωση. Όταν δεν ανέχεσαι συμβουλή, προτροπή, γνώμη, είσαι υπερήφανος.

Β’ Χρον.ζ:14 και ο λαός μου, επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου, ταπεινώσωσιν εαυτούς και προσευχηθώσι και εκζητήσωσι το πρόσωπόν μου και επιστρέψωσιν από των οδών αυτών των πονηρών, τότε εγώ θέλω επακούσει εκ του ουρανού και θέλω συγχωρήσει την αμαρτίαν αυτών και θεραπεύσει την γην αυτών.

Προσευχή σημαίνει:

  • Αγωνία και κόπος
  • Ολοκληρωτικό δόσιμο (αν θες αποτέλεσμα)
  • Απομυζά όλες τις δυνάμεις του νου και της καρδιάς.
  • Ενθέρμως

Α’ Τιμ.β:1-3 Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων να κάμνητε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιώμασι, διά να διάγωμεν βίον ατάραχον και ησύχιον εν πάση ευσεβεία και σεμνότητι. Διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού.

Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, αλλά λέει προσεύχεστε γι’ αυτούς.

Εφεσ.α:16 δεν παύομαι ευχαριστών τον Θεόν υπέρ υμών, μνημονεύων υμάς εν ταις προσευχαίς μου,

Έναν ένα, ονομαστικά, όχι γενικά «Κύριε ανέλαβε»!

Ο Ιησούς έκανε πολλά θαύματα χωρίς να καταβάλει καμία ιδιαίτερη δύναμη, χωρίς φωνές, χωρίς κινήσεις εντυπωσιασμού, για τις προσευχές Του όμως:

Εβρ.ε:7 Όστις εν ταις ημέραις της σαρκός αυτού, αφού μετά κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ικεσίας προς τον δυνάμενον να σώζη αυτόν εκ του θανάτου, και εισηκούσθη διά την ευλάβειαν αυτού,

Λουκ.κβ:44 Και ελθών εις αγωνίαν, προσηύχετο θερμότερον, έγεινε δε ο ιδρώς αυτού ως θρόμβοι αίματος καταβαίνοντες εις την γην.

Οι μεγάλοι άντρες της Γραφής, αντλούσαν τη δύναμή τους στην προσευχή.

Ο θρίαμβός τους, ήταν αποτέλεσμα ψυχικού πόνου:

Ησ.ξς:8 Τις ήκουσε τοιούτον πράγμα; τις είδε τοιαύτα; ήθελε γεννήσει η γη εν μιά ημέρα; ή έθνος ήθελε γεννηθή ενταυτώ αλλ' η Σιών άμα εκοιλοπόνησεν, εγέννησε τα τέκνα αυτής.

Ρωμ.:26,27 Ωσαύτως δε και το Πνεύμα συμβοηθεί εις τας ασθενείας ημών· επειδή το τι να προσευχηθώμεν ως πρέπει δεν εξεύρομεν, αλλ' αυτό το Πνεύμα ικετεύει υπέρ ημών διά στεναγμών αλαλήτων· ο δε ερευνών τας καρδίας εξεύρει τι είναι το φρόνημα του Πνεύματος, ότι κατά Θεόν ικετεύει υπέρ των αγίων.

Ίσως λείπει ο μόχθος από την προσευχή. Πολλά ωραία λόγια, αλλά λείπει η ικεσία.

Αφηρημένος μονόλογος, αντί ένθερμος ζήλος.

Μπορούμε να ορίσουμε μια μέρα ένθερμης προσευχής και νηστείας!