Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Εδάφια για διαλογισμό, όταν το μέλλον είναι αβέβαιο

Κάποια στιγμή, όλοι μας θα αντιμετωπίσουμε στιγμές αβεβαιότητας.

Ίσως να τέλειωσες κάποια σχολή, και δεν έχεις ιδέα τι θα κάνεις τώρα. Ίσως έχασες τη δουλειά σου. Ίσως να μετακινήθηκες σε μια νέα περιοχή όπου δεν ξέρεις κανένα. Ίσως να έχεις μόλις αρχίσει μια νέα δουλειά και αισθάνεσαι συγκλονισμένος με τις προκλήσεις που προβάλλουν μπροστά σου. Ίσως είσαι μόνος/η και αναρωτιέσαι αν θα παντρευτείς ποτέ. Μπορεί η ζωή σου να είναι τόσο αβέβαιη, που δεν ξέρεις αν θα έχεις το επόμενο γεύμα.


Η πραγματικότητα είναι ότι κανένας δεν είναι ασφαλής σ’ αυτόν τον κόσμο, παρά μόνο κοντά στον Χριστό. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Κανείς δεν μας εγγυάται το επόμενο γεύμα μας. Κανείς δεν μπορεί να μας εγγυηθεί τον επόμενο κτύπο της καρδιάς μας. Ακόμα και όταν αισθανόμαστε ασφαλείς, είμαστε απίστευτα εύθραυστοι και εξαρτώμενοι αποκλειστικά από τον Κύριο, για κάθε μας αναπνοή.

Αλλά όταν πειραζόμαστε ιδιαίτερα για το μέλλον μας, είναι σημαντικό να στοχαστούμε αυτές τις αμετακίνητες αλήθειες. Η πρότασή μου είναι να αντιγράψεις αυτά τα εδάφια και να τα βάλεις κάπου έτσι ώστε να μπορείς να τα βλέπεις τακτικά, όπως στη Γραφή ή στο ψυγείο σου. Ακόμα κι αν συλλογιστείς τα πρώτα τρία ή τέσσερα, ο Θεός θα χρησιμοποιήσει το λόγο Του για να ενθαρρύνει την καρδιά σου.

Ιερ.κθ:11 Διότι εγώ γνωρίζω τας βουλάς τας οποίας βουλεύομαι περί υμών, λέγει Κύριος, βουλάς ειρήνης και ουχί κακού, διά να δώσω εις υμάς το προσδοκώμενον τέλος.

Ψαλμ.λβ:8 Εγώ θέλω σε συνετίσει και θέλω σε διδάξει την οδόν, εις την οποίαν πρέπει να περιπατής· θέλω σε συμβουλεύει· επί σε θέλει είσθαι ο οφθαλμός μου.

Ψαλμ.λζ:37 Παρατήρει τον άκακον και βλέπε τον ευθύν, ότι εις τον ειρηνικόν άνθρωπον θέλει είσθαι εγκατάλειμμα·

Ρωμ.η:32 Επειδή όστις τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφείσθη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πως και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα;

Παρ.κγ:17,18 Ας μη ζηλεύη η καρδία σου τους αμαρτωλούς· αλλ' έσο εν τω φόβω του Κυρίου όλην την ημέραν· διότι βεβαίως είναι αμοιβή, και η ελπίς σου δεν θέλει εκκοπή.

Παρ.κδ:13,14 Υιέ μου, φάγε μέλι, διότι είναι καλόν· και κηρήθραν, διότι είναι γλυκεία επί του ουρανίσκον σου· Τοιαύτη θέλει είσθαι εις την ψυχήν σου η γνώσις της σοφίας· όταν εύρης αυτήν, τότε θέλεις λάβει αμοιβήν, και η ελπίς σου δεν θέλει εκκοπή.

Ματθ.ς:31-33 Μη μεριμνήσητε λοιπόν λέγοντες, Τι να φάγωμεν ή τι να πίωμεν ή τι να ενδυθώμεν; Διότι πάντα ταύτα ζητούσιν οι εθνικοί· επειδή εξεύρει ο Πατήρ σας ο ουράνιος ότι έχετε χρείαν πάντων τούτων. Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή.

Εφεσ.β:10 Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προητοίμασεν ο Θεός διά να περιπατήσωμεν εν αυτοίς.

Ιωάν.ι:27-29 Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι. Και εγώ δίδω εις αυτά ζωήν αιώνιον, και δεν θέλουσιν απολεσθή εις τον αιώνα, και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Ο Πατήρ μου, όστις μοι έδωκεν αυτά, είναι μεγαλήτερος πάντων, και ουδείς δύναται να αρπάση εκ της χειρός του Πατρός μου.

Εβρ.ιγ:5 Ο τρόπος σας έστω αφιλάργυρος, αρκείσθε εις τα παρόντα, διότι αυτός είπε· Δεν θέλω σε αφήσει ουδέ σε εγκαταλείψει·

Ησ.μγ:2 Όταν διαβαίνης διά των υδάτων, μετά σου θέλω είσθαι· και όταν διά των ποταμών, δεν θέλουσι πλημμυρήσει επί σέ· όταν περιπατής διά του πυρός, δεν θέλεις καή ουδέ θέλει εξαφθή η φλόξ επί σε.

Ησ.κς:3 Θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα το επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σε θαρρεί.

Ψαλμ.λζ:25 Νέος ήμην και ήδη εγήρασα, και δεν είδον δίκαιον εγκαταλελειμμένον ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτον.