Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

Ο λόγος του Θεού (11)


Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ (τυπολογικά).

1. Η Αίγυπτος είναι τύπος του κόσμου της αμαρτίας καθώς είχε τον πλούτο την χλιδή αλλά και την δύναμη (Eβρ.ια:26 Α' Ιωάν.β:15)

2. Είναι τύπος της σαρκικής γήινης σοφίας και της ψεύτικης θρησκείας (Έξοδ.η:7 Α' Βασ.δ:30).

3. Ο Φαραώ είναι τύπος του Σατανά που κυβερνά τον κόσμο της αμαρτίας (Β' Κορ.δ:4)

4. Γενικά το σύστημα της Αιγύπτου συμβολίζει το σύστημα του Αντίχριστου που είναι γεμάτο από υπερηφάνεια μεγαλαυχία και ηδονή (Β' Τιμ.γ:4)

5. Ακόμη συμβολίζει το κοσμικό σύστημα που πάντοτε συνθλίβει και καταδιώκει τον λαό του Θεού (Δευτ.δ:20,  Ιωάν.ιε:18-19).


6. Το σύστημα αυτό του Σατανά όπως τον καιρό της Αιγύπτου, έτσι και τώρα στις τελευταίες ημέρες πρόκειται να καταστραφεί μια για πάντα από τον ίδιο τον Θεό (Έξοδ.ιβ:29, ιε:4-7).

Η ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

Ο απ. Παύλος παραβάλει το γεγονός αυτό με το βάπτισμα στο νερό, γιατί το βάπτισμα στο νερό συμβολίζει τον θάνατο της παλιάς φύσης, και την ταύτισή μας με τον Κύριο Ιησού Χριστό (Ρωμ.ς:2-5, Α' Κορ.ι:1-2)
    
    ·      Η επίδραση της Εξόδου στον Ισραήλ.

α. Άρχισε γι’ αυτούς μια καινούργια ζωή: καινούριο ημερολόγιο με αρχή την ημέρα που έφυγαν από την Αίγυπτο. Την ημέρα αυτή, ιστορικά, γεννήθηκε ο λαός Ισραήλ σαν έθνος.

Έξοδ.ιβ:2 Ο μην ούτος θέλει είσθαι εις εσάς αρχή μηνών· θέλει είσθαι εις εσάς πρώτος των μηνών του ενιαυτού. Αυτός ο μήνας ήταν ο Νισσάν, δηλ. ο σημερινός Απρίλιος.

β. Άρχισε μια ζωή γεμάτη με την ελευθερία του Κυρίου.

Έξοδ.ιγ:3 Και είπεν ο Μωϋσής προς τον λαόν, Έχετε εις την μνήμην σας την ημέραν ταύτην, καθ' ην εξήλθετε εξ Αιγύπτου εξ οίκου δουλείας·

γ. Άρχισε μια νέα κοινωνία με τον Κύριο τρώγοντας την θυσία του Πάσχα.

Έξοδ.ιβ:14 «Και η ημέρα αύτη θέλει είσθαι εις εσάς εις μνημόσυνον· και θέλετε εορτάζει αυτήν εορτήν εις τον Κύριον εις τας γενεάς σας· κατά νόμον παντοτεινόν θέλετε εορτάζει αυτήν» (Αποκ.γ:20).

δ. Δόθηκε μια διαβεβαίωση του Κυρίου, ότι αυτοί είναι ο εκλεκτός λαός Του.

Έξοδ.ς:7,8 «και θέλω σας λάβει εις εμαυτόν διά λαόν μου και θέλω είσθαι Θεός υμών· και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός υμών, όστις σας εκβάλλω υποκάτωθεν των φορτίων των Αιγυπτίων· και θέλω σας φέρει εις την γην, περί της οποίας ύψωσα την χείρα μου, ότι θέλω δώσει αυτήν εις τον Αβραάμ, εις τον Ισαάκ και εις τον Ιακώβ· και θέλω σας δώσει αυτήν εις κληρονομίαν. Εγώ ο Κύριος» (Ιωάν.ς:37).

    ·     Η επίδραση της Εξόδου στους Αιγύπτιους

α. Ξεσκεπάστηκε το ψεύδος και η ειδωλολατρία που τόσους αιώνες τύφλωνε τους ανθρώπους.

Έξοδ.ιβ:12 Διότι την νύκτα ταύτην θέλω περάσει διά μέσου της γης της Αιγύπτου και θέλω πατάξει παν πρωτότοκον εν τη γη της Αιγύπτου, από ανθρώπου έως κτήνους· και θέλω κάμει κρίσεις εναντίον πάντων των θεών της Αιγύπτου. Εγώ ο Κύριος.

Έξοδ.η:19 Τότε είπον οι μάγοι προς τον Φαραώ, Δάκτυλος Θεού είναι τούτο. Η καρδία όμως του Φαραώ εσκληρύνθη και δεν εισήκουσεν εις αυτούς, καθώς ελάλησεν ο Κύριος.

β. Δείχνει το πόσο ανόητο είναι να αντιστέκεται κανείς στον Κύριο των δυνάμεων. Ο Φαραώ είπε μέσα στην αφροσύνη και υπερηφάνεια του «Τις είναι ο Κύριος, εις του οποίου την φωνήν θέλω υπακούσει..». Πολύ σύντομα είδε ποιος ήταν αυτός ο Κύριος τον Οποίο έπρεπε να υπακούσει (Έξοδ.θ:16). Ο Θεός χρησιμοποίησε την σκληροκαρδία του Φαραώ για να δείξει τα θαυμάσιά Του, και το μεγαλείο Του.

γ. Όλη αυτή η κατάσταση είχε σαν αποτέλεσμα την ταπείνωση της Αιγύπτου, η οποία τότε ήταν η παγκόσμια αυτοκρατορία, και νικήθηκε από άοπλους σκλάβους χωρίς μάχη, χωρίς στρατό. Πήραν όλο το χρυσάφι και το ασήμι της Αιγύπτου και έφυγαν (ιβ:35).

Η ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ (Έξοδ.κε-μ).

Ο σκοπός της κατασκευής της σκηνής του Μαρτυρίου ήταν να υπάρξει ένας τόπος λατρείας και προσκύνησης, που να μπορεί να μετακινηθεί από το ένα μέρος στο άλλο.

Η σκηνή του Μαρτυρίου είναι πλούσια σε τύπους και σκιές. Κάθε στοιχείο της έχει τυπολογική αξία, που δείχνει όλο το σχέδιο της σωτηρίας του Θεού, την εκκλησία και την σχέση της με τον Κύριο Ιησού.

Το σχέδιο της σκηνής του Μαρτυρίου:


Η σκηνή του Μαρτυρίου αποτελείτο βασικά από 3 μέρη. Τα Άγια των Αγίων, τα Άγια, και την Αυλή.

Η τυπολογία της

Το χάλκινο θυσιαστήριο συμβολίζει την θυσία του Χριστού πάνω στον σταυρό.

Ο χάλκινος νιπτήρας συμβολίζει τον καθαρισμό από την αμαρτία διαμέσου του Κυρίου Ιησού Χριστού (Ιωάν.ιγ:2-10, Εφες.ε:25-27).

Η χρυσή λυχνία συμβολίζει τον Ιησού Χριστό σαν το φως του κόσμου (Ιωάν.η:12).

Η τράπεζα των άρτων της προθέσεως συμβολίζει τον Κύριο Ιησού σαν τον άρτο της ζωής (Ιωάν.ς:53-58).

Το θυσιαστήριο του θυμιάματος συμβολίζει τον Χριστό σαν τον μόνο μεσίτη και Αρχιερέα μας (Ψαλμ.ρμα:1-2, Ιωάν.ιζ, Εβρ.ζ:25, ιγ:15).

Το καταπέτασμα συμβολίζει το σώμα του Κυρίου Ιησού (Ματθ.κς:26, κζ:50, Eβρ.ι:20).

Η Κιβωτός της Διαθήκης συμβολίζει την ανθρώπινη και την θεϊκή φύση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι το ιλαστήριο που σκεπάζει (Α’ Ιωάν.β:1-2, Ρωμ.γ:25).