Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

Γένεση (046)


Γέν.ε:25-27 Και έζησεν ο Μαθουσάλα εκατόν ογδοήκοντα επτά έτη, και εγέννησε τον Λάμεχ· έζησε δε ο Μαθουσάλα, αφού εγέννησε τον Λάμεχ, επτακόσια ογδοήκοντα δύο έτη, και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας· και έγειναν πάσαι αι ημέραι του Μαθουσάλα εννεακόσια εξήκοντα εννέα έτη· και απέθανε.

Mαθουσάλα: Οι γνώμες είναι διχασμένες για το τί σημαίνει. Κατά το Γεσένιο σημαίνει “άνθρωπος του βέλους”. Όμως καλύτερη ερμηνεία είναι: ”Στο θάνατό του αποστέλλεται” γιατί προέρχεται από το “Μώθ” που σημαίνει θάνατος. Ο Ενώχ ονόμασε έτσι το γιο του για να φανερώσει την αποκάλυψη που αυτός είχε για την επερχόμενη κρίση. Ένα χρόνο μετά το θάνατο του Μαθουσάλα ήλθε ο κατακλυσμός.
Έζησε 969 χρόνια, περισσότερο από κάθε άλλο άνθρωπο στον κόσμο. Κι έζησε τόσο πολύ γιατί μετά το θάνατό του θα τελείωνε και η μακροθυμία του Θεού και θα ερχόταν ο κατακλυσμός. Είναι κι αυτός τύπος του Υιού του Άρσεν που φεύγει πριν την κρίση.


Γέν.ε:28,29 Έζησε δε ο Λάμεχ εκατόν ογδοήκοντα δύο έτη, και εγέννησεν υιόν· και εκάλεσε το όνομα αυτού Νώε, λέγων, Ούτος θέλει ανακουφίσει ημάς από του έργου ημών, και από του μόχθου των χειρών ημών, εξ αιτίας της γης την οποίαν κατηράσθη ο Κύριος.
Νώε: σημαίνει ανάπαυση, ανακούφιση. Είναι τύπος του Χριστού (Ματθ.ια:28) που είναι η ανάπαυσή μας και η ανακούφισή μας όταν μας πάρει πριν από την κρίση όπως ο Νώε πριν τον κατακλυσμό.
Ο Λάμεχ ίσως να έλπιζε ότι ο Νώε θα ήταν το αναμενόμενο σπέρμα της γυναίκας, ή μπορεί να νόμιζε ότι θα τον ανάπαυε από την κούραση της δουλειάς στα χωράφια.

Γέν.ε:30-32 Έζησε δε ο Λάμεχ, αφού εγέννησε τον Νώε, πεντακόσια ενενήκοντα πέντε έτη, και εγέννησεν υιούς και θυγατέρας· και έγειναν πάσαι αι ημέραι του Λάμεχ επτακόσια εβδομήκοντα επτά έτη· και απέθανε. Και ο Νώε ήτο ηλικίας πεντακοσίων ετών· και εγέννησεν ο Νώε τον Σημ, τον Χαμ, και τον Ιάφεθ.
Ο Νώε ήταν 500 ετών δηλαδή 5 Χ 10 Χ 10. Το 5 συμβολίζει τη χάρη, κι έχουμε το 10 που συμβολίζει τον κόσμο, δυο φορές. Έτσι ο Νώε ήταν η χάρις του Θεού στον κόσμο πριν και μετά τον κατακλυσμό. Διατήρησε το σπέρμα απ’ τον παλιό κόσμο που χάθηκε για να βρει χάρη ο καινούριος κόσμος (Γέν.ς:8).

Σημ: Σημαίνει “όνομα” και Χασήμ: “το όνομα”. Έτσι ονομάστηκαν οι Σημίτες, ο λαός του ΟΝΟΜΑΤΟΣ. Οι Εβραίοι προήλθαν απ’ τη γενιά του Σημ.

Χαμ: Σύμφωνα με τη Σημιτική ρίζα σημαίνει “θερμός”, σύμφωνα με την Αιγυπτιακή σημαίνει “μελαψός”. Ιάφεθ: Σημαίνει “πλατυνθείς”, “εξαπλωμένος”. Μάλλον ήταν ο μεγαλύτερος Γέν.ι:21 & θ:24).