Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Γένεση (031)


Γέν.γ:6 Και είδεν η γυνή, ότι το δένδρον ήτο καλόν εις βρώσιν, και ότι ήτο αρεστόν εις τους οφθαλμούς, και επιθυμητόν το δένδρον ως δίδον γνώσιν· και λαβούσα εκ του καρπού αυτού, έφαγε· και έδωκε και εις τον άνδρα αυτής μεθ' εαυτής, και αυτός έφαγε.
και είδεν η γυνή: Αυτό το εδάφιο μας τοποθετεί μπροστά σε τρία πράγματα για τα οποία μιλάει ο απόστολος Ιωάννης: Την επιθυμία της σάρκας, την επιθυμία των οφθαλμών και την αλαζονεία του βίου (Α’ Ιωάν.β:16). Αυτά τα τρία περικλείουν «πάν το εν τω κόσμω». Μόλις ο Θεός αποκλείσθηκε, αυτά τα πράγματα κυριάρχησαν κατ’ ανάγκη στην καρδιά της Εύας. Και ο διάβολος τα χρησιμοποιεί τόσο πολύ.
Εξοδ.κ:17  Μή επιθυμήσεις....πάν ό,τι είναι του πλησίον σου. Το δένδρο της γνώσης του καλού και του κακού δεν ανήκε στην Εύα, αλλά ο Σατανάς την έριξε στην επιθυμία των οφθαλμών.

Ι.Ναυή ζ:20,21  Και ο Αχάν είδε και επιθύμησε, αλλά αν η επιθυμία που διεγείρεται μέσα μας είναι αντίθετη με το θέλημα του Θεού, δεν πρέπει να την αφήνουμε να εκτελεσθεί.
Ιακ.α:12-15  Ο Θεός δεν πειράζει κανέναν.
Η Εύα ήθελε να πάρει γνώση. Και σήμερα ο άνθρωπος διψάει για καινούρια πράγματα, για μυστήρια ίσως πράγματα. Έχουμε όμως μέσα στο λόγο του Θεού την ομολογία ενός ανθρώπου που ήταν ο πιο σοφός και ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου, είχε την δυνατότητα να γνωρίσει παρά πολλά πράγματα, να απολαύσει ότι πρόσφερε στην εποχή του ο κόσμος, και αυτός ήταν ο Σολομώντας. Εκκλ.ζ:23,25,29  Παρ.α:7.
και έδωκε εις τον άνδρα αυτής: Απατήθηκε ο Αδάμ όπως η Εύα; Ο λόγος του Θεού μας λέγει Όχι! (Α’ Τιμ.β:14). Άρα πρέπει να ήταν κάποια άλλη αιτία που έκανε τον Αδάμ να πάρει από τον απαγορευμένο καρπό κι έτσι ν’ αμαρτήσει.
Ο Αδάμ αγαπούσε τόσο πολύ την Εύα, που δεν ήθελε να την αποχωριστεί. Η Εύα υπάκουσε στο Σατανά και δόθηκε στην υπερηφάνεια και την απιστία που οδηγεί στην ανυπακοή και την αμαρτία. Ο Αδάμ υπάκουσε στην Εύα, αν και θα μπορούσε ν’ αρνηθεί. Όμως η αγάπη του γι’ αυτήν τον έκανε να ταυτιστεί με την αμαρτία της. Μη υπακούοντας όμως και αυτός το Θεό, αμάρτησε. Μέσα σ’ αυτή την συμπεριφορά του Αδάμ, είναι κρυμμένος ένας πολύ όμορφος τύπος που έχει να κάνει με τον Ιησού και την εκκλησία. Όπως ο Αδάμ από αγάπη για την Εύα ταυτίστηκε με την αμαρτία της, έτσι κι ο Ιησούς πήρε την δική μας αμαρτία κι έγινε αυτός αμαρτία για μας!