Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018

ο μάρτυς ο πιστός


Αν έπρεπε να διαλέξεις μερικά αξιόπιστα άτομα στη ζωή σου, ποια θα ήταν αυτά; Είναι δύσκολο να εμπιστευτούμε πολλούς ανθρώπους.

Αξιόπιστος, είναι το είδος του ανθρώπου που μπορείς να βασιστείς, άσχετα με τι. Θα είναι εκεί για σένα, και στα πάνω σου και στα κάτω σου. Αυτός είναι ο άνθρωπος που είναι οι πλέον άξιος της εμπιστοσύνης σου. Είναι σημαντικό να έχουμε τουλάχιστον ένα άτομο στη ζωή μας που μπορούμε να το εμπιστευόμαστε πλήρως. Χρειαζόμαστε ένα άτομο που να μπορούμε να του μιλάμε και να ξαλαφρώνουμε, ανά πάσα στιγμή.


Ένα άτομο που μπορείς πάντα να ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΣ είναι ο ΚΥΡΙΟΣ, θα είναι πάντα δίπλα σου!

Παρακάτω θα βρεις 10 εδάφια της Αγίας Γραφής σχετικά με την αξιοπιστία:

Α’ Βασ.η:56 Ευλογητός Κύριος, όστις έδωκεν ανάπαυσιν εις τον λαόν αυτού Ισραήλ, κατά πάντα όσα υπεσχέθη· δεν έπεσεν ουδέ εις εκ πάντων των λόγων των αγαθών, τους οποίους ελάλησε διά χειρός Μωϋσέως του δούλου αυτού.

Έξοδ.λδ:6 Και παρήλθε Κύριος έμπροσθεν αυτού και εκήρυξε, Κύριος, Κύριος ο Θεός, οικτίρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος, και αληθινός,

Β’ Σαμ.ζ:13-14 αυτός θέλει οικοδομήσει οίκον εις το όνομα μου· και θέλω στερεώσει τον θρόνον της βασιλείας αυτού έως αιώνος· εγώ θέλω είσθαι εις αυτόν πατήρ και αυτός θέλει είσθαι εις εμέ υιός· εάν πράξη ανομίαν, θέλω σωφρονίσει αυτόν εν ράβδω ανδρών και διά μαστιγώσεων υιών ανθρώπων·

Ψαλμ.λγ:4 Διότι ευθύς είναι ο λόγος του Κυρίου, και πάντα τα έργα αυτού μετά αληθείας.

Εβρ.ιγ:5 Ο τρόπος σας έστω αφιλάργυρος, αρκείσθε εις τα παρόντα, διότι αυτός είπε· Δεν θέλω σε αφήσει ουδέ σε εγκαταλείψει·

Λευ.ιθ:2 Λάλησον προς πάσαν την συναγωγήν των υιών Ισραήλ και ειπέ προς αυτούς, Άγιοι θέλετε είσθαι· διότι άγιος είμαι εγώ Κύριος ο Θεός σας.

Παρ.ια:13 Ο σπερμολόγος περιέρχεται αποκαλύπτων τα μυστικά· ο δε την ψυχήν πιστός κρύπτει το πράγμα.

Κολ.γ:9-10 μη ψεύδεσθε εις αλλήλους, αφού απεξεδύθητε τον παλαιόν άνθρωπον μετά των πράξεων αυτού και ενεδύθητε τον νέον, τον ανακαινιζόμενον εις επίγνωσιν κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτόν,

Ρουθ α:16 Αλλ' η Ρούθ είπε, Μη με ανάγκαζε να σε αφήσω, διά να αναχωρήσω απ' όπισθέν σου· διότι όπου αν συ υπάγης, και εγώ θέλω υπάγει· και όπου αν συ παραμείνης, και εγώ θέλω παραμείνει· ο λαός σου, λαός μου, και ο Θεός σου, Θεός μου·

Λουκ.ις:10 Ο εν τω ελαχίστω πιστός και εν τω πολλώ πιστός είναι, και ο εν τω ελαχίστω άδικος και εν τω πολλώ άδικος είναι.