Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Η αλήθεια είναι μια θεία παρηγοριά!


«Διότι όσα προεγράφησαν, διά την διδασκαλίαν ημών προεγράφησαν, διά να έχωμεν την ελπίδα διά της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών» (Ρωμ.ιε:4)Η παρηγοριά και η ελπίδα μας βασίζεται πάνω στον ακλόνητο λόγο του Θεού που έχει γραφτεί για να μας διδάξει.


Ενώ οι σατανικές δυνάμεις συγκλίνουν στον Αντίχριστο και την εξαπάτηση των ανθρώπων, οι δυνάμεις του Θεού επικεντρώνονται στον Ιησού Χριστό και την αιώνια λύτρωση.«Και τώρα γνωρίζετε εκείνο, το οποίον κωλύει αυτόν, ώστε να αποκαλυφθή εν τω εαυτού καιρώ· διότι το μυστήριον της ανομίας ήδη ενεργείται, μόνον έως να εκβληθή εκ μέσου ο κωλύων τώρα· και τότε θέλει αποκαλυφθή ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνειαν της παρουσίας αυτού» (Β’ Θες.β:6-8).


Υπάρχει τώρα κάτι ανάμεσα στις δυνάμεις του σκότους. Ο Σατανάς δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τον τελικό του σκοπό, να εκπληρώσει την αυταπάτη του μέχρι να ελευθερωθεί ο δρόμος.


Ο άνομος, ο διεστραμμένος, συγκρατείται, εμποδίζεται προς το παρόν. Γιατί; Ο Θεός έχει καθορίσει τον καιρό του Αντίχριστου, αλλά πριν «ανέβει στη σκηνή του εξελισσόμενου δράματος», εμποδίζεται. Ο μόνος που έχει τη δύναμη να εμποδίσει το Σατανά είναι ο Θεός (Ιώβ α:12, β:6).


Ο Θεός δεν θα επιτρέψει στον Αντίχριστο να αποκαλυφθεί πρόωρα και ο Κύριος έχει ήδη δηλώσει ότι ο Αντίχριστος δεν θα αποκαλυφτεί «έως να εκβληθή εκ μέσου ο κωλύων τώρα».


«Εγώ ο Ιωάννης, ο και αδελφός σας και συγκοινωνός εις την θλίψιν και εις την βασιλείαν και την υπομονήν του Ιησού Χριστού, ήμην εν τη νήσω τη καλουμένη Πάτμω διά τον λόγον του Θεού και διά την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού. Κατά την κυριακήν ημέραν ήλθον εις έκστασιν πνευματικήν, και ήκουσα οπίσω μου φωνήν μεγάλην ως σάλπιγγος, ήτις έλεγεν· Εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος· και, ό,τι βλέπεις, γράψον εις βιβλίον και πέμψον εις τας επτά εκκλησίας, τας εν τη Ασία, εις Έφεσον και εις Σμύρνην και εις Πέργαμον και εις Θυάτειρα και εις Σάρδεις και εις Φιλαδέλφειαν και εις Λαοδίκειαν. Και εστράφην να ίδω την φωνήν, ήτις ελάλησε μετ' εμού· και στραφείς είδον επτά λυχνίας χρυσάς, και εν μέσω των επτά λυχνιών είδον ένα όμοιον με υιόν ανθρώπου, ενδεδυμένον ποδήρη χιτώνα και περιεζωσμένον πλησίον των μαστών ζώνην χρυσήν ……….  το μυστήριον των επτά αστέρων, τους οποίους είδες εν τη δεξιά μου, και τας επτά λυχνίας τας χρυσάς. Οι επτά αστέρες είναι οι άγγελοι των επτά εκκλησιών, και αι επτά λυχνίαι, τας οποίας είδες, είναι αι επτά εκκλησίαι» (Αποκ.α:9-13, 20).


Ο Ιησούς Χριστός, ο ίδιος ο Θεός, βρίσκεται ανάμεσα στην εκκλησία Του, το σώμα των πιστών πάνω σ’ όλο το πρόσωπο της Γης, που έχουν κληθεί έξω από τον κόσμο (Ματθ.ιη:20). Ο Ιησούς μέσα στην εκκλησία είναι Αυτός που εμποδίζει τον Αντίχριστο τώρα.


Πριν ο Θεός επιτρέψει στον Αντίχριστο να φανερωθεί, θα καλέσει τους δικούς Του, την εκκλησία Του, να Τον συναντήσουν στον αέρα.


Τότε ο άνομος θα βασιλεύσει με μια πρωτάκουστη παγκόσμια ενότητα. Η βασιλεία του όμως θα είναι σύντομη. Θα τελειώσει με την επιστροφή του Ιησού και της εκκλησίας που προηγουμένως τον είχαν εμποδίσει να κάνει ότι και όποτε θέλει.Α. Ο αφανισμός του Αντίχριστου.Οι Γραφές μας μιλάνε γι’ αυτό το διεστραμμένο άνθρωπο με τα εξής λόγια:


«και τότε θέλει αποκαλυφθή ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνειαν της παρουσίας αυτού· όστις θέλει ελθεί κατ' ενέργειαν του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολλυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπην της αληθείας διά να σωθώσι» (Β΄Θες.β:8-10).


Ο άνθρωπος της αμαρτίας θα κάνει το ίδιο λάθος που και άλλοι ηγέτες έκαναν πριν απ’ αυτόν. Θα προσπαθήσει να εξαλείψει τους Εβραίους που του αντιστέκονται. Αυτούς που θα απορρίψουν την απαίτησή του ότι είναι Θεός και αυτούς που θα προτιμήσουν να πεθάνουν παρά να πάρουν το χάραγμα.


Η μάχη του Αρμαγεδδώνα θα λάβει χώρα την στιγμή που ο Αντίχριστος θα επιδιώξει να εξοντώσει τους Εβραίους. Ο προφήτης Ζαχαρίας περιγράφει αυτή τη σύγκρουση. Ο Κύριος θα εκπληρώσει το Β’ Θες.β:8-9 τιμωρώντας αυτούς που επιτέθηκαν εναντίον της Ιερουσαλήμ (Ζαχ.ιδ:1-15).


Η λαμπρότητα του Κυρίου θα κατακάψει τις σάρκες τους «Και αύτη θέλει είσθαι η πληγή, με την οποίαν ο Κύριος θέλει πληγώσει πάντας τους λαούς τους στρατεύσαντας κατά της Ιερουσαλήμ· η σαρξ αυτών θέλει τήκεσθαι ενώ ίστανται επί τους πόδας αυτών, και οι οφθαλμοί αυτών θέλουσι διαλυθή εν ταις οπαίς αυτών, και η γλώσσα αυτών θέλει διαλυθή εν τω στόματι αυτών» (ιδ:12).


Ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης θα ριχτούν ζωντανοί στη λίμνη του πυρός και του θείου (Αποκ.ιθ:20). Μετά από 1.000 χρόνια, όταν ο ίδιος ο διάβολος ρίχνεται στην ίδια λίμνη του πυρός, το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης είναι ακόμα εκεί (Αποκ.κ:10).


Ο Σατανάς έχει την ψευδαίσθηση, πλανάται νομίζοντας ότι είναι ίσος με το Θεό. Αυτή η πλάνη, τελικά θα οδηγήσει το Σατανά, τον Αντίχριστο, τον ψευδοπροφήτη και όλους όσους πλανήθηκαν και τους ακολούθησαν στη λίμνη του πυρός. Δεν πρέπει να εξαπατηθούμε από την πλάνη του!Β. Η αγάπη της αλήθειας.Θα χαθούν όσοι πλανηθούν:


«και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολλυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπην της αληθείας διά να σωθώσι» (Β’ Θες.β:10).


Η μοναδική πνευματική ασφάλεια που έχουμε, είναι η προσωπική αγάπη της αλήθειας.


«και θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει» (Ιωάν.η:32).

  • Η αλήθεια θα σας ελευθερώσει (Ιωάν.η:32)
  • Η αλήθεια θα σας αγιάσει (Ιωάν.ιζ:17)
  • Αλήθεια είναι ο Ιησούς Χριστός (Ιωάν.ιδ:6)
Αν αγαπάμε την αλήθεια, αυτό δεν πρέπει να είναι με λόγια αλλά με έργα, ζώντας ανάλογα, (Α΄Ιωάν.γ:18).


«Και εκ τούτου γνωρίζομεν ότι είμεθα εκ της αληθείας, και θέλομεν πληροφορήσει τας καρδίας ημών έμπροσθεν αυτού» (Α’ Ιωάν.γ:19).


Αν αγαπάμε την αλήθεια, θα βασιλέυσουμε με τον Ιησού Χριστό και δεν θα υποταχτούμε στον Αντίχριστο.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΗ πλάνη ήδη ενεργείται κάτω από διάφορες μορφές σε πολλές περιοχές της ζωής μας. Αγοράζεις κάτι, (σπίτι, αμάξι) που τελικά δεν αντιπροσωπεύει αυτό που σου είπαν ότι είναι όταν στο πουλούσαν. Το ίδιο συμβαίνει και με διάφορες άλλες συσκευές και προϊόντα.


Αυτές βέβαια, είναι ήπιες πλάνες, αν συγκριθούν με τη μεγάλη πλάνη του Σατανά, που οδηγεί τους ανθρώπους σε ένα παγκοσμιοποιημένο σύστημα χωρίς Θεό, σε μια ουμανιστική φιλοσοφία ότι ο άνθρωπος είναι ο ίδιος Θεός που μπορεί να διορθώσει τα κακώς κείμενα της ανθρωπότητας, αν ενοποιηθεί σαν μια γειτονιά.


Θα ενωθούν! Θα φτιάξουν παγκόσμια κυβέρνηση! Θα έχουν ένα μεγάλο ηγέτη! Αλλά όλα αυτά θα είναι ένα τίποτα


«Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήση οίκον, εις μάτην κοπιάζουσιν οι οικοδομούντες αυτόν· εάν ο Κύριος δεν φυλάξη πόλιν, εις μάτην αγρυπνεί ο φυλάττων» (ψαλμ.ρκζ:1).


Το άθεο αυτό σύστημα θα διαρκέσει μόνο για λίγο, μετά θα καταρρεύσει και ο άθεος πρωταθλητής του θα αφανιστεί. Όσοι τον λάτρευσαν και πήραν το χάραγμά του θα υποστούν την αιώνια τιμωρία (Αποκ.ιδ:9-11). Η τελική προσπάθεια του Σατανά να εξισωθεί με το Θεό όχι μόνο θα αποτύχει, αλλά θα ριχτεί μέσα στη λίμνη του πυρός για όλη την αιωνιότητα!


Είναι όμορφα να γνωρίζουμε την αλήθεια! Είναι καλό να ξέρουμε τι θα συμβεί στον κόσμο. Είμαστε προνομιούχοι που αγαπάμε την αλήθεια, που περπατάμε με τον Ιησού Χριστό, που εκζητούμε Αυτόν κι όχι τον άνθρωπο που έχει όλες τις «απαντήσεις της ζωής».