Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

Καρδιά καθαρή

Η Βίβλος μας πληροφορεί ότι ο άνθρωπος βλέπει μόνο το φαινόμενο:

Α’ Σαμ.ις:7 ….διότι δεν βλέπει ο Κύριος καθώς βλέπει ο άνθρωπος· διότι ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενον, ο δε Κύριος βλέπει την καρδίαν.

Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τον Θεό:

Λουκ.ις:15 Και είπε προς αυτούς· Σεις είσθε οι δικαιόνοντες εαυτούς ενώπιον των ανθρώπων, ο Θεός όμως γνωρίζει τας καρδίας σας· διότι εκείνο, το οποίον μεταξύ των ανθρώπων είναι υψηλόν, βδέλυγμα είναι ενώπιον του Θεού.


Αποκ.β:23 και τα τέκνα αυτής θέλω αποκτείνει με θάνατον, και θέλουσι γνωρίσει πάσαι αι εκκλησίαι, ότι εγώ είμαι ο ερευνών νεφρούς και καρδίας, και θέλω σας δώσει εις έκαστον κατά τα έργα σας.

Δεν μπορούμε να κρυφτούμε, η διάγνωση είναι πάντα απόλυτα ακριβής.

Καρδιά, είναι η εσωτερική προσωπικότητα του ανθρώπου, η έδρα της βούλησης, των συναισθημάτων και των επιθυμιών.

Ματθ.ιε:19 Διότι εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείαι, πορνείαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι.

Ησ.κθ:13 Διά τούτο ο Κύριος λέγει, Επειδή ο λαός ούτος με πλησιάζει διά του στόματος αυτού και με τιμά διά των χειλέων αυτού, αλλ' η καρδία αυτού απέχει μακράν απ' εμού, και με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίας, εντάλματα ανθρώπων·

Πράξ.η:21 Συ δεν έχεις μερίδα ουδέ κλήρον εν τω λόγω τούτω· διότι η καρδία σου δεν είναι ευθεία ενώπιον του Θεού.

Β’ Πέτρ.β:14 έχουσιν οφθαλμούς μεστούς μοιχείας και μη παυομένους από της αμαρτίας, δελεάζουσι ψυχάς αστηρίκτους, έχουσι την καρδίαν γεγυμνασμένην εις πλεονεξίας, είναι τέκνα κατάρας·

Λουκ.κδ:25 Και αυτός είπε προς αυτούς· Ω ανόητοι και βραδείς την καρδίαν εις το να πιστεύητε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήται·

Ρωμ.α:21 Διότι γνωρίσαντες τον Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεόν ουδέ ευχαρίστησαν, αλλ' εματαιώθησαν εν τοις διαλογισμοίς αυτών, και εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδία·

Που είναι η καρδιά σου;

Ο Ιησούς λέει: Ματθ.ς:21 επειδή όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θέλει είσθαι και η καρδία σας.

Γι’ αυτό, το πρώτο και μόνο πράγμα που μας ζητά ο Θεός, είναι η καρδιά μας:

Παρ.κγ:26 Υιέ μου, δος την καρδίαν σου εις εμέ, και ας προσέχωσιν οι οφθαλμοί σου εις τας οδούς μου·

Ματθ.ε:8 Μακάριοι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσιν ιδεί τον Θεόν.

Εδώ έχουμε τον πιο σαφή και περιεκτικό χαρακτηρισμό του ευλογημένου!

Η αληθινή θρησκεία έχει να κάνει με την καθαρότητα της καρδιάς, όχι με τύπους.

Όσοι δεν είναι μολυσμένοι από τον κόσμο, είναι κάτω από τη δύναμη της αληθινής θρησκείας.

Ο Χριστιανισμός βρίσκεται μέσα σε καθαρές καρδιές.

Η υπόσχεση να δει κάποιος τον Θεό, δίνεται σ’ αυτούς – και μόνο – που έχουν καθαρή καρδιά.

Ιερ.δ:14 Ιερουσαλήμ, απόπλυνον την καρδίαν σου από κακίας, διά να σωθής· έως πότε θέλουσι κατοικεί εν σοι οι μάταιοι διαλογισμοί σου;

Δεν αρκεί να υψώνουμε στον Θεό «χείρας καθαράς», αλλά και καρδιά καθαρή!

Λέμε πολλές φορές: δεν έκανα τίποτα! (αλλά σκέφτηκες)!

Ψαλμ.κδ:3-5 Τις θέλει αναβή εις το όρος του Κυρίου; και τις θέλει σταθή εν τω τόπω τω αγίω αυτού; Ο αθώος τας χείρας και ο καθαρός την καρδίαν· όστις δεν έδωκεν εις ματαιότητα την ψυχήν αυτού και δεν ώμοσε μετά δολιότητος. Ούτος θέλει λάβει ευλογίαν παρά Κυρίου και δικαιοσύνην παρά του Θεού της σωτηρίας αυτού.

Α’ Τιμ.α:5-6 το δε τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη εκ καθαράς καρδίας και συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου, από των οποίων αποπλανηθέντες τινές εξετράπησαν εις ματαιολογίαν.

Η καρδιά πρέπει να διατηρείται καθαρή από:
    
    · Σαρκικές επιθυμίες
    · Βρώμικες σκέψεις
    · Ζήλιες
    · Πικρίες
    · Κακούς διαλογισμούς
    · Κοσμικές επιθυμίες
    · Δολιότητες (άλλα λέω, άλλα σκέφτομαι)

Ο Ιησούς θα έρθει να πάρει μια άμωμη, άσπιλη, καθαρή νύμφη.

Ψαλμ.να:10 Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, Θεέ· και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου.

Η καθαρή καρδιά χτίζεται, παίρνει χρόνο, δεν είναι στιγμιαίο γεγονός, αλλά γίνεται αν το ζητήσουμε!

Ο Ιησούς υπόσχεται ανάπαυση, αν μάθουμε απ’ Αυτόν, να είμαστε πράοι και ταπεινοί στην καρδιά:

Ματθ.ια:28,29 Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε τον ζυγόν μου εφ' υμάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν, και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εν ταις ψυχαίς υμών·