Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

ΙΗΣΟΥΣ, Ο ΕΝΕΡΓΩΝ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ
Ιωάν.κα:25  Είναι δε και άλλα πολλά, όσα έκαμεν ο Ιησούς, τα οποία εάν γραφθώσι καθ’ εν, ουδ’ αυτός ο κόσμος νομίζω θέλει χωρέσει τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν.

Πράξ.α:1  Τον μεν πρώτον λόγον έκαμον, ω Θεόφιλε, περί πάντων όσα ήρχισεν ο Ιησούς να κάμνη και να διδάσκη.

Η επίγεια διακονία του Ιησού ήταν γεμάτη από θαύματα που ακολουθούσε το ένα το άλλο. Σ’ αυτή τη μελέτη θα μελετήσουμε 36 θαύματα που δίδονται στα 4 ευαγγέλια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η Βίβλος μας δίνει μόνο ένα μέρος των θαυμάτων που έκανε ο Κύριός μας. Το συμπέρασμα είναι ότι υπήρχε αμέτρητος αριθμός θαυμάτων που δεν αναφέρονται.


Ο απόστολος Ιωάννης φανερώνει αυτό το γεγονός πολύ καθαρά όταν έγραψε ότι ολόκληρος ο κόσμος δεν θα μπορούσε να χωρέσει τα βιβλία, αν όλα τα περί Ιησού γραφόταν. Στις Πράξ.α:1 διαβάζουμε ότι το ευαγγέλιο του Λουκά αναφέρει μόνο τι ο Ιησούς άρχισε να κάνει και να διδάσκει. Με άλλα λόγια, αυτό που θα μελετήσουμε είναι μόνο τα θαύματα που άρχισε να κάνει.

Β. ΙΗΣΟΥΣ, ΜΙΑ ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΥΠΑΡΞΗ.

Ιωάν.α:14  Και ο Λόγος έγεινε σάρξ και κατώκησε μεταξύ ημών..

Ο Ιησούς Χριστός ήταν Θεός και άνθρωπος. «Ο Θεός εφανερώθει εν σαρκί» (Α’ Τιμ.γ:16). Το κάθε τι για τον Ιησού Χριστό είναι θαυμαστό. Η γέννησή Του, η διακονία Του, η ανάσταση και η ανάληψή Του.

Η γέννησή Του ήταν ένα θαύμα, διαφορετικά δεν θα μπορούσε να είχε γεννηθεί από παρθένο. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα όλων των εποχών.

Κάποιος έγραψε για τον Ιησού: «Θα ήταν θαύμα αν ο Ιησούς δεν έκανε θαύματα». Ο ίδιος ο Ιησούς είναι μια τόσο θαυμαστή προσωπικότητα που δεν μας κάνει έκπληξη  όταν διαβάζουμε ότι ασκούσε την δύναμή Του πάνω σε επιθυμίες, σε δαίμονες, στον θάνατο και την φύση.

Γ. ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Λουκ.ζ:21-22  Εν αυτή δε τη ώρα εθεράπευσε πολλούς από νόσων και μαστίγων, και πνευμάτων πονηρών, και εις τυφλούς πολλούς εχάρισε το βλέπειν. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, Υπάγετε και απαγγείλατε προς τον Ιωάννην όσα είδετε και ηκούσατε, ότι τυφλοί αναβλέπουσι, χωλοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται, κωφοί ακούουσι, νεκροί εγείρονται, πτωχοί ευαγγελίζονται.

Ο Ιωάννης ο βαπτιστής έστειλε δύο μαθητές του στον Ιησού για να Τον ρωτήσουν, «Σύ είσαι ο ερχόμενος; ή άλλον προσδοκώμεν;» (Λουκ.ζ:19). Προφανώς ο Ιωάννης άφησε μερικές αμφιβολίες να περάσουν στο μυαλό του όσον αφορά τον Ιησού.  Αυτός Τον είχε αναγγείλει στον Ιορδάνη, «Ιδού ο αμνός του Θεού» (Ιωάν.α:29) αλλά τώρα αμφιβάλλει.

Αντί ο Ιησούς να τους απαντήσει απλά, τους έκανε μια επίδειξη της δύναμής Του. Είδαν τυφλούς να βλέπουν, αρρώστους να θεραπεύονται και καταδυναστευμένους να ελευθερώνονται από ακάθαρτα πνεύματα. Τώρα, ήταν ικανοί να γυρίσουν στον Ιωάννη με μια θετική απόδειξη γιατί είχαν δει την δύναμη του Θεού σε ενέργεια.

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από ένα θαύμα που φέρνει την σφραγίδα της δύναμης του Θεού. Τα θαύματα απόδειξαν την αληθινή ταυτότητα του Κυρίου.

Τα θαύματα του Κυρίου μας ήταν τα διαπιστευτήριά Του. Ήταν σημεία που αποκάλυπταν την αληθινή Του φύση και αποστολή. Μπορούμε να δούμε την προσωπικότητα και την φύση Αυτού του Ιησού σε καθένα από τα θαύματά Του.

Για παράδειγμα:
1.   Το θαύμα του χορτασμού του πλήθους μας Τον φανερώνει σαν τον άρτο της ζωής.
2.   Το θαύμα της θεραπείας του τυφλού μας Τον φανερώνει σαν το φως της ζωής.
3.   Το θαύμα της ανάστασης του Λαζάρου σαν την ανάσταση και την ζωή.

Δ. ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Λουκ.δ:18-21  Πνεύμα Κυρίου είναι έπ’ εμέ ......δια να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω προς τους αιχμαλώτους ελευθερίαν, και προς τους τυφλούς ανάβλεψιν, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία....σήμερον επληρώθη η γραφή αύτη εις τα ώτα υμών.

Ματθ.κ:28  Καθώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε δια να υπηρετηθή, αλλά δια να υπηρετήση και να δώσει την ζωήν αυτού λύτρον αντί πολλών.

Κάτι που ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι ο Ιησούς δεν ήλθε στον κόσμο για να υπηρετηθεί. Ήλθε για να υπηρετήσει άλλους. Τα θαύματα του Κυρίου μας αποδεικνύουν αυτό το γεγονός τέλεια. Ήλθε για να υπηρετήσει τις ανάγκες των άλλων. Ούτε μια φορά δεν έκανε κάποιο θαύμα για τον εαυτό Του.

Σαν άνθρωπος πολλές φορές κουράστηκε και πείνασε αλλά ποτέ δεν έκανε κάποιο θαύμα για να ικανοποιήσει τις δικές του ανάγκες.

Δύο παραδείγματα που το αποδεικνύουν είναι:
1.   Όταν αρνήθηκε να κάνει τις πέτρες ψωμί, ήταν πεινασμένος (Ματθ.δ:3-4)
2.   Δεν θέλησε να καλέσει 12 λεγεώνες αγγέλων, όταν πήγαν να τον συλλάβουν στην Γεθσημανή. (Ματθ.κς:53)

Ποτέ ο Ιησούς δεν έκανε κάποιο θαύμα «βιτρίνας» ή για να διασκεδάσει τους ανθρώπους. Δεν ήταν μάγος που έκανε θαύματα για να κερδίσει τις επευφημίες του κόσμου, ούτε θεράπευε επί μισθώ. Όλη Του η διακονία ήταν μια μαρτυρία ότι έζησε και πέθανε για να υπηρετήσει τις ανάγκες των ανθρώπων.

Ε. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΔΩΣΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΘΑΥΜΑΤΑ.

Λουκ.θ:1  Συγκαλέσας δε τους δώδεκα μαθητάς αυτού, έδωκεν εις αυτούς δύναμιν και εξουσίαν κατά πάντων των δαιμονίων, και να θεραπεύωσι νόσους.

Λουκ.ι:17  Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα μετά χαράς, λέγοντες, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται εις ημάς εν τω ονόματί σου.

Ιωάν.ιδ:12  Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις πιστεύει εις εμέ, τα έργα τα οποία κάμνω, και εκείνος θέλει κάμει και μεγαλήτερα τούτων θέλει κάμει διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου.

Ο Ιησούς πολύ καθαρά είπε ότι θαύματα θα ακολουθούν το κήρυγμα του ευαγγελίου (Μάρκ.ις:17). Δήλωσε ότι αυτά τα σημεία θα ακολουθούν αυτούς που πιστεύουν. Στην Α’ Κορ.ιβ:10 διαβάζουμε ότι οι «ενέργειες θαυμάτων» είναι ένα από τα χαρίσματα του Πνεύματος.

Ο Ιησούς έδωσε εξουσία και απέστειλε τους 12 μαθητές και τους 70 να κάνουν θαύματα. Εν τούτοις πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε ότι κανείς χωρίς τον Ιησού δεν έχει την δύναμη να κάνει θαύματα. Αν θαύματα ακολουθούν την διακονία κάποιου ανθρώπου, αυτά είναι πάντοτε «στο όνομα του Ιησού» και δια της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. (Λουκ.ι:17 & Πράξ.γ:16)

Ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει δόξα για οτιδήποτε, η δόξα ανήκει στον Ιησού.