Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Ο Χριστός σαν «λόγος» και η προΰπαρξη του στην πρόθεση του Θεού (01)


Τώρα μπαίνουμε σ’ ένα θέμα, που απασχόλησε και απασχολεί καθένα που μελετά το λόγο του Θεού. Ένα θέμα βαθύ, θαυμαστό, πλούσιο αλλά και ευλογημένο γιατί μας εκφράζει τα βαθιά και τα απόκρυφα του Θεού Πατέρα, σχετικά με τη δημιουργία, τον άνθρωπο και τη σωτηρία του.

Το πρώτο κεφάλαιο στο ευαγγέλιο του Ιωάννη μας διδάσκει πολύ όμορφα την αλήθεια της φανέρωσης του Θεού εν σαρκί.Στην αρχή ήταν ο Λόγος. Ο Λόγος δεν ήταν ένα ξεχωριστό πρόσωπο ή ένας ξεχωριστός Θεός όπως ο λόγος ενός ανθρώπου δεν είναι ένα πρόσωπο ξεχωριστό απ’ αυτόν.


Θα λέγαμε ότι ο Λόγος ήταν η σκέψη, το σχέδιο ή ο νους του Θεού. Ο Λόγος ήταν προς το Θεό απ’ την αρχή και στη πραγματικότητα ήταν ο ίδιος ο Θεός (Ιωάν.α:1). Ήταν μέσα στην πρόθεση του Θεού να φανερωθεί εν σαρκί, πριν να υπάρξει ο κόσμος. Στο νου του Θεού ο Αμνός ήταν σφαγμένος προ καταβολής κόσμου (Α’ Πέτρ.α:19-20, Αποκ.ιγ:8).


Θα πάρουμε τα πράγματα πάλι απλά από την αρχή τους, και σιγά σιγά θα προχωρήσουμε θίγοντας όλες τις πτυχές του θέματος αυτού (τουλάχιστον αυτές που γνωρίζουμε), έτσι ώστε και πάλι ο λόγος του Θεού να μορφώσει το πιστεύω μας.


Ας δούμε όμως πρώτα τι θα πει η λέξη «ΛΟΓΟΣ», ποια είναι η λεξική του έννοια.


1. Το Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, του Ιωάννη Σταματάκου δίνει τις παρακάτω έννοιες στη λέξη «ΛΟΓΟΣ»:

· Ο έναρθρος λόγος δι' ού εκφράζεται (διατυπώνεται) η ενδιάθετος σκέψις...

· Αυτή αύτη η ενδιάθετος σκέψις, ή ο ενδιάθετος λόγος….. η σκέψις, «το λογικόν» η δύναμις της διανοήσεως, εν τη Καινή Διαθήκη η λέξις ΛΟΓΟΣ περιλαμβάνει αμφοτέρας τας σημασίας και του έναρθρου λόγου και της λογικής σκέψεως.


2. Το Επίτομο Ορθογραφικό και Ερμηνευτικό Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, του Δ. Δημητράκου, για τη λέξη «ΛΟΓΟΣ» λέει:

· Προφορική έκφρασις διανοήματος, ομιλία, κουβέντα... Η λογική σκέψις, το λογικόν, ιδεα, προσδοκία, κρίσις


3. Το Εγκυκλοπαιδικό και Γλωσσικό Λεξικό Πάπυρος λέει:

· προφορική έκφρασις, ομιλία… η λογική σκέψις, γνώμη, ιδέα...


4. Η Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια 'Πυρσός' γράφει:

· η ενέργεια του λέγειν, η δύναμις και ικανότης του να εκφράζει τις τα διανοήματα του δια φωνής έναρθρου...., το λογικόν, ο δια του λογού εκδηλούμενος λογισμός, η λογική σκέψις ...


5. Το Εγκυκλοπαιδικό και γλωσσικό λεξικό «Πάπυρος» αναφέρει:

· η προφορική έκφρασις

· η λογική σκέψις, ...

· σκοπός, πρόθεσις


Η λέξη «Λόγος» λοιπόν έχει την έννοια: του έναρθρου λόγου, η της προφορικής έκφρασης, της λογικής σκέψης, καθώς και την έννοια του σκοπού, της ενδιάθετης σκέψης, ή πρόθεσης.


Σημαίνει την έκφραση ή το σχέδιο το οποίο υπάρχει μέσα στο νου αυτού που μιλάει - όπως ένα θεατρικό έργο υπάρχει μέσα στο νου του συγγραφέα. Μπορεί ακόμα να σημαίνει τη σκέψη που προφέρεται ή εκφράζεται με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς ένα θεατρικό έργο διαδραματίζεται πάνω στη σκηνή.


Όταν έφθασε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός έβαλε σε ενέργεια αυτό το σχέδιο. Έδωσε σάρκα και οστά στο σχέδιό Του με τη μορφή του ανθρώπου Ιησού Χριστού. Ο Λόγος είναι η έκφραση του Θεού. Ο Λόγος είναι «ο Θεός που εκφράζει τον εαυτό Του». Ο Λόγος ήταν «το μέσο της αποκάλυψης του Θεού». Αυτή η σκέψη αναπτύσσεται περισσότερο στο εδάφιο 14, όπου λέει ότι ο Λόγος που έγινε σάρκα είχε τη δόξα «ως μονογενούς παρά του Πατρός» και στο εδάφιο 18, που λέει ότι ο Υιός φανέρωσε τον Πατέρα.Στην   πορεία της μελέτης μας θα δούμε ότι όλες αυτές τις πτυχές που διαγράφονται στην έννοια του «Λόγου», θα τις συναντήσουμε μία προς μία μέσα στα εδάφια της Αγίας Γραφής και θα δούμε ότι είναι απαραίτητες για να κατανοήσουμε το βάθος και τον πλούτο που εκφράζει η έννοια αυτή του «Λόγου» στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.