Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Α. Ο Ιησούς Χριστός Βασιλιάς όλης της γης.

Ο Ησαίας ταυτίζει τη χιλιετή βασιλεία με τις έσχατες μέρες (β:2). Η κυβέρνηση της βασιλείας του Ιησού χαρακτηρίζεται σαν όρος. Μέσα σ’ ολόκληρη τη Βίβλο, τα όρη συμβολίζουν μέρη κυβέρνησης και ο Ησαίας λέει ότι η κυβέρνηση του Θεού ή το όρος του Θεού θα είναι πάνω απ’ όλα τα άλλα όρη. Απ’ όλα τα έθνη θα έρχονται στην Ιερουσαλήμ όπου θα βρίσκεται ο θρόνος του Θεού, για να διδάσκονται απ’ Αυτόν (Ης.β:3).


Όλοι οι άνθρωποι θα είναι πρόθυμοι ν’ ακολουθήσουν τον Κύριο, όταν πάρει την εξουσία (Ψαλμ.ρι:3). Αυτός θα είναι το τελικό εφετείο. Όταν βλέπει κάποιο λάθος, το μόνο που θα κάνει θα είναι να το επιπλήττει, γιατί θα είναι απόλυτος κυβερνήτης (Ης.β:4). Κανείς δε θα μπορεί  μεταπείσει ή να λαδώσει αυτό το δικαστήριο.

Ποτέ δεν θα υπάρξει τέλος στην αύξηση της Βασιλείας Του (Ης.θ:6-7). Θα καθίσει πάνω στο θρόνο που έχει εδραιωθεί από το Δαβίδ (Ης.ις:5) και θα τον κάνει θρόνο ελέους, κρίσης και δικαιοσύνης.

Αφού δεν θα υπάρχει πόλεμος κατά τη διάρκεια της Χιλιετούς Βασιλείας, οι άνθρωποι «θέλουσι σφυρηλατήσει τας μαχαίρας αυτών διά υνία και τας λόγχας αυτών διά δρέπανα» (Μιχ.δ:3). Ο νους των ανθρώπων θα στραφεί σε γεωργικές καλλιέργειες. Ο τρόμος και ο φόβος του πολέμου ποτέ πια δεν θα βασανίσει το ανθρώπινο μυαλό. Δεν θα υπάρξουν πια πολεμικά σχέδια, στρατόπεδα, στρατιωτικά γυμνάσια και στρατιωτικά κτίρια (Ης.β:4). Οι μητέρες ποτέ πια δεν θα βλέπουν τα αγόρια τους να φεύγουν από το σπίτι με το φόβο ότι δεν θα γυρίσουν πίσω. Ποτέ πια οι άνθρωποι δεν θα βλέπουν τεράστια ποσά χρημάτων να πηγαίνουν σε στρατιωτικές δαπάνες.

Οι Ισραηλίτες θα έχουν μάθει πιο είναι το όνομα του Θεού τους. Θα διακηρύττουν σε όλο τον κόσμο: «Ο Θεός σου βασιλεύει» (Ης.νβ:6-7). Ενώ στο παρελθόν ο Θεός δυσκολευόταν πραγματικά να βρει ανθρώπους που να καταλαβαίνουν τις οδούς Του, τώρα θα βλέπουν «οφθαλμός προς οφθαλμόν» (Ης.νβ:8).

Ο καθένας θα γνωρίζει τον Κύριο, αφού «η γη θέλει είσθαι πλήρης της γνώσεως του Κυρίου, καθώς τα ύδατα σκεπάζουσι την θάλασσαν» (Ης.ια:9). Ο Κύριος θα είναι ένδοξος και θα μοιράζεται τη δόξα Του με τους λυτρωμένους (Ης.κη:5). Ολόκληρη η γη θα δει τη δόξα της Βασιλείας του Θεού και θα χαρεί (Ης.μ:4 & Ιερ.κγ:5-8). Υποσχέθηκε ότι θα κάνει την Ιερουσαλήμ άγια πόλη, καθώς θα κατοικεί ανάμεσα στους κατοίκους της (Ιωήλ γ:16-21) «και αλλογενείς δεν θέλουσι διέλθει δι' αυτής πλέον».

Για να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία για το ποιος είναι ο Σωτήρας αυτός που κυβερνά αυτό τον καιρό, ο Ζαχαρίας μας αποκαλύπτει ότι Αυτός είναι ο Γιάχβε: «Τέρπου και ευφραίνου, θύγατερ Σιών· διότι ιδού, εγώ έρχομαι και θέλω κατοικήσει εν μέσω σου, λέγει Κύριος» (Ζαχ.β:10). «Το όνομα (Του) είναι ο Βλαστός· και θέλει βλαστήσει εκ του τόπου αυτού και θέλει οικοδομήσει τον ναόν του Κυρίου …..και θέλει καθήσει και διοικήσει επί του θρόνου αυτού και θέλει είσθαι ιερεύς επί του θρόνου αυτού» (Ζαχ.ς:12-15). Θα είναι Βασιλιάς και ιερέας στο λαό Του, πάνω σ’ όλη τη γη (Ζαχ.ιδ:9-10).

Β. Ποιοι θα βασιλεύσουν με το Χριστό;

Ο Ιησούς είπε στους μαθητές που Τον ακολουθούσαν ότι θα βασιλεύσουν μαζί Του καθισμένοι σε θρόνους για να κρίνουν τις 12 φυλές Ισραήλ (Ματθ.ιθ:28). Αυτό δημιούργησε μια διαφωνία ανάμεσα στους 12 αποστόλους σχετικά με το ποιος είναι μεγαλύτερος μεταξύ τους. Τότε, Αυτός τους υποσχέθηκε ότι θα τρώνε και θα πίνουν «επί της τραπέζης μου εν τη βασιλεία μου», και ότι θα καθίσουν «επί θρόνων, κρίνοντες τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ» (Λουκ.κβ:30).

Ο Ιωάννης άκουσε τους 24 πρεσβύτερους και τα 4 ζώα να ψάλουν μια νέα ωδή. Μέρος αυτής της ωδής ήταν ότι «έκαμες ημάς εις τον Θεόν ημών βασιλείς και ιερείς, και θέλομεν βασιλεύσει επί της γης» (Αποκ.ε:8-10).

Ο Ισραήλ θα είναι κι αυτός εκεί. Ο Θεός θα κάνει τον «καρπό της γης εξαίρετον και ευφρόσυνον εις τους διασωθέντας εκ του Ισραήλ» (Ης.δ:2). Αυτοί που είναι γνωστοί σαν το υπόλοιπο του Ισραήλ, «ο υπόλοιπος εν Σιών και ο εναπολειφθείς εν Ιερουσαλήμ θέλει ονομασθή άγιος, πάντες οι γεγραμμένοι μεταξύ των ζώντων εν Ιερουσαλήμ» (Ης.δ:3). Αυτό το διάστημα ο Θεός έχει καθαρίσει όσους Ισραηλίτες, έχουν απομείνει, «πάλιν δευτέραν φοράν» (Ης.ια:11). Η πρώτη φορά ήταν στη Βαβυλωνιακή αιχμαλωσία. Ο Θεός θα σηκώσει κάθε διαφορά ανάμεσα στον Ιούδα και τον Ισραήλ, ώστε να είναι ξανά σαν ένας λαός (Ης.ια:13). Θα τους φέρει πίσω στη γη τους (Ιεζ.ια:16-21), ώστε να κατοικούν με ασφάλεια εκεί (Ιερ.κγ:5-8).

Γ. Προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ

Από τη στιγμή που ο Θεός θα στήσει το θρόνο Του στην Ιερουσαλήμ, όλα τα έθνη θα έρχονται εκεί για να Τον λατρεύσουν.

«και πολλοί λαοί θέλουσιν υπάγει και ειπεί, Έλθετε και ας αναβώμεν εις το όρος του Κυρίου, εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβ και θέλει διδάξει ημάς τας οδούς αυτού, και θέλομεν περιπατήσει εν ταις τρίβοις αυτού. Διότι εκ Σιών θέλει εξέλθει νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ» (Ης.β:3).

Ο λόγος που οι άνθρωποι θα θέλουν να πηγαίνουν στην Ιερουσαλήμ, θα είναι η επιθυμία να μάθουν απ’ Αυτόν. Θα θέλουν να μάθουν τις οδούς Του και ν’ ακούσουν το λόγο Του. Θα είναι Εθνικοί (Ης.ια:10) που θα ζητούν την ρίζα του Ιεσσαί, που είναι ο Ιησούς. Ανάμεσά τους θα είναι Αιγύπτιοι και Ασσύριοι (Ης.ιθ:18-25). Αυτό είναι κάτι που ο Ισραήλ δύσκολα μπορεί να πιστέψει. Όμως ο Θεός θα τους ευλογήσει και θα «φτιάξει» λεωφόρο για να μπορούν να μετακινούνται εύκολα.

Παρ’ όλα αυτά όμως, αυτοί που δεν θα θέλουν να υπηρετήσουν τον Κύριο, δεν θα μπορούν να μπουν (Ιωήλ γ:17). Θ’ αντιμετωπίσουν την τιμωρία του Θεού εφόσον αποφασίσουν να μην Τον λατρεύσουν. Όλοι όσοι θα έρχονται στην Ιερουσαλήμ, θα έχουν βροχές στις σοδειές τους ενώ όσοι δεν θα πάνε δεν θα έχουν (Ζαχ.ιδ:18-19).

Δ. Δικαιοσύνη και ειρήνη

Ο κόσμος περιμένει πολύ καιρό για δικαιοσύνη και την επακολουθούσα ειρήνη. Κάθε ανθρώπινος νόμος, προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη που οι άνθρωποι έχουν κάνει. Ο Θεός μας έδωσε 10 απλούς νόμους για να τους υπακούσουμε. Από τότε, οι άνθρωποι έχουν φτιάξει 36.000.000 νόμους χωρίς να καταφέρουν να βελτιώσουν αυτές τις 10 εντολές.

Όσο οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να επιθυμούν, θα υπάρχει κλεψιά, απάτη και πόλεμος. Μέχρι να σταματήσει η δολιότητα και η απάτη, οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να βρίσκουν τρόπους που θα φαίνονται, αλλά δεν θα είναι δίκαιοι. Ειρήνη δεν μπορεί να υπάρξει όσο η ανομία και η αμαρτία βασιλεύει.

Ο λαός του Θεού με χαρά θα δεχτεί τη βασιλεία του Χριστού, γιατί Αυτός θα κρίνει με δικαιοσύνη. Θα ελέγξει αυστηρά τα έθνη που δεν θα θέλουν να μείνουν στη δικαιοσύνη Του (Ης.β:3-4). Όμως η ανάπαυσή Του θα είναι δόξα (Ης.ια:10). Τίποτα δεν θα κακοποιεί ούτε θα φθείρει τον καιρό της βασιλείας Του (Ης.ια:9). Όταν οι άνθρωποι αρχίζουν να ξεφεύγουν από το δρόμο του Θεού, θ’ ακούγεται μια φωνή που θα λέει: «Αύτη είναι η οδός, περιπατείτε εν αυτή» (Ης.λ:21).

«Και η καρδία των θρασέων θέλει καταλάβει σοφίαν, και η γλώσσα των τραυλιζόντων θέλει επιταχύνει να λαλή καθαρά» (Ης.λβ:4).

«Το δε έργον της δικαιοσύνης θέλει είσθαι ειρήνη· και το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης ησυχία και ασφάλεια εις τον αιώνα» (λβ:17).

Οι άνθρωποι θα κατοικούν σε φιλήσυχους τόπους διαμονής, σε ασφαλείς κατοικίες, σε ήσυχα αναπαυτικά μέρη!

Ποτέ πια δεν θα φοβούνται ή θα ανησυχούν μήπως τους αφαιρεθούν τα σπίτια τους ή άλλα περιουσιακά τους στοιχεία.

Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να χάσει κανείς την περιουσία του. Μπορεί να απαλλοτριωθεί για να φτιαχτεί ένας δρόμος. Μπορεί να χάσει την αξία της λόγω κάποιων οικοδομικών νόμων. Μπορεί να αφαιρεθεί λόγω κάποιας δικαστικής απόφασης. Όλοι όσοι έχουν αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις, ομολογούν την αβεβαιότητα των ημερών μας. Ξέρουν πολύ καλά  τον πόνο της καρδιάς όταν παραγκωνίζεσαι σ’ αυτό τον κόσμο. Όμως, τον καιρό της Χιλιετούς βασιλείας κανείς δεν θα μπορεί να πάρει το σπίτι από τον ιδιοκτήτη του. Όταν κάποιος φυτεύει ένα αμπέλι θα έχει τη σιγουριά ότι θα φάει τα σταφύλια του.

Ο Θεός θα κάνει τόσο σαφείς τις αρχές της Βασιλείας Του που κι ένας αμόρφωτος θα μπορεί να τις καταλάβει (Ης.λε:8).

Ο Θεός θα στερεώσει τη διαθήκη Του στις καρδιές των ανθρώπων (Ιερ.λα:31, λβ:40). Θα ενωθούν μαζί Του με αιώνια διαθήκη (Ιερ.ν:5). Θα είναι μια διαθήκη ειρήνης (Ιεζ.λδ:24-31).